Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121144
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pupkevičienė, Jolanta
Title: Socialinio pedagogo vaidmenys ugdant ir socializuojant paauglius jaunimo mokykloje
Other Title: Social Pedagogue Roles in Youth School for Educating and Socializing Teenagers
Extent: 69 p.
Date: 26-May-2016
Keywords: Paauglystės amžius;jaunimo mokyklos moksleiviai;socializacija;socialinis pedagogas;socialinio pedagogo atliekami vaidmenys.;Teenagers age;youth school students;socialization;social pedagogue;roles of social pedagogue.
Abstract: Darbe atlikta teorinė socialinio pedagogo realizuojamų vaidmenų analizė. Čia nagrinėjamas socialinio pedagogo atliekamų vaidmenų turinys, sąsajos su funkcijomis, ugdant ir socializuojant jaunimo mokykloje besimokančius paauglius. Detalizuojama, kurie socialinio pedagogo, dirbančio jaunimo mokykloje, atliekami vaidmenys laikytini prioritetiniais. Socialinio pedagogo vykdomos funkcijos patikslina jo veiklos turinį, kurį atlikdamas socialinis pedagogas realizuoja įvairius savo socialinius vaidmenis. Savo veikloje socialinis pedagogas gali atlikti įvairius vaidmenis, kuriuos vieną su kitu sieja panašus turinys ar funkcijos. Vieno vaidmens realizavimas atveria kelią kitam vaidmeniui. Iškelta problema, kad paauglių, iškritusių iš bendrojo ugdymo mokyklų ir atėjusių į jaunimo mokyklas, socializacija vyksta sudėtingiau. Vykdant pozityviąją jaunimo mokyklos moksleivių socializaciją, reikia didelių socialinio pedagogo pastangų, žinių, kompetencijų. Tuo tikslu darbe siekiama išsiaiškinti, kurie socialinio pedagogo, dirbančio jaunimo mokykloje, atliekami vaidmenys yra svarbiausi. Atliktas kokybinis tyrimas, instrumentas - pusiau struktūruotas interviu, kurio tikslas - nustatyti kurie jaunimo mokykloje dirbančio socialinio pedagogo atliekami vaidmenys yra prioritetiniai. Socialinių pedagogų atsakymų į interviu klausimus turinys nagrinėjamas, taikant kokybinės turinio (content) analizės metodą. Tyrime dalyvavo 7 jaunimo mokyklų socialiniai pedagogai. Empirinėje dalyje nagrinėjamas jaunimo mokyklos moksleivių socializacijos procesas ir kokią įtaką jam daro socialinio pedagogo, dirbančio jaunimo mokykloje, teikiama pagalba, realizuojant įvairius vaidmenis. Svarbiausios empirinio tyrimo išvados: 1. Jaunimo mokykloje mokosi paaugliai, nepritapę bendrojo ugdymo mokykloje, turintys žemą savęs vertinimą, kuris pasireiškia: bendravimo sunkumais, nepakankama motyvacija mokytis, nepasitikėjimu savo jėgomis, polinkiu konfliktuoti, delinkventiniu elgesiu, žalingais įpročiais ir kt. 2. Socialinis pedagogas, dirbantis jaunimo mokykloje ir padedantis paaugliams siekti pozityviosios socializacijos, atlieka įvairius socialinio pedagogo vaidmenis: tarpininko, interesų gynėjo, pagalbininko (padėjėjo), mokytojo, tyrėjo, konsultanto, organizatoriaus vaidmenį ir kt. 3. Prioritetiniai jaunimo mokykloje dirbančio socialinio pedagogo realizuojami vaidmenys: pagalbininko (padėjėjo), paauglio interesų gynėjo, tarpininko ir kt.
In this work was done theoretical realized roles analysis of social pedagogue. Here examined the content of all the performed roles of social pedagogue, interface with features which helps to develop youngsters at Youth school. In society were itemized, which kinds of social pedagogue roles considered a priority. All the functions of social pedagogue specifies his activity content. Performing the functions social pedagogue implements different social roles. Social pedagogue in his work can accomplish different kinds of roles. All these roles are associate with similar content and functions. If you implement one role then opens the way for another role. The main raised problem is that teenagers which are dropping out of Secondary schools and goes to Youth schools the socialization for them becomes much more complicated. In pursuance of positive socialization into Youth schools require from social pedagogue considerable efforts and competencies. In this work main aim is to ascertain which roles of Youth school social pedagogue are the mots important. The qualitative research was accomplished to find out which roles of social pedaogue are the most important. The main aim of this research - identify priority of roles. The answers of social pedagogues into interview questions was examined using qualitative content analysis method. In this research participated 7 social pedagogues of Youth schools. The empirical part examined Youth school student’s socialization process. Apart from that, desired to ascertain influence which can social pedagogue provides to student’s. The main findings of empirical research: 1. At Youth school were learn teenagers, which do not fit into general schools. They have low self-esteem, who gets: communication difficulties, low lack of motivation, mistrust of their own, tendency to conflict, delinquent behavior and harmful habits. 2. Social pedagogue which works at Youth school helps for students to seek positive socialization. Apart from that, a social pedagogue performs different kinds of roles: mediator, advocates, contributor (assistant), teacher, consultant and organizer and so far. 3. The most priority roles of social pedagogue at Youth school are: contributor (assistant), teenager advocates, intermediary and so far.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121144
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.