Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121013
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pabiržienė, Aušrinė
Title: Mokymo individualizavimas specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto) mokiniams tikybos pamokose
Other Title: Individualization of teaching special needs pupils (intellect disorder) in religion lessons
Extent: 43 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: individualizavimas;specialieji poreikiai;sutrikęs intelektas;tikybos pamoka;individualization;special needs;intellect disorder;religion lesson
Abstract: Šiame tyrime analizuojamas specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto) mokinių tikybos pamokų individualizavimo galimybės. Pedagogai turi būti įvaldę specialiuosius gebėjimus bei mokėti atpažinti vaikų vystymosi ypatingumus, mokėti modeliuoti specialiuosius ugdymosi poreikius, tiksliai apibūdinti vaiko problemas, mokymosi sunkumus bei sudaryti individualią programą. Visa tai kelia daug sunkumų ir todėl keliamas probleminis klausimas – kaip individualizuoti mokymą specialiųjų poreikių mokiniams tikybos pamokose? Tyrimo tikslas - išskirti mokymo individualizavimo ypatumus tikybos pamokose dirbant su sutrikusio intelekto mokiniais. Tikslui pasiekti buvo įgyvendinti šie uždaviniai:sutrikusio intelekto vaiko poreikių įvardinimas, mokymo individualizavimo ypatumų tikybos pamokose identifikavimas bei empirinio tyrimo metu mokymo individualizavimo tikybos pamokose galimybių išskyrimas. Tyrimo objektas - mokymo individualizavimas tikybos pamokoje, dalyvaujant specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto) vaikui. Tyrimas: dokumentų analizė, atliktas kovo- gegužės mėn. Kauno Eigulių vidurinėje mokykloje. Tyrimo rezultatai liudija, kad ugdymo turinio tikybos pamokose individualizavimą lemia daug veiksnių: atsižvelgimas į tam tikrus bendros raidos sutrikimus , integracijos pripažinimas, mokinio specialiųjų poreikių pažinimas, gebėjimas modeliuoti įvairias veiklas taikant aktyvius mokymo būdus, bendradarbiavimas su mokyklos specialistais bei šeimos nariais, gebėjimas mokyti funkcinių įgūdžių bei pats individualios programos kūrimo ir vykdymo proceso įvaldymas. Konstatuota, kad tikybos pamokoms nėra kuriamos specialiosios programos, todėl remiamasi bendromis rekomendacijomis individualizuojant mokymo turinį. Tam geriausiai tinka A.Galkienės (2005) pasiūlyti turinio individualizavimo aspektai ar taikomojo elgesio analizės panaudojimas. Tikybos pamokos individualizavimas remsis bendradarbiavimu su specialistais bei tėvais, mokinių ir mokytojo sąveika, skatinančia pasitikėjimą ir dialogą, o teigiamas savęs vertinimas ugdys mokinio motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis. Nustatyta, kad tikybos pamokos individualizavimas įmanomas, jei yra dalyvaujama Specialiojo ugdymo komisijoje nustatant sutrikusio intelekto mokinio poreikius. Probleminė sritis – negebėjimas modeliuoti mokymo, pritaikant alternatyvius mokymo būdus. Integracijos teigiamos nuostatos turėjimas, bendradarbiavimas su specialistais, pedagogais bei tėvais, individualizavimo metodinės medžiagos kūrimas bei vieningos vertinimo sistemos įvedimas užtikrintų mokymo individualizavimo efektyvumą tikybos pamokose dirbant su sutrikusio intelekto vaikais.
This research discuss individualization of teaching special needs (intellect disorder) pupils in religion lessons. The pedagogues should be masters of the specials teaching abilities, developmental particularities , designing of special educational needs, informed children problems, difficulties of studying and making individualization of the content of education . It isn’t very simple, so the problematic question – ho to make individualization of teaching special needs pupils (intellect disorder)? The aim of the work was to exclude the peculiarities of individualization of teaching working with special needs pupils. This was performed by problem- solving, which are indicating the needs of special needs pupils, identifying the peculiarities of individualization of teaching and accentuating the possibilities of individualized teaching in religion lessons. The object of research is individualization of teaching in religion lessons with special needs (intellect disorder) pupils. The research: analysis of papers of secondary- school Eiguliai in Kaunas. The main conclusions of the research are telling that the individualization of the content of education in religion lessons is determined by many factors: consideration of certain disorders of general development, acceptance of integration, recognition of needs of special needs pupils, ability to model various activities applying active teaching methods, cooperation with school specialists and family members, ability to teach functional skills and the creation and performance of an individual programme. It was stated, that the special programmes for religion lessons are not being created, therefore the general recommendations for individualizing the content of teaching are taken into account. The most suitable for doing this are the aspects of individualization of teaching content or the analysis of applied behavior by A. Galkienė (2005). The individualization in religion lessons will make referent to specialists and parents, the interaction between pupils and a teacher, which stimulates self-confidence, dialogue and positive self-assessment will motivate the pupil and will increase his/her confidence in him/herself. It was termed that the individualization in religion lesson is possible if there is the participation in Committee of Special Education and the needs of special needs pupil’s are defined. The problem is the disability to model teaching applying alternative teaching methods. The positive attitude towards integration, cooperation with specialists, pedagogues and parents, the creation of methodical material for individualization and introduction of united evaluation system would warrant the efficiency of individualized teaching in religion lessons working with special needs pupils.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121013
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.