Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120888
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kyburienė, Laima
Title: Modelling a socially integral teaching/learning environment in the classroom
Other Title: Socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje modeliavimas
Extent: 48 p.
Date: 27-Nov-2009
Keywords: socially integral teaching/learning environment;teaching/learning environment;socially withdrawn pupils;socialiai integrali mokymo(-si) aplinka;mokymo(-si) aplinka;socialiai atsiribojantys mokiniai
Abstract: Nowadays learning means not just effective absorbing of information. It also includes the ability to work in a group, make individual and group decisions, and know how orient in the social reality. That is why it is necessary to create an entire socially integral teaching/learning environment in the classroom based on the paradigm of cooperative learning. In this context, the problem of the research is defined by the query what kind of learning environment augurs active participation of all schoolchildren, including the socially withdrawn, in class activities while learning and making decisions significant for the whole class and how schoolchildren who tend to socially withdraw comprehend socially integral teaching/learning environment in the classroom from the point of view of its value and provided possibilities to be an active participant? The aim of the research is to construct the model of socially integral teaching/learning environment and test its efficiency. The model of socially integral teaching/learning environment in the classroom and the attitude of the children who tend to socially withdraw towards socially integral teaching/learning environment and understanding its value might help to implement the goal set for the education system – to introduce an individual into modern society, help him/her acquire cultural and social competence as well as become an independent responsible person willing and able to permanently learn and create his/her own life and that of community. The data of the research will draw attention to the means of empowering one of the most affected groups of schoolchildren to overcome social withdrawal while learning and actively participate in joint class activities. In this way they will acquire social competence and get ready to become active members of the society. The data will also present an authentic insight in reasonable ways of creating proper environment for the children who tend to socially withdrawn and adjusting it in respect to their needs.
Šiuolaikinis jaunas, bręstantis žmogus, įsijungdamas į aktyvų gyvenimo tempą, turi mokėti orientuotis socialinėse situacijose, į kurias jis patenka gyvendamas bei veikdamas visuomenėje. Šiandien mokymosi tikslas yra ne tik efektyviai perimti informaciją, bet ir dirbti grupėje, priimti efektyvius tiek individualius, tiek grupinius sprendimus, išmokti orientuotis socialinėje tikrovėje. Todėl atsiranda būtinybė kurti visuminę, besiremiančią mokymosi bendradarbiaujant paradigma, socialiai integralią mokymo(-si) aplinką klasėje. Šiame kontekste tyrimo problema - kokia mokymosi aplinka klasėje lemia aktyvų visų, tuo pačiu ir socialiai atsiribojančių, mokinių dalyvavimą bendroje klasės veikloje, tiek mokantis, tiek priimant klasei svarbius sprendimus, ir kokia atsiriboti linkusių mokinių samprata socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje, jos vertės ir teikiamų galimybių būti aktyviam atžvilgiu? Tyrimo tikslas – sukonstruoti socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje modelį ir patikrinti jo veiksmingumą. Sukonstruotas socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje modelis bei turimas atsiriboti linkusių mokinių požiūris tokios mokymo(-si) aplinkos atžvilgiu ir jos vertės suvokimas gali padėti siekti švietimo sistemai keliamo tikslo - įvesti asmenį į šiuolaikinę visuomenę, padėti jam įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir tapti savarankišku atsakingu žmogumi, norinčiu bei gebančiu nuolat mokytis ir kurti savo bei bendruomenės gyvenimą. Šio tyrimo duomenys padės atkreipti dėmesį į vienos iš labiausiai pažeidžiamų mokinių grupių įgalinimą įveikti atsiribojimą mokantis ir aktyviai dalyvauti bendroje klasės veikloje, tokiu būdu įgyti socialinę kompetenciją bei pasirengti būti aktyviu visuomenės nariu. Suteiks autentišką įžvalgą apie atsiriboti linkusiems mokiniams tinkamos mokymo(-si) aplinkos klasėje kūrimą jiems priimtinais būdais ir pritaikymą jų poreikiams.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120888
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.