Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121016
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bielskienė, Virginija
Title: Ikimokyklinės švietimo organizacijos vadovo darbo kokybė kaitos kontekste
Other Title: The quality of leaders work in the context of changes in preschool education organizations
Extent: 76 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: ikimokyklinė švietimo organizacija;kokybiška organizacijos veikla;pokyčiai;vadovavimo stilius;vadovavimo kokybė;preschool education organization;a high quality organization;change;leadership style;leadership quality
Abstract: Šiuolaikinis ikimokyklinis ugdymas sietinas su atvira pokyčiams, dinamiška, mobilia, ugdymo sistemos kaita, kuriai būdingas pasikartojantis ir nenutrūkstamas procesas. Ikimokyklinės organizacijos darbo kokybė susijusi su pokyčių valdymu, vartotojų poreikių tenkinimu, ugdymo paslaugų įvairove. Svarbiausias veiksnys tokios organizacijos valdyme – inicijuoti ir valdyti kaitos procesus, sukurti veiksmingas ir lanksčias komandas, sudaryti sąlygas žmonėms keistis. Vadovavimas – tai procesas, telkiantis žmones siekti ir realizuoti išsikeltus tikslus, o vadovavimo stilius gali būti apibrėžiamas, kaip vadovo elgesio būdai, kurie padeda nukreipti darbuotojus ir daryti įtaka pokyčiams. Tyrime remtasi J.A.F. Stoner, (1999), R. Želvio (2003) vadovavimo fenomeno teoriniu požiūriu bei valdymo funkcijų raiška; Razausko (1997), J. Kasiulio, V. Barvydienės (2003) švietimo organizacijos vadovo darbo stiliais; P. Zakarevičiaus (2005), M Fullan (1998), D. Hopkins, M. Ainscow, M. West (1998) požiūriu į vykstančius pokyčius nuolat kintančioje tikrovėje, kurie apibrėžia vadybinius švietimo kaitos procesų aspektus; S. Neifacho (2007), R. Meškauskienės (2008), A. Kaziliūno (2008) švietimo organizacijos vadovo veiklos kokybės aspektais. Atliekant teorinį tyrimą paaiškėjo, kad ši tema nėra pakankamai išanalizuota. Tai leido suformuoti problemą, kad ikimokyklinės organizacijos vadovo vadybinio darbo raiška neskatina kokybiškos organizacijos veiklos kaitos, bei įvertinti ikimokyklinės švietimo organizacijos vadovo darbo įtaką kaitos kontekste. Darbo tikslas – įvertinti vadovavimo įtaką ikimokyklinės švietimo organizacijos kaitos procesui. Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai: atskleisti ikimokyklinės organizacijos valdymo funkcijų, veiklos kokybės bei vadovavimo stiliaus sampratas; identifikuoti pokyčių prielaidas ikimokyklinėje organizacijoje; įvertinti ikimokyklinės švietimo organizacijos vadybinio darbo raišką kaitos kontekste. Formuluojamas tyrimo klausimas: kokią įtaką vadovo vadybinio darbo kokybė daro ikimokyklinės organizacijos kaitos procesui? Darbo objektas – vadovavimo kokybės raiška ikimokyklinėje organizacijoje. Tyrimas leido nustatyti, kad Kauno ikimokyklinėse įstaigose vyrauja demokratinis vadovavimo stilius, pagrįstas funkcijų delegavimu. Atsisakoma smulkmeniškos pavaldinių priežiūros, skatinamas tarpusavio pasitikėjimas, suteikiama veiklos laisvė. Išryškėjo vadovių nuomonės priklausomybė nuo biografinių charakteristikų: amžiaus, darbo stažo bei vadybinės kategorijos. Tyrimas parodė, kad jaunesnės ir mažesnę vadybinę patirtį turinčios respondentės kaitos procesą nelaiko ikimokyklinės švietimo organizacijos kokybės prielaida, o turinčios didesnę vadovavimo patirtį vadovės teigiamai vertina pokyčius organizacijoje. Gauti tyrimo rezultatai turės praktinės reikšmės ikimokyklinės įstaigos vadovams, rengiant švietimo kaitos projektus.
Modern preschool education must be associated with changes in open, dynamic, mobile, educational systems change, which is characterized by repetitive and continuous process. Preschool organization of the work is related to the quality of the management changes, consumer needs, the diversity of education services. The most important factor in the management of the organization - be able to manage changes, develop effective and flexible team, to enable people to changes. Leadership - the process of mobilizing people to achieve and realize set up aims and a leadership style can be defined as behavioral techniques of the head which can help to guide staff and to influence changes. The study was based on J.A.F. Stoner, (1999), R. Želvys (2003) a theoretical point of view of the phenomenon of leadership and management functions of expressions; Razauskas (1997), J. Kasiulis, V. Barvydienė (2003) educational organization’s working style manual; P. Zakarevičius (2005), M. Fullan (1998), D. Hopkins, M. Ainscow, M. West (1998) in terms of changes in the ever-changing reality, which defines the managerial aspects of educational change processes; S. Neifacho (2007), R. Meškauskienė (2008), A. Kaziliūnas (2008) quality aspects of head of the educational organization. The theoretical study has revealed that the topic is not sufficiently analyzed. This has allowed a problem that managerial work of head of the preschool educational organization do not encourage high-quality resolution of organization change. A contradiction between management functions of head of the preschool organization and qualitative promotion of change in the organization’s work. The aim - to assess the impact on the management of preschool educational organization’s process of change In order to achieve this challenge such goals were set up: to reveal preschool organization’s concepts of management functions, quality of work and style of leadership; assumptions of change in preschool organization; to assess the preschool educational organization’s expressions of managerial work in the context of change. The research question is formulated: what is the impact of the supervisor's managerial work on the quality of preschool organization’s process of change? The item of work - the quality of leadership in a preschool organization. The study identified that in Kaunas preschool organizations democratic leadership style, based on delegation of functions, dominates. It is refused of detailed care of subordinates, mutual trust is promoted, the freedom is given. The manager's dependence on biographical characteristics has been highlighted: age, seniority and category management. The study showed that those respondents who are younger and have less experience in the management do not consider the premise of quality of the process of change in preschool educational organizations and those heads who has more experience in leadership has a positive view of the organization’s changes. The obtained results of the study will have practical use for leaders of preschool institutions, while organizing projects of educational change.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121016
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.