Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121307
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balčiūnaitienė, Asta
Title: Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas(is) aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas)
Other Title: Education of Sustainable Development Competence in Higher Education Institution (Aspect of English Studies)
Extent: 166 p.
Date: 3-Jun-2016
Keywords: Darnus vystymasis;darnaus vystymosi kompetencija (DVK);ugdymas(is) aukštojo mokslo institucija (AMI);anglų kalbos mokymasis.;Sustainable development;sustainable development competence (SDC);education,;Higher Education Institution (HEI);English language learning.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama darnaus vystymosi kompetencijos (DVK) ugdymas(is) mokantis anglų kalbą (A1 – B2 lygiu) universitete. Taip pat yra analizuojama aukštojo mokslo institucijos (AMI) sudaromos galimybės ir aplinka DVK ugdymui(si) ir gvildenamos iškylančios problemos. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, diskusija, išvados ir rekomendacijos. Pirmojoje dalyje apžvelgiama darnaus vystymosi teorinė apibrėžtis: darnaus vystymosi koncepcija, nagrinėjama DVK apibrėžimai bei DVK sudedamosios dalys, DVK koncepcijos taikymas universitete, AMI sąsajos su darnaus vystymosi koncepcija, visi parametrai susiejami į universitete įgyvendinamų darnaus vystymosi idėjų procesų modelį ir pateikiama DVK ir jos (subkompetencijų) struktūra. Taip pat šioje dalyje yra siekiama nustatyti anglų kalbos mokymosi sąsajas su DVK ugdymu(si) AMI. Antroji dalis yra skiriama tyrimo metodologijos, tyrimo etapų ir metodų pristatymui ir apibūdinimui. Visi 5 tyrimo etapai yra detaliai nagrinėjami. Trečiojoje dalyje yra pristatomi vykdytų empirinių tyrimų rezultatai. Pateikiama anglų kalbos A1 – B2 lygių programų, žvalgomojo, veiklos tyrimo rezultatų analizė demonstruojanti teigiamą studentų nuomonę apie darnaus vystymosi elementų svarbą anglų kalbos mokymosi procese AMI. Statistiškai apdorojus kiekybinio tyrimo rezultatus apie anglų kalbos suteikiamas galimybės ir anglų kalbos mokymosi patirties poveikį vertinant DVK, nustatyta stipriausias statistiškas reikšmingumas tarp anglų kalbos komunikacinės subkompetencijos ir darnaus vystymosi žinių; užsienio (anglų) kalbos komunikacinės subkompetencijos ir tarpkultūrinės subkompetencijos.
The dissertation analyzes education of sustainable development competence (SDC) at higher education institution (HEI) through English (A1 – B2 level) language learning. It also discusses opportunities of SDC education and the issues related to English learning. The dissertation consists of introduction, three parts, discussion, conclusions and recommendations. The first part of the dissertation analyzes the concept of sustainable development, definitions of SDC and its subcompetences, the implementation of ideas of sustainable development at university, the relations of SDC ideas and English learning at HEI. All elements are combined and the model demonstrating university involvement in the processes of the implementation of sustainable development ideas is presented. The structure of SDC, which is based of theoretical background, is given and the links between English language learning and SDC education are defined. The second part introduces methodological basis of research - empirical research methods, all 5 stages and procedures. The third part introduces the results of research into English language learning processes, which are orientated towards SDC. The results of English (A1 – B2 level) curriculum, pilot, action and questionnaire survey research demonstrate students’ positive opinion about the importance of sustainable development elements integration into English language curriculum. The findings of the research display that subcompetences, based on excluded factors, have the relations with: communicative foreign (English) language subcompetence, cross - cultural subcompetence and abilities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121307
Affiliation(s): Užsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 1, 2021

Download(s)

50
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.