Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121356
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Makova, Ana
Title: Pagyvenusių žmonių laisvalaikis adaptuojantis šiuolaikinėje visuomenėje
Other Title: The leisure time of elderly people while specializing at contemporary society
Extent: 61 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: pagyvenes žmogus;adaptacija;laisvalaikis;elderly;people;lonely
Abstract: Visuomenėje pagyvenę žmonės užima vis didesnę dalį, todėl vertėtų atkreipti dėmesį į šio amžiaus grupės ypatumus. Senstant žmogaus gyvenime vyksta įvairių pokyčių: socialinių ryšių siaurėjimas, užimtumo trūkumas, silpnėja sveikata. Pagyvenusiems žmonėms baigus profesinę veiklą ir išėjus į pensiją, keičiasi tolimesnio gyvenimo ritmas. Atsiradus daugiau laisvo laiko, kurio laikotarpiu pagyvenę asmenys, gali imtis mėgstamos veiklos, kuri jam teiktų malonumą. Senatvė siejama su laisvo laiko gausa. Atsiradus daugiau laisvo laiko pagyvenusių žmonių gyvenime, svarbus to laisvalaikio naudingas, malonumą teikiantis praleidimas. Ypač svarbi pagyvenusiems žmonėms yra visuomenė, organizuota veikla, nes tai skatina džiaugtis gyvenimu, tačiau pačių žmonių požiūris į laisvalaikį nepakankamai atskleistas. Tyrimo objektas: pagyvenusių žmonių laisvalaikio praleidimo būdai. Tyrimo tikslas : atskleisti pagyvenusių žmonių laisvalaikio praleidimo būdus išryškinant adapatacijos šiuolaikinėje visuomenėje strategijas. Tyrimo uždaviniai: 1) Aptarti pagyvenusių žmonių gyvenimo pokyčius, aktualizuojant laisvalaikio svarbą. 2) Apibūdinti laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimą kaip adaptacijos šiuolaikinėje visuomenėje galimybes ir strategijas. 3) Atskleisti pagyvenusių žmonių laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimą. Hipotezė: Pagyvenusių žmonių laisvalaikio praleidimo būdas užtikrina jų adaptaciją šiuolaikinėje visuomenėje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; apklausa raštu (anketos); statistinė tyrimo duomenų analizė (SPSS). Atlikus tyrimą apie pagyvenusių žmonių laisvalaikio adaptaciją šiuolaikinėje visuomenėje išryškėjo, kad veikloje realizuojamas aktyvumas yra bendriausia asmenybės savybė, o asmenybės aktyvumą skatinanti jėga - poreikiai palaikomi ir formuojami veiklos metu. Laisvalaikio veikla stiprina pagyvenusio žmogaus motyvaciją aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, užsiimdamas mėgstama veikla žmogus nesijaučia vienišas, užmiršta rūpesčius, netektis. Adaptacija pagyvenusiame amžiuje gali būti paaiškinta, kaip bandymas iš naujo rasti savo vietą, pasikeisti patiems, kad joje prisitaikytų, ir keisti ją, kad pritaikytų sau.
Elderly people present the bigger part of our society that is why it is important to pay attention to the peculiarities of this age group. Getting older people go through different changes: social relationships are getting narrower; they feel lack of occupation, health impairment. When elderly people end their professional work or when they retire on a pension, the rhythm of their remaining life changes. Aged people usually have more free time, and they can use this time for their favourite activities which are pleasant for them. Senescence is related to plenty of leisure time. As elderly people have more leisure time, it is very important to spend it usefully and pleasantly. The society is especially important for elderly people as well as organized activities, because it stimulates to enjoy the life, but the attitude of people towards the leisure time is not revealed enough. The aim of the investigation is to reveal the kinds of spending leisure time of elderly people while specializing at contemporary society. The object of the work is various ways of spending leisure time of elderly people (in the context of active senescence). The tasks of the investigation are: to discuss the changes in elderly people‘s life, which influence the importance of leisure time while specializing at contemporary society; to describe the choice of ways of spending leisure time as the possibility to specialize at contemporary society; to reveal the choice of ways of spending leisure time for elderly people. Hypothesis: the way of spending leisure time ensures specialization at contemporary society for elderly people. The methods used in this work: the analysis of the scientific literature; quiz (questionnaires); quantitative analysis of the data of the investigation. After a study of elderly leisure adaptation in modern society revealed that the activities of realized activity is the general personality traits and personality energiser force - needs supported and formed during the activity. Leisure activities strengthens the older person the motivation to take an active part in public life in the course of the favorite activities of people do not feel lonely, forget worries, bereavement. Adaptation in old age can be explained as an attempt to re-find their place, to change ourselves to adapt to it, and change it to fit yourself.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121356
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

47
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.