Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120902
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Vilienė, Jurgita
Title: Reemigrantams teikiamų paslaugų ir programų administravimas Lietuvos Respublikoje
Other Title: Return migration programs and policy administration in the Republic of Lithuania
Extent: 97 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: grįžtamoji migracija;naujoji viešoji vadyba;vadybos paradigma;valstybės politika;return migration;New Public Management;public participation;the state policy
Abstract: Magistriniame darbe, naudojant teisės aktų, dokumentų, parengtų programų ir priemonių, statistinių duomenų bei mokslinės literatūros analizės metodą, analizuojamas Lietuvos Respublikos grįžtamosios migracijos politikos formavimas ir įgyvendinimas. Naudojant pusiau struktūruotą interviu, pristatomas valstybės institucijų darbuotojų (interviu atliktas su 8 specialistais) požiūris į teikiamų paslaugų administravimą ir įgyvendinimą. Darbo tikslas yra ištirti grįžtantiems migrantas teikiamų paslaugų ir programų administravimo sistemos ypatumus Lietuvos Respublikoje. Darbe tiriama 2010 – 2014 m. laikotarpio Lietuvos Respublikos grįžtamosios migracijos politika bei ją administruojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tiesiogiai vyriausybei pavaldžių institucijų veikla bei darbuotojų požiūris į vykdomas programas. Darbe iškelti tokie uždaviniai: 1. Išanalizuoti Lietuvoje esamą grįžtamosios migracijos situaciją. 2. Atsižvelgiant į Naujosios viešosios vadybos elementus decentralizavimą ir dalyvavimą, aptarti visuomenės įsitraukimo lygį į grįžtamosios migracijos politikos formavimą. 3. Išanalizuoti pagrindines valstybės valdymo institucijas, administruojančias Lietuvos Respublikos grįžtamosios migracijos politiką. 4. Išanalizuoti Lietuvos institucijų parengtas programas, skirtas grįžtamajai migracijai skatinti. 5. Ištirti, kaip vertina Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų darbuotojai grįžtamosios migracijos vykdomas programas. Pirmajame skyriuje pristatoma darbe naudojama Naujosios viešosios vadybos paradigma ir jos prielaidos grįžtamosios migracijos analizei. Antrajame skyriuje aprašyta grįžtamosios migracijos sąvoka, išskirti grįžtamosios migracijos motyvai ir tipai bei didesnis dėmesys skiriamas nuo 2010 – 2014 metų laikotarpiu lietuvių grįžtamosios migracijos tendencijoms aptarti. Analizuojami LR Vyriausybių veiksmai formuojantys grįžtamosios migracijos politiką. Nagrinėjami pagrindiniai šalies strateginiai, teisiniai dokumentai bei taikomos priemonės. Pateikiama kitų šalių patirtis. Minėtų programų ir strategijų analizė parodo, kad grįžtamoji migracija nėra Vyriausybės prioritetinė sritis. Trečiame skyriuje, tiriama, kaip valstybės taikomas grįžtamosios migracijos priemones vertina institucijų darbuotojai. Institucijų darbuotojų požiūris leidžia įžvelgti, kad grįžtamosios migracijos politikos formavimas ir įgyvendinimas nėra koncertuotas ir reikalaujantis grįžtamosios migracijos priemonių tobulinimo.
The purpose of this paper is to explore the administration system of returning migrant’s services and programs in the Republic of Lithuania. The examination of the law, documents, prepared programs and strategies, statistics and scholar literature was used as a method for further analysis. The presentation provides a broad overview of return migration policy in Lithuania of 2010 – 2014 period, priorities of government and the attitude of government institutions staff towards return migration programs. In order to present the aims and opinions of the particular officers about the relevant problems, related to the formation and the implementation of the return migration policy, half-structured interviews were used (8 interview were taken). The paper has these following tasks: 1. Analyze current situation of return migration in Lithuania. 2. In view of the New Public Management elements of decentralization and participation, to discuss public involvement into return migration policy. 3. To analyze the main public government institutions working with return migrants in Lithuania. 4. To analyze the main Lithuanian programs that encourage return migration. 5. To investigate government institution attitude to the return migrations programs. The work consists of three main sectors. The first section presents the work using the New Public Management paradigm and its assumptions of return migration policy. The second section describes the concept of return migration, motives and types; more attention is paid to the existing return migration situation in Lithuania, the actions of the Government, related to the formation of the return migration policy, the institutions immediately related to the formation and the implementation of the return migration policy and analyzes the programs and strategies. The comparative analysis of the above mentioned programs and strategies shows that Lithuanian Government pays less attention to return migration policy than other countries. The third section explores how an institution’s worker evaluates return migration programs. According to the attitude of specialists, the return migration policy formation and implementation is not concentrated and needs to improve the return migration tools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120902
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.