Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120911
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Birgelytė, Birutė
Title: Network War Journalism: Analysis of Media Coverage of the 2011 Crisis in Somalia
Other Title: Tinklaveikos karo žurnalistika: žiniasklaidos diskurso apie 2011 m. Somalijos krizę analizė
Extent: 68 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: global crisis;network war journalism;objectivity;the CNN effect;the Al Jazeera effect;globali krizė;tinklaveikos karo žurnalistika;objektyvumas;CNN efektas;Al Jazeeros efektas
Abstract: The 2011 crisis in Somalia was reputed by the United Nations (UN) as one of the worst world drought crises in the past 60 years (Gettleman, 2011: 1). The Somali case is significant in a sense as although it became one of the most popular topics in different types of media at that time, yet it has not yet received enough academic attention. In order to illustrate the relevance of the crisis in media discourse, the thesis offers an in-depth analysis of 3 video reports on the crisis uploaded on YouTube and Robin Hammond’s photoreportage “Drought crisis in Somalia – in pictures”, published in the online edition of The Guardian on 14th July 2011. The methodology which was applied is discourse analysis based on 2 perspectives: (1) war journalism and (2) narrative strategies used to report on global crises. The results of the analysis are the following: 1. There is a direct correlation between the choice of narrative strategies used to report on global crises and their effect on public compassion for victims. 2. In all of the analysed reports, the status of objectivity as the professional journalistic norm is put into question. 3. The combination of more objective information on the crisis in Somalia with subjective perceptions of the reporters offers a broader socio-political perspective on the events in the country. 4. The reports combine stereotypical and non-stereotypical images of Somali people. 5. Both verbal and visual images of suffering children serve as a tool for psychological manipulation in order to draw public attention to the situation in the country. In sum, the application of the two-dimensional theoretical framework to analyse the reports on the 2011 Somali crisis is centred on 3 notions: (1) compassion, (2) objectivity vs. subjectivity and (3) gender stereotypes. The juxtaposition of these notions helps to view the media case of Somalia in a broader socio-political context: it raises questions of morality, the status of objectivity as the professional norm in journalism as well as newsworthiness of media reports on global crises in general.
2011-ųjų Somalijos krizę Jungtinės Tautos (JT) įvardino viena iš didžiausio masto sausros krizių per pastaruosius 60 metų (Gettleman, 2011: 1). Somalijos atvejis yra reikšmingas tuo, kad nepaisant to, jog buvo viena iš labiausiai gvildenanamų to meto temų žiniasklaidoje, jis vis dar nėra sulaukęs atitinkamo akademinio dėmesio. Siekiant pavaizduoti krizės aktualumą žiniasklaidos diskurse, šiame magistro darbe yra pateikiama 3 video reportažų apie krizę, publikuotų YouTube, bei Robino Hammondo fotoreportažo “Drought crisis in Somalia – in pictures” (liet. „Sausros krizė Somalijoje – nuotraukose“), publikuoto elektroniniame britų dienraščio The Guardian 2011 m. liepos 14 d. Nr., nuodugni analizė. Darbo metodologinė ašis – žiniasklaidos diskurso analizė, kuri remiasi dviem perspektyvomis: (1) karo žurnalistikos principais bei (2) naratyvinėmis priemonėmis, išryškėjančiomis žiniasklaidos reportažuose apie globalias krizes. Atliktos analizės rezultatai bei išvados yra tokie: 1. Yra tiesioginis ryšys tarp naratyvinių priemonių, naudojamų reportažuose apie globalias krizes, ir jų poveikio visuomenės atjautai krizių aukoms. 2. Visuose analizuojamuose reportažuose objektyvumo, kaip profesinės normos žurnalistikoje statusas, yra diskutuotinas. 3. Objektyvesnės informacijos apie Somalijos krizę sugretinimas su subjektyviomis reporterių įžvalgomis pasiūlo visuomenei platesnį sociopolitinį požiūrį bei šioje šalyje tebevykstančių įvykių vertinimą. 4. Analizuotose reportažuose sugretinami bei persipina tiek stereotipinis, tiek ir nestereotipinis somaliečių atvaizdavimas. 5. Verbaliniai ir vizualiniai kenčiančių vaikų paveikslai (bei įvaizdžiai) gali būti traktuojami kaip psichologinės manipuliacijos priemonė, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į situaciją šalyje. Apibendrinant reikėtų pasakyti, jog dvidimensinė teorinė perspektyva, naudojama reportažų apie 2011-ųjų Somalijos krizę analizėje, remiasi trimis sąvokomis: (1) atjauta, (2) objektyvumo ir subjektyvumo priešprieša bei (3) lyčių stereotipais. Šių sąvokų sugretinimas padeda atskleisti Somalijos atvejį žiniasklaidos diskurse platesniame sociopolitiniame kontekste: keliami moralės, objektyvumo, kaip profesinės normos žurnalistikoje statuso, bei informacijos, pateiktos žiniasklaidos reportažuose apie įvairias globalias krizes, vertės klausimai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120911
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.