Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120800
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Marcinkevičiūtė, Karolina
Title: Dvigubos pilietybės idėjos realizavimo procesas Lietuvoje
Other Title: Dual citizenship idea realization process in Lithuania
Extent: 86 p.
Date: 14-Jan-2016
Keywords: Pilietybė;dviguba pilietybė;pasaulio lietuvių bendruomenė.;Citizenship;dual citizenship;the Lithuanian world community.
Abstract: ,,Dvigubos pilietybės idėjos realizavimo procesas Lietuvoje“ – tai tyrimas apie tai, kokios problemos iškyla siekiant plačiai įteisinti dvigubą pilietybę Lietuvoje, kