Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120824
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Rudgalvytė, Neringa Marija
Title: Moteriška tapatybė šiuolaikinio meno teorijose ir parodose 1989-2015 metais
Other Title: Feminine Identity in Contemporary Art Theories and Exhibitions in 1989-2015
Extent: 90 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Feminizmas;moteriška tapatybė;rasinė tapatybė.;Feminism;feminine identity;racial identity.
Abstract: Moterišką tapatybę tyrinėjantis menas yra svarbi ir reikšminga šiuolaikinio meno dalis: skirtingi Š. Amerikos ir Vakarų Europos menininkai, naudodami įvairias išraiškos priemones (fotografiją, tapybą, tekstą) savo kūriniuose tyrinėja žmogaus rasinę, klasinę, kultūrinę bei seksualinę tapatybę. Lietuvoje jokio stipraus feministinio judėjimo nuo nepriklausomybės atgavimo nebuvo, tačiau XX a. 10 deš. įvairūs lietuvių menininkai taip pat susidomėjo šia tema: skirtingi menininkai savo darbais analizavo moterų diskriminaciją visuomenėje, moters saviraišką, jos identitetą. Šio tiriamojo darbo tikslas – analizuoti kaip moteriškos tapatybės problematika yra interpretuojama Š. Amerikos ir Vakarų Europos šiuolaikiniame mene, išskirtinį dėmesį skiriant meininkėms, tyrinėjančioms moterų rasinę bei seksualinę tapatybę, taip pat menininkės, kurių kūryboje atsispindi aštri moteriškų stereotipų kritika bei analizuoti kaip moteriškos tapatybės problematika atsispindi šiuolaikiniame mene Lietuvoje, stengiantis išryškinti Baltijos regiono ir Lietuvos meninio lauko savitumą. Lyginant Š. Amerikos, Vakarų Europos ir lietuvių menininkų kūrinius, kuriuose yra tyrinėjama moteriška tapatybė, pastebime, jog tiek Vakarų, tiek lietuvių menininkai savo kūryboje dažnai naudoja dekonstrukcijos strategiją bei remiasi žvilgsnio teorija, taip pat skirtingi menininkai tiek Vakaruose, tiek Lietuvoje, tyrinėjantys besiformuojančias, komplikuotas paauglių tapatybes, savo kūriniuose subtiliai atskleidžia neatitikimą tarp socialinių normų, išoriško vienodumo bei individualios tapatybės. Kalbant apie skirtumus, pirmiausia lietuvių menininkų kūryboje, priešingai negu kad Š. Amerikos ar Vakarų Europos menininkų kūryboje, nerasime nei rasinių stereotipų kritikos, nei pornografinių elementų, politinis turinys aptinkamas taip pat žymiai rečiau. Šiuolaikiname Vakarų mene žymiai dažniau aptinkama aštri moteriškų stereotipų kritika, tuo tarpu Lietuvos menininkai daugiau analizuoja ne moteriškus stereotipus, o socialinius moterų vaidmenis. Lietuvių menininkai pastarajame dešimtmetyje buvo itin susidomėję socialinėmis temomis, daugelio menininkų kūryboje pastebima žymi dokumentinės fotografijos įtaka.
Contemporary art that is exploring feminine identity is an important and relevant part of our modern culture. Different artists from North America and Western Europe are exploring women racial, classic, cultural or sexual identity using various range of medium (e.g. photography, painting, text). When it comes to Lithuania, there was no distinct feminist movement since the regaining the independance in 1991, however in the last decade of XXth century various Lithuanian artists took interest in this topic too: they began exploring women discrimination in society, their ways of expressing themselves, their feminine identity. The goal of this research work is to analyse how feminine identity is being interpreted in North America and Western Europe contemporary art, emphasizing the works of those artists, who are exploring racial or sexual identity of women or those piece of works that express sharp critics towards feminine stereotypes. Also the goal of this work is to analyse how feminine identity is being reflected in Lithuanian contemporary art, emphasizing the specificity of the art field in the Baltic region. Comparing the art works of contemporary artists from North America, Western Europe and Lithuania that are exploring feminine identity we can notice these common features: first of all, many contemporary artists use the strategy of deconstruction, also many contemporary art works are based on the theory of the gaze. In adition to this, different artists in the West as well as in Lithuania that are exploring complicated and rapidly changing personalities of teenagers, reveal the discrepancy between social norms, external uniformity and individual identity in a really subtle ways. When it comes to differences, first of all in Lithuania, contrary to the contemporary field of visual arts in the West, we won‘t find any critics of racial stereotypes, elements of pornography, political mesages in the art concerned with feminine identity are also scarce. In the Western contemporary art female artists critisize feminine stereotypes quite frequently, while in Lithuania artists explore social roles of women more often. In the last decade we can notice a tendency that Lithuanian artists were especially interested in social issues, also we can notice increasing influence of documentary photography in various art works of Lithuanian artists.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120824
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
neringa_marija_rudgalvyte_md.pdf2.63 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.