Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120935
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Liūtienė, Jolita
Supervisor: Linkaitytė, Giedra
Title: Aktyvaus mokymosi metodų taikymo veiksmingumas rengiant pedagogus
Other Title: The efficiency of application of active educational methods in the training of pedagogues
Extent: 90 p.
Date: 13-Jun-2009
Keywords: metodas;kompetencija;pedagogas;studentas;žinios;method;competence;educationist;student;knowledge
Abstract: Kiekvienam dėstytojui nuolat rūpi gerinti studijų kolegijoje kokybę ir siekti dėstymo formų bei būdų įvairovės. Ši problema ypač aktuali rengiant šiuolaikinei mokyklai kompetentingus, gebančius atliepti į naujus iššūkius švietimo sistemai pedagogus. Šiuos siekius padeda įgyvendinti aktyvaus mokymo(-si) metodai, kurie skatina studentų gebėjimą kritiškai mąstyti, kūrybiškai, augintis socialinę kompetenciją, taikyti žinias praktikoje. Dėstytojas, taikantis aktyvaus mokymo(-si) metodus, privalo turėti pakankamą teorinį pagrindą, išmanyti metodų įvairovę ir paskirtį, mokėti juos taikyti. Taigi, šio tyrimo problema – išsiaiškinti kokie mokymo (-si) metodai gali būti veiksmingi dėstant įvairius dalykus, kokiai mokymo (-si) medžiagai jie tinka, kokiu nuoseklumu juos taikyti, kaip dažnai naudoti. Tyrimo objektas. Aktyvaus mokymo(-si) metodų panaudojimas, rengiant būsimus mokytojus. Tyrimo tikslas. Nustatyti pedagogų rengimui veiksmingus aktyvius mokymo metodus. Tyrimo uždaviniai: • Atskleisti aktyvaus mokymo (-si) metodų svarbą, rengiant kompetentingą pedagogą. • Pateikti aktyvaus mokymo (-si) metodų sampratą ir taikymo technologijas. • Atskleisti studentų požiūrį aktyvaus mokymo (-si) metodų atžvilgiu. • Įvertinti aktyvaus mokymo (-si) metodų svarbą dėstant įvairius dalykus, pagal pasirinktą studijų programą. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas aprašomasis kiekybinis tyrimo tipas. Šiame darbe apžvelgiamas įvairių mokslininkų požiūris į aktyviuosius mokymo(-si) metodus, apibūdinama aktyviųjų ugdymo metodų samprata, pateikiama jų įvairovė, privalumai ir trūkumai. Aprašomojo kiekybinio tyrimo instrumentas – anketinės apklausos taikytos dėstytojams bei studentams, būsimiems pedagogams. Jomis buvo norima sužinoti, kokie, ir kaip dažnai aktyvūs mokymosi metodai yra taikomi paskaitų metu. Gautų rezultatų dėka, buvo galima palyginti dėstytojų nuomonę, su studentų nuomone. . Tyrimo dalyviai – Marijampolės kolegijos studentai bei jų dėstytojai. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus pateiktos aktyvaus mokymosi metodų taikymo galimybių rekomendacijos.
Every teacher is always concerned about the quality of the education in the college and aspiration for variety of teaching forms and methods. This problem is especially relevant for the training of competent pedagogues for the modern school who would be able to meet challenges faced by the educational system. The accomplishment of these aspirations is facilitated by active methods of education and self-education, which promote the capability of students to think critically and to apply their knowledge in practice in a creative manner while nurturing their social competence. A teacher who applies active methods of education and self-education must have sufficient theoretical basis, comprehend the variety and intended purposes of methods, and be able to apply them. Therefore, the problem of this research is to find out the methods of education and self-education which can be effective in teaching of various subjects, the educational materials they are suitable for, the sequence of their application, and the frequency of their use. The object of the research. The application of active methods of education and self-education in training of future pedagogues. The objective of the research. To find out the most effective active methods of education in training of pedagogues. The tasks of the research. - To educe the importance of active methods of education and self-education in training of a competent pedagogue. - To provide the concept and technologies of application of active methods of education and self-education. - To educe the attitude of students towards active methods of education and self-education. - To evaluate the importance of active methods of education and self-education in teaching of various subjects in accordance with the selected educational programme. The descriptive quantitative type of research was selected in order to accomplish the objective of the research. This thesis reviews the attitude of various scientists towards active methods of education and self-education, defines the concept of active methods of education, and provides their variety, advantages, and disadvantages. The instrument of descriptive quantitative research was applied in the form of questionnaire survey conduced among teacher and future pedagogue students. The questionnaires were aimed at finding out which active methods of education and at which frequency were applied during lectures. The results obtained allowed comparing the teachers’ opinion with the students’ opinion. The participants of the research were students of Marijampolė College and their teachers. The recommendations on the application of active methods of education were provided in regard of the results of the research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120935
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

371
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.