Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121330
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Jauneikaitė, Judita
Title: Ar esamas teisinis reguliavimas, nurodant tik motiną kaip specialųjį subjektą privilegijuotame nužudyme (131 str.), nepažeidžia asmenų lygybės principo?
Other Title: Is the Current Legal Regime Whereby Only the Mother Is Identified as a Special Subject in Privileged Murder (Lithuanian Penal Code Article 131) in Breach of the Principle of Equality?
Extent: 44 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: Naujagimio nužudymas dėl gimdymo nulemtos būsenos;naujagimio nužudymas;asmenų lygybės principas;specialusis subjektas;privilegijuotas nužudymas.;The killing of a newborn due to the state caused by the delivery;infanticide;the principle of equality;special subject;privileged homicide.
Abstract: Tyrimo problema. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 131 straipsnis, kuriame numatytas naujagimio nužudymo dėl gimdymo nulemtos būsenos reguliavimas, kaip specialųjį subjektą išskiria tik motiną. Atsižvelgiant į tai, jog moksliniai tyrimai patvirtina, kas gimdymo nulemtą būseną gali patirti ir vyrai, kyla klausimas ar toks reguliavimas nepažeidžia asmenų lygybės principo? Galbūt naujagimio nužudymo dėl gimdymo nulemtos būsenos reguliavimas yra nereikalingas? O galbūt į nusikaltimo sudėtį kaip specialusis subjektas turėtų būti įtrauktas ir tėvas? Tyrimo objektas. Naujagimio nužudymo dėl gimdymo nulemtos būsenos reguliavimas asmenų lygybės principo kontekste. Tyrimo tikslas. Atskleisti ar esamas teisinis reguliavimas, nurodant tik motiną kaip specialų subjektą privilegijuotame nužudyme (BK 131 str.), nepažeidžia asmenų lygybės principo. Tyrimo metodai. Darbe naudojami mokslinės literatūros analizės, istorinis, dokumentų turinio analizės, lyginamosios analizės, sisteminės analizės ir apibendrinimo metodai. Rezultatai. Išanalizavus mokslinę literatūrą, psichologinius tyrimus, užsienio bei Lietuvos teisės aktus, taip pat Lietuvos bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, darbe daroma išvada, jog naujagimio nužudymo dėl gimdymo nulemtos būsenos reguliavimas pažeidžia asmenų lygybės principą. Išvados. Apibendrinant darbo išvadas, visų pirma svarbu paminėti, jog istoriškai naujagimio nužudymo reguliavimas buvo labai skirtingas – vienose valstybėse vaiko gyvybė buvo ypatingai vertinama ir už kūdikio nužudymą buvo baudžiama mirties bausme, kitose – tėvai turėjo visišką teisę nuspręsti ar vaikas turi gyventi. Aptariant užsienio valstybių reguliavimą, reiktų paminėti, jog nors nemažai valstybių vis dar kvalifikuoja naujagimio nužudymą dėl gimdymo nulemtos būsenos kaip privilegijuotą nužudymą, išskiriant tik motiną kaip specialųjį subjektą, dalis valstybių šios veikos reguliavimą jau pašalino iš savo baudžiamųjų kodeksų, kitos jo niekada neturėjo, o kai kurios nors ir kvalifikuoja šį nusikaltimą kaip privilegijuotą nužudymą, specialiuoju subjektu nurodo ne tik motiną. Apžvelgus Lietuvos teismų praktiką, matyti, jog norint kvalifikuoti veiką, kaip naujagimio nužudymą dėl gimdymo nulemtos būsenos, teismas turi nustatyti ar nusikaltimo subjektas atitinka nusikalstamos veikos specialiojo subjekto požymius, taip pat ištirti kaltinamosios psichologinę būseną, tuomet nustatyti ar sumanymas nužudyti savo naujagimį kilo ne iš anksto. Viena svarbiausių šio darbo išvadų yra tai, jog remiantis psichologiniais tyrimais, vyrai patiria pogimdyvinę depresiją, kuri yra viena iš gimdymo nulemtos būsenos formų. Dėl šios priežasties, remiantis asmenų lygybės principo samprata, šio principo išaiškinimu tiek Konstitucinio teismo nutarimuose, tiek EŽŽT praktikoje, naujagimio nužudymo dėl gimdymo nulemtos būsenos reguliavimas neatitinka diferencijuoto reguliavimo sąlygų. Esminė šio nusikaltimo kvalifikavimo sąlyga yra privilegijuojantis požymis – gimdymo nulemta būsena, kurią patiria tiek vyrai, tiek moterys. Dėl šios priežasties, veiką padariusio asmens lytis negali turėti įtakos skirtingam veikos reguliavimui. Taigi, pasitvirtino darbe keliama hipotezė, jog esamas teisinis reguliavimas, nurodant tik motiną kaip specialųjį subjektą privilegijuotame nužudyme (LR BK 131 str.) pažeidžia asmenų lygybės principą. Atsižvelgiant į tai, naujagimio nužudymo dėl gimdymo nulemtos būsenos reguliavimas turėtų būti panaikintas arba į nusikaltimo sudėtį, kaip specialusis subjektas įtraukas ir tėvas.
