Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121367
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Zasčiurinskaitė, Idilija
Supervisor: Šuliakaitė, Algė
Title: Adaptacijos proceso organizavimas universitetinėse studijose
Other Title: The organization of students adaptation process
Extent: 68 p.
Date: 1-Jun-2013
Keywords: adaptacija;asmeninė adaptacija;socialinė adaptacija;bendroji adaptacija;adaptation process;adaptation’s structure;social adaptation;general adaptation
Abstract: Universitetuose turėtų būti ugdomas studentų kūrybiškumas, veiklumas, iniciatyvumas, moralė, mokoma atsakomybės, socialumo. Sudaromos sąlygos jų gabumų plėtotei, galimybės ieškoti savyje talentų, sudaryti sąlygas užsiimti užklasine veikla, lankyti savišvietos seminarus, rūpintis jų fizine ištverme, diegti dvasines vertybes, ugdyti drąsą, pasitikėjimą visuomene, mokėjimą išsakyti, išreikšti savo nuomonę, jausmus, norus. Yra siekiama įvairiomis priemonėmis padėti jiems atrasti savojo gyvenimo tikslus ir kelią į karjerą, laimę, mokyti studentus ieškoti informacijos, nestokoti jiems patarimų, mokinti juos disciplinos, išmokyti gerbti vienas kitą; padėti studentams suvokti, kad kiekvienas žmogus yra savaip unikalus ir vienintelis, mokyti studentus būti atvirais, kad jie netaptų savyje užsisklendusiomis būtybėmis, nemokančiomis ir nenorinčiomis bendrauti. Adaptacija yra būtent tas reiškinys, kuris padeda jaunam žmogui integruotis į jo pasirinktą mokymosi įstaigą. Tam tikslui universitetuose yra kuriamos programos, stengiamasi sudaryti kuo palankesnes aplinkybes jauniesiems studentams adaptuotis pasirinktuose universitetuose. Tyrimo objektas - studentų adaptacijos proceso organizavimas. Tyrimo tikslas – atskleisti adaptacijos proceso organizavimą universitetinėse studijose. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti adaptacijos mokymo(si) aplinkoje struktūrą. 2. Atskleisti adaptacijos mokymo(si) aplinkoje svarbą. 3. Išryškinti adaptacijos proceso organizavimą universitetinėse studijose. 4. Atskleisti studentų požiūrį į adaptacijos proceso organizavimą. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais nustatyta, kad universitetuose didžiausias dėmesys yra skiriamas socialinei adaptacijai, prie kurios organizavimo daugiausia prisideda studentų atstovybės. Taip pat universitetai pirmo kurso studentų adaptacijai naudoja priemones, kurios skatina bendrąją adaptaciją, šias priemones dažniausiai kuria universitetų padaliniai. Mažiausiai dėmesio Lietuvos universitetuose yra skiriama asmeninei adaptacijai, nors tokio bendravimo svarba pabrėžta visuose tiriamuose universitetuose.
Creativity, activity, initiative, morality, teaching responsibility, sociability should be educated in universities. There have to be created circumstances for the development of their talents, the ability to search inside, to engage in extracurricular activities, attend informal seminars, take care of their physical endurance, to implement spiritual values, develop the courage, confidence in society, ability to express their views, feelings and desires. There are a variety of tools to help them to discover their life goals and the path to a career, happiness, to teach students to look for information, teach to respect each other, to help students understand that each person is unique in their own way. Adaptation is precisely the phenomenon that helps the young person to integrate into their chosen educational institution. To that end, universities are developing programs that seek to create favorable circumstances for young students adapt to the university of their choice. Research object: the organization of students adaptation process Research aim: to reveal the organization of student adaptation process at universities Research objectives: To define the structure of adaptation organization in learning environment. 1. To define adaptation’s structure of the learning environment; 2. Uncover adaptation’s importance in the learning environment; 3. To highlight of the organization of the adaptation’s process at university studines; 4. To expose students' approach to the organization of the adaptation’ s process . Empirical studies show that the adaptation of first-year university students organizes both university departments and students representation: the first focuses more on general adaptation, and the latter – on social adaptation. The Lithuanian universities focus less on personal adaptation. The biggest challenges for first-year students are the change of learning system, uncertainty, a new living environment, household etc. Studies also found that the involving of the teachers in adaptation process in Lithuanian universities is precious little. According to the students, the social adaptation measures can be estimated as good, and the personal adaptation measures – worst.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121367
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.