Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121051
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Rimkevičiūtė, Lina
Title: Pagyvenusių ir senų žmonių subjektyvios gyvenimo kokybės globos namuose analizė
Other Title: Subjective life quality analyse of senjor and old people in pensione
Extent: 73 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: pagyvenę ir seni žmonės;subjektyvi gyvenimo kokybė;socialinis darbuotojas;old and eldery people;subjective quality of life;social worker
Abstract: Paskutinį dešimtmetį visose ekonomiškai išsivysčiusiose ir kai kuriose mažiau išsivysčiusiose šalyse padidėjo susidomėjimas pagyvenusių žmonių problemomis. Vyksta visuomenės senėjimo procesas. Tai reiškia, kad pagyvenusių ir senų žmonių vis daugėja, todėl ir jų problemoms spręsti tenka skirti vis didesnį dėmesį.Pastaruoju metu vis labiau domimasi pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybe. Pagrindinis dėmesys skiriamas objektyviai gerovei. Lietuvoje subjektyvi gyvenimo kokybė kol kas nėra pakankamai stebima ir vertinama. Daugumoje gyvenimo kokybės tyrimų neįtraukiami asmenys, gyvenantieji senelių globos namuose. Nėra aišku, kaip pagyvenę ir seni žmonės, gyvenantys senų žmonių globos namuose, vertina savo gyvenimo kokybę ir kokie veiksniai ją įtakoja. Tyrimo objektas – pagyvenusių ir senų žmonių subjektyvi gyvenimo kokybė globos namuose. Tyrimo tikslas – įvertinti pagyvenusių ir senų žmonių subjektyvią gyvenimo kokybę globos namuose. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas. Remtasi objektyvistine ontologija ir pozityvistine epistemologija. Duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa. Apklausta 100 senelių globos namų gyventojų. Jauniausiam tiriamajam vyrui buvo 60 metų, vyriausiam tiriamajam – moteriai buvo 101 metai. Tyrimo metu nustatyta, kad senelių globos namų gyventojai savo gyvenimo kokybę vertina vidutiniškai. Subjektyviai gyvenimo kokybei turi įtakos sveikata, aplinka, kurioje gyvena, pomėgiai, užimtumas, šeima ir/arba santykiai su ja, bendravimas su draugais, kaimynais, darbuotojais. Socialinis darbuotojas veikia kaip įgalintojas: padeda senam žmogui atrasti savo stipriąsias puses, atpažinti poreikius bei problemas ir palaikyti ryšius su šeimos nariais.
An interest of old people needs and their problems is growing up each year. Specially the interest of the problems is growed up the last ten years in a very high and some high developed countries. The process of the society to be older is going on. It means that number senjor and old people is getting up. So, for their problem soliutions is a need to pay higher attention more and more.The life quality of old people is asking more attention, specially the last years. The main attention has payed for objective goodness. The subjective life quality still is not attended, researched and valued in Lithuania enough. To the mostly life quality analyses people living in pensiones are not included. Untill now is not clear opinion of senior and oldered people who live in pensions, their valuate of life quality and subjects can influence it too. Research object - Subjective life quality of senior and old people living in pension. Target research - to valuate the subjective life quality of senior and old people living in pensions. To fill out the target practicability was choised quantitative research analyse, backgrounded by the objectivical onthology and positive epistemology. The data collecting method was to fill up a special form. There were 100 interviewers in the research. All of them are living in the pension. The youngest man was 60 years old and the oldest lady was 101 years old. On the research was found that people living in the pension, the life quality of their life are treating on an average. An influence for the subjective life quality has health, living space, hobby, business, family and/or relationship with it, communication with friends, neighbours, workers. Social worker has possibility to power the old people to find out the strong skills of himself, to clearify needs and problems and to keep relationship with family members too.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121051
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

202
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.