Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121104
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Stankuvienė, Jūratė
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Autentiškos lyderystės ugdymo šeimoje ir bendrojo ugdymo mokykloje sąsajos
Other Title: Autentic Leaderism Bringing up in Family and at School of General Connection
Extent: 66 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Autentiškas;lyderystė;ugdymas;bendrojo ugdymo mokykla;šeima;Authentic;leadership;bringing up;general development school;family
Abstract: 2014 – ieji paskelbti šeimos metais. Šeima – institucija kurią gina valstybė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. rašoma: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.“ Šeima yra maža bendruomenė, kurioje ugdomi ateities žmonės. Jeigu žvengtume į praeitį, mūsų didieji mąstytojai Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis daug dėmesio skyrė šeimų tyrinėjimui, jų poreikių, galimybių sklaidai. Būti lyderiu galima ne tik kietiems, bet ir sau. Geriausiai atsiskleisti, parodyti tikrąjį žmogiškumą, autentišką lyderystę galime tik šeimoje. Autentiška lyderystė suvokiama kaip sąveikos procesas.Šios sąveikos tikslas –mokinių ugdymas, mokymasis,glaudžiai susijęs su mokytojų,tėvų, vadovų mokymusi ir ryšio sąsajomis. Bendrojo lavinimo sistemos orientavimas į autentiškos lyderystės, kūrybiškumo,pilietiškumo ugdymą laikomas vienu iš pagrindinių sumanios visuomenės kūrimo įrankių. Pastaruoju metu vadovavimo kryptyje stipriai ryškėja autentiškos lyderystės koncepcija. „Autentiška lyderystė skatina žmogų suvokti, pažinti save ir vadovauti savitu stiliumi, kuris paremtas asmeninėmis vertybėmis ir motyvais.Autentiška lyderystė nereikalauja, kad gimtume apdovanoti talentais, ypatingomis savybėmis.“ (Miniotaitė,2014).Lyderiu gali tapti kiekvienas, įgijęs tinkamą požiūrį, žinių, įgūdžių ir patirties. Lyderiais negimstama, jie išugdomi. Švietimo bendruomenė drauge su šeima telkia jėgas ugdyti autentiškus lyderius nuo mažens ir kuria modelius kaip mokinius įtraukti į prasmingą socialinę veiklą,ugdyti asmenines kompetencijas. Jei nedarome to, apie ką kalbame, ir nekalbame apie tai, kuo tikime, tuomet mūsų lyderystė bus netikusi. Nors sunkiai, tačiau įmanoma išmokti efektyvios, autentiškos lyderystės. Svarbu išsiugdyti pasitikėjimą savimi ir asmeninius gebėjimus, emocinį intelektą. Lietuvos pažangos strategijoje Lietuva 2030 pažymima, kad dabartinei švietimo sistemai reikia daugiau lankstumo ir kad ji nepakankamai įvertina kritinio mąstymo, kūrybiškumo, 6 naujoviškumo ir veiklumo svarbą. Kūrybiškumas aprėpia ne tik veiklą, bet ir mokymo(si) ar fizinę aplinką, kurioje vyksta mokymas(is). Be šių pokyčių, dėmesys skiriamas ir mokyklų, kaip mokymo(si) bendruomenių, nepriklausomybei,kuriose užtikrinamas veiklos skaidrumas. 2003 12 (2003) rezoliucijoje ne tik paremiamas šis požiūris, bet ir teigiama, jog strateginis planavimas, siekiant užtikrinti bendruomenių savivaldą, turėtų būti vykdomas visuose lygmenyse.Tikėtina, kad tai skatintų atvirumą ir bendradarbiavimą tarp mokyklų ir jų bendruomenių. Lyderystės ugdymo programos turėtų išlaisvinti besimokančiųjų potencialą ir talentą, įtraukti savęs įsivertinimą,užtikrinti kompetencijų ugdymą. Problema: autentiškos lyderystės ugdymo šeimoje ir bendrojo lavinimo mokykloje sąsajų dermė. Tyrimo objektas: šeimoje ir bendrojo lavinimo mokykloje autentiškos lyderystės ugdymas. Tikslas: atskleisti autentiškos lyderystės ugdymo šeimoje ir bendrojo lavinimo mokykloje aspektus. Uždaviniai: 1. Apibūdinti autentiškos lyderystės raišką, 2. Atskleisti požiūrį į autentiškos lyderystės ugdymą. 3. Nustatyti autentiškos lyderystės ugdymo svarbiausius prioritetus. 4. Nustatyti autentiškos lyderystės ugdymo sąsajas. Metodai: dokumentų analizė, mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, tyrimas.
Leaderism is connected with real values apporttionment. It is saying that ideal leader must be together modest and firm. Scientists and authers of various works about commune extended to leaderism sphere (Fullan, 2003; Sarason, 1998, Sergiovanni, 1991, 1992; Stinger, 2002). Translated from english „leader“ means „leader“. Authentic leaderism apprehend as interaction process. These interaction purpuse - children‘s bringing up, teaching are connected with teaching are connected with teachers, parents, leaders and communication of connections.General development systems orientate to authentic leaderism, creation civic rights bringing up keeping one of basic society creative instrument. Lately in leading direction distinctly strongly authentic leaderism conseption. Authentic leaderism stimulate the man to perceive to know himself and lead in his distinctive style which is support in his own values and motives. Authentic lederism doesn‘t demand that we must be born awarded with talent in general characteristics. Leader can be everyone acquire point of view properly knowledge, acquire a habit and experience. Leader are not born, they are bring up. Community together with the family give strength to bring up autentic leaders from the birth and creat models how pupils to draw into full of sence social activity bring up personal competence. If we don‘t do that about wat we speak and don‘t speak about that wat we believe then our leaderism will be unit. At least heavily it is possible to learn effective, authentic leaderism. It is important to train confidence to himself and your own abilities, emotional intellect. In Lituanian progress strategy Lituania in 2030 yeas is noted that at present community system is needed more flexibility and it is not well enough evaluate critical thinking, creation, innovation and activity importance. Creation take in not activity but also teaching or physical enviroment where the teaching take place.Without these show attention to schools as teaching community independence where ensure limpidity of activity. In 2003 12 (2003) in resoliution it is supported this point of view but it is asserted that strategic planner to try to ensure community activities it must be going on in all levels. In reality that will stimulate openly and asociation betveen schools and their communities. Leaderism bringing up programs must set free who is learning potencial and talent, drawing myself become involved in ensure competences bringing up.  Problem: authentic leaderism bringing up in family and general divelopmant at scool connection of harmony.  Object of study: authentic leaderism bringing up in family and at school of general education. 4  Purpose: explain autentic leaderism bringing up in family and at school of general education aspects.  Tasks: 1. Characterize authentic leader phenomenon expresion in the family. 2. Explain authentic leaderism in family and at school of general education emotional education participations in bringing up importence. 3. Establish authentic leaderism bringing up in family and at school of general education harmony of connection. 4. Discovery parents and teachers point of view to authentic leaderism bringing up. 5. Establish autenticleaderism bringing up main priority.  Methods: documents analysis, scientific analysis, questionnaire questioning, investigation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121104
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.