Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121327
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kantautaitė, Lina
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Jaunuolių, užaugusių socialines rizikas patiriančioje šeimoje, darbo ir profesinės karjeros subjektyvi samprata
Other Title: The Subjective Conception of Work and Professional Career for the Young People, Who Have Grown in Families at Social Risk
Extent: 89 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Darbo ir karjeros samprata;vaikų dienos centras;jaunuoliai;rizikas patirianti šeima.;Work and professional career conception;children day care centre;young people;social risk families.
Abstract: Darbas yra pamatinė žmogaus veikla, suteikianti finansinį stabilumą, įprasminanti individo gebėjimus, suteikianti galimybę savirealizacijai ir socializacijai. Karjera kuriama nuo vaikystės ir trunka visą gyvenimą. Vaikai pasaulį supranta pirmiausiai per šeimos prizmę, vėliau vertybės ir moralės principai vaikui gali būti diegiami mokykloje ir kitose su vaiko raida susijusiose institucijose. Teikiant socialines paslaugas šiems vaikams ir paaugliams yra siūlomos vaikų dienos centrų paslaugos. Tyrimo tikslas – atskleisti jaunuolių, užaugusių socialines rizikas patiriančioje šeimoje, darbo ir profesinės karjeros subjektyvią sampratą, sąlygojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti, kaip jaunuolių suvokta darbo ir karjeros prasmė sąlygoja jaunuolio darbo ir karjeros subjektyvią sampratą? 2. Atskleisti, kaip šeimos nariai sąlygoja jaunuolio darbo ir profesinės karjeros subjektyvią sampratą? 3. Atskleisti, kaip jaunuolį supanti socialinė aplinka sąlygoja jaunuolio darbo ir profesinės karjeros subjektyvią sampratą? 4. Atskleisti, kokį vaidmenį atlieka vaikų dienos centras iš socialines rizikas patiriančios šeimos kilusio jaunuolio požiūriui į darbą ir profesinę karjerą? Tyrimo tikslams pasiekti buvo pasirinktas kokybinio tyrimo tipas. Tyrimo duomenims surinkti pasirinktas pusiau struktūruotas interviu su nestruktūruoto interviu intarpais. Tyrime dalyvavo 6 jaunuoliai, buvę vaikų dienos centro lankytojai, kurių amžius nuo 20 iki 28 metų. Tyrimo duomenys analizuojami sudarant konceptualias kategorijas ir remiantis Krysik ir Finn (2010) išskirtais bendrais kokybiniams tyrimams analizės žingsniais. Darbo prasmė yra finansinė gerovė, siekis mokytis, realizuoti save, bendrauti ir bendradarbiauti, plėsti savo socialinį ratą, užmegzti socialinius ryšius bei turėti užimtumą. Karjeros prasmė yra asmeninis tobulėjimas, neatsiejamas nuo darbinės veiklos. Šeima ir artima aplinka daro įtaką jaunuolio karjeros sprendimams. Jaunuolis yra linkęs susitapatinti su jį supančia aplinka, todėl jo vertybių formavimuisi bei veiklos svarbos suvokimui didelę reikšmę turi draugų ir aplinkos įtaka. Remiantis tyrimo duomenimis darbe pateikiamos rekomendacijos socialiniams darbuotojams, dirbantiems vaikų dienos centruose, socialinio darbo srities tyrėjams bei švietimo institucijoms.
Work is a fundamental activity, which provides financial stability, gives sense to the abilities of an individual, creates opportunities for self-expression and socialisation. Career is being created from the very childhood and lasts for the whole life. Children understand the world firstly by the example of the family, then values and moral principles are based on the school experience and on other institutions, linked with the development of the child. Providing social services for these children and young people, visiting the children day care centre is one of the suggestions. The aim of the research – to provide the factors, having impact on the subjective conception about work and professional career of young people, who had grown in families at social risk. The objectives of the research: 1. To describe, how the perceived meaning of work and career of young people determine their subjective conception about it? 2. To provide, how family members determine the subjective conception about work and professional career of young people? 3. To provide, how social environment determine the subjective conception about work and professional career of young people? 4. To provide, what impact children day care centre has on the subjective conception about work and professional career of young people from families at social risk? In order to achieve the objectives the qualitative type of research was chosen. For the data collection was employed semi- structured interview with the inserts of unstructured interview. In the research participated 6 young people, who have been the clients of children day care centre, and now are from 20 to 28 years old. The data of the research is analysed by making conceptual categories and distinguished steps of qualitative research analysis, based on Krysik and Finn (2010). The analysis of data let to conclude: The meaning of work is related with the financial welfare, the ambition of learning, express themselves, communicate and collaborate, widen the social circle, make social connections and have occupation. The meaning of career is a personal development, not separated from working activities. Family and close environment make an impact on the decisions about career for young people. Young people are intended to identify themselves with environment around them, including day care centers, therefore the influence of friends and social environment also have impact on values and perception of importance of activities. Based on the data of the research, some recommendations are provided for social workers, who work at children day care centres, researchers from social work field and institutions of education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121327
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.