Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120868
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Voronenko, Mantas
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: JAV-Rusijos santykiai Ukrainos krizės metu: JAV politiniai sprendimai dėl Rusijos veiksmų Ukrainos krizės metu
Other Title: US-Russia Relations in Ukraine Crisis: US Political Decisions on Russia's Actions in Ukraine Crisis
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Ukrainos krizė;JAV;veiksmų politika dėl Rusijos veiksmų.;The crisis of Ukraine;US;actions on Russia.
Abstract: Ukrainos krizės pradžia, tarptautinių santykių prasme savotiškai simbolizuoja ganėtinai taikaus laikotarpio tarp JAV ir Rusijos pabaiga, prasidėjusia dar su Berlyno sienos griūtimi. Taip pat Ukrainos krizė esmiškumas pabrėžia naują, tačiau atgimstančią JAV ir Rusijos kaip dviejų tarptautinių santykių veikėjų įtampą tarptautinių santykių kontekste. Rytų ir Vidurio Europos regionas atsiduria padidintame Kremliaus agresijos potencialiame taške. Be kita ko, kylanti dviejų didžiausių tarptautinių santykių dalyvių JAV ir Rusijos kova dėl galios, kelia nerimą dėl dar vieno tarptautinio konflikto grėsmės. Svarbus vaidmuo tenkantis Rytų Europos regionui, ypač Baltijos šalims, kurios dėl susiklostančios naujos tarptautinių santykių situacijos, kylančiuos Rusijos grėsmės, atsiduria padidintoje nesaugumo grėsmėje. Todėl šių argumentų pagrindimas suponuoja šios studijos tinkamumą ir tolimesnę analizę. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokiomis užsienio politikos priemonėmis ir strategijomis JAV bando įtakoti Rusiją ir jos destabilizuojančią politiką Rytų Ukrainoje. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti teorinius Klasikinio realizmo pagrindus 2.Atskleisti esmines Ukrainos krizės priežastis ir sąlygojančius veiksnius bei JAV ir Rusijos interesus šioje krizėje. 3. Išanalizuoti 2015 – ųjų JAV Nacionalinio saugumo strategiją ir JAV aukščiausiųjų politinių vadovų oficialiasias pozicijas dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje. 4. Išanalizuoti JAV ir Rusijos politinius santykius Ukrainos krizės laikotarpyje ir pateikti esminius JAV veiksmų analizę dėl Rusijos veiksmų Ukrainos krizės procese JAV veiksmų politiką dėl Rusijos veiksmų Ukrainos krizės kontekste analizuojama derinant keletą tyrimo metodų: oficialiųjų kalbų analizę, atliekant įvykių rinkinio metodą bei pritaikant aprašomąjį ir lyginamąjį metodus. Darbe daromos išvados, jog JAV ir Rusijos santykiams Ukrainos krizės metu būdingas klasikinio realizmo teorijos įtvirtinimas. Esminis darbo pagrindas – JAV veiksmų analizė dėl Rusijos agresijos Ukrainos krizės kontekste, patvirtino aktyvią, nuoseklią veiksmų programą, nors nacionalinėje saugumo strategijoje pateikiama daugiau apsvarstomoji JAV veiksmų politikos programa. JAV veiksmai dėl Rusijos agresijos Ukrainoje grindžiami ekonominės, politinės ir diplomatinių sferų analizę, parodė, jog daugiausia JAV veiksmų politiką organizavo reakcinio principo atveju, nei iniciatyvinio pagrindo.
The beginning of the Ukraine crisis, in sense of international relations a kind of symbolyses the relatively peaceful period between the United States and Russia,which had started with the collapse of the Berlin Wall in 1989. It also highlights the importance of the crisis in Ukraine as a new, but the resurgent US and Russia competition as the two actors of international relations in the context of tension in international relations. Eastern and Central European region find themselves zoomed with Kremlin aggression in potential point. Among other things, the two biggest emerging international relations of participants in US-Russian struggle for power, raises fears of another international conflict threat. An important role attributable Eastern European region, especially in the Baltic countries, which are being formed for the new situation in international relations, kylančiuos Russian threat, finds himself elevated insecurity grėsmėje. Therefore, these arguments imply justification of the suitability of this study and further analysis. The work goal – is to find out what foreign policy and strategies of the United States is trying to influence Russia and its destabilizing policies in eastern Ukraine. Work tasks: 1.To present the theoretical foundations for the classical realism 2. To reveal the roots of the main triggers of the crisis in Ukraine and the influencing factors of the US and Russian interests in this crisis. 3. To analyze 2015 - US National Security Strategy and the US Supreme political leaders official positions on Russia's actions in Ukraine. 4. To analyze the US-Russian political relations between the Ukrainian crisis and provide essential analysis of US action on Russia's actions in the process of Ukraine crisis US action policies on Russia's actions in the context of the crisis in Ukraine is analyzed by combining several research methods: the official languages of the analysis of the event data set and applying descriptive and comparative methods. The paper concludes that the US-Russian relationship Ukraine crisis characterized by classical realism theory of consolidation. The fundamental basis of the work - the US action analysis of Russian aggression in the context of the crisis in Ukraine, confirmed active, coherent action program, although the National Security Strategy of the United States for more considering action policy programs. US actions on Russian aggression in Ukraine based on the economic, political and diplomatic spheres analysis showed that most US policy actions organized by the reaction principle of the case, nor the steering base.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120868
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.