Research problem. Article 131 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania which provides for the regulation of the killing of a newborn due to the state caused by the delivery only the mother is marked out as the special subject. Having regard to the fact that the scientific research has confirmed that the state caused by the delivery may be experienced also by men, the question arises whether such regulation does not violate the principle of equality. Perhaps the regulation of the killing of a newborn due to the state caused by the delivery is not necessary? Or maybe the farther ought to be included in the body of the crime (corpus delicti) as a special subject too? In order to answer these questions, it will be examined how historically the regulation of killing of a newborn has changed, how such act is regulated in foreign penal codes, how the Lithuanian courts qualify the killing of a newborn, as well as how the state caused by the delivery is understood when analysing it in the context of science and psychology and why such regulation violates certain aspects of the principle of equality as explained/interpreted in the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) and the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Lithuanian. Research object. The regulation of the killing of a newborn due to the state caused by the delivery analysed in the context of the principle of equality. Research aim. To uncover whether the current regulation where only the mother is marked out as the special subject in the privileged homicide (Article 131 of the Criminal Code) does not violate the principle of equality. Research methods. The following methods were used: analysis of scientific literature, historical, content analysis, comparative analysis, systematic analysis and generalisation. Results. Upon having analysed scientific literature, psychology research, foreign and Lithuanian legislation as well as Lithuanian and ECtHR case law, the conclusion has been drawn that the regulation of the killing of a newborn caused by the state of the delivery violates the principle of equality. Conclusions. Firstly when summing up the conclusions, it is important to mention that historically the regulation of the killing of a newborn has been very different: in some countries the life of a child has been very important and the killing of a newborn carried a death sentence while in others the parents had the complete freedom to decide whether the child is to live. When talking about the foreign regulation it is worth mentioning that in some countries the regulation of such act has been eliminated from the penal codes, others – had never had such regulation and yet some other countries although qualify this offence as a privileged homicide, not only the mother is marked out as the special subject. Having reviewed Lithuanian case law it is evident that in order to qualify an act as the killing of a newborn due to the state caused by the delivery the court has to determine whether the subject of the crime satisfies the criteria of the special subject of the offence as well as to examine the psychological state of the accused and then it is important to establish if the intention to kill her newborn was not premeditated. One of the most important observations s that according to the psychological research men experience postnatal depression which is one of the forms of the state cause by the delivery. For this reason, according to the concept of the principle of equality and pursuant to its interpretation in the decisions of the Constitutional Court and the case law of the ECtHR the regulation of the killing of a newborn due to the state caused by the delivery does not comply with the differentiated regulatory conditions. The essential condition for the qualification of the crime is the privileged feature – the state cause by the delivery which can be experienced by both men and women. Therefore, the gender of the person who committed the act cannot predetermine the different regulation of the act. Hence, the hypothesis that the current legal regulation where only the mother is marked out as the special subject in the privileged homicide (Art. 131 of the Criminal Code) violates the principle of equality. Thus the regulation of the killing of a newborn due to the state caused by the delivery should be abolished or the father should be included as a special subject in the body of the crime.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121330
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
judita_jauneikaite_md.pdf985.06 kBAdobe PDF   Until 2021-05-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.