Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121049
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Blažienė, Daiva
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų: globos namų gyventojų perspektyva
Other Title: The Transition from Institutional Care to Community-based Services: the Perspective of the Home Care Residents
Extent: 80 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Deinstitucionalizacija;neįgalumas;įgalinimas;stacionari institucinė globa;savarankiškas gyvenimas;Deinstitutionalisation;disability;empowerment;fixed institutional care;individual life
Abstract: Pagrindinė šio tyrimo prielaida žmonių su negalia perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninės globos. Institucinė globa, kai vienoje stacionarioje įstaigoje gyvena du ar netgi trys šimtai įvairią negalią turintys žmonės gaunantys socialines paslaugas. Tyrime dalyvauja globos namų gyventojai, vytai, kurių amžius nuo 35 iki 55 metų. Pereinant į bendruomeninį gyvenimą pasikeičia visas asmeninis gyvenimas: kur ir su kuo jis gyvens, kas jį prižiūrės, ar kas teiks paramą, kas draugai ir kaimynai, kaip maitinsis ir rengsis. Šis perėjimas turi būti kruopščiai suplanuojamas ir įgyvendinamas. Tyrimo tikslas - atskleisti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų globos namuose gyvenančių žmonių poreikius. Tyrimo objektas - perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų iš globos namų gyventojų perspektyvos. Norint įgyvendinti tyrimo tikslą, iškelti uždaviniai: aprašyti globos namų gyventojų gyvenimo patirtis prieš atvykstant į globos namus, atskleisti globos namų gyventojų dabartinio gyvenimo patirtis gyvenant globos namuose, atskleisti perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų poreikį globos namų gyventojų požiūriu. Tyrimo metu didžiausias dėmesys skiriamas socialinių paslaugų poreikiui, globos namuose gyvenančių asmenų, perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomeninio gyvenimo modelio. Pasirinkta kokybinis tyrimas, pusiau struktūruotas interviu, kurio metu galima gauti išsamesnę – gilesnę informaciją, tyrimo dalyviai išsako nuomonę, mintis, jausmus, laisvai išsako apie esamas problemas. Interviu klausimynas buvo paruoštas suskirstant į tris temas. Pirma tema, tyrimo dalyvių buvo klausiama, kaip jiems sekėsi gyventi namuose iki atvykimo į socialinės globos namus. Antra tema, kaip tyrimo dalyviai apibūdina savo dabartinį gyvenimą socialinės globos namuose. Trečia tema, buvo siekiama atskleisti, kaip tyrimo dalyviai supranta ir planuoja savarankišką gyvenimą išvykus iš globos namų. Tyrime taip pat nagrinėjama priimti teisės aktai, kurie atskleidžia, kaip įstatymiškai reglamentuoja socialinių paslaugų teikimas. Perėjimas nuo institucinės globos prie gyvenimo bendruomenėje yra milžiniškas pokytis įstaigą paliekančiam asmeniui, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų, jaunuolis, suaugęs ar vyresnio amžiaus asmuo. Labai svarbu, kad perėjimas prie nepriklausomo ir bendruomenėje vykstančio gyvenimo proceso, atitiktų asmens individualų planą ir jame būtų atsižvelgta į individualius pageidavimus.
Deinstitutionalization of institutions for children and people with disability is a current direction of Lithuanian social policy. The basic assumption of this research is how residents of institutions see the transition of people with disabilities from institutional care to community-based care. Institutional care is the residential place where in one stationary institution live one, two or even three hundred people with various disabilities and gets residential care. The transition from institution to community life is challenge for person who for several years or even decades lives in institution. People have worries: where and with whom he will live, who will take care of him, or who will provide support, how to find friends and how to communicate with neighbors, how he or she will manage everyday life tasks. The aim of the research is to explore the transition from institutional care to community-based care from the perspective of home care residents. The object of the research – the transition from institutional care to community-based services from the perspective of home care residents. In order to implement the aim of the research the following objective were formulated: 1) to describe the life experience of home care residents before arriving at the home care, 2) to disclose the current life experience of home care residents living at home care and 3) to disclose the needs for the transition from institutional care to community-based services from the perspective of home care residents. The attention of the research focuses on the needs of social services for people who potentially could be considered as able to live in community after long-term life in institution. The qualitative research methodology was used to reach the aim of the study. Semi-structured interview was used as data collection method. Three residents from big institution (more when 200 residents) for people with disability participated in the study. Participants were man, from 35 to 55 years old. The questions for interview were divided into three main themes: live experience at home, life experience at institution and needs for coming back to community. Data analysis disclosed that the transition from institutional care to community life is a huge change for the person who leaves the institution. It emphasize the need for individualization and giving attention into the individual preferences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121049
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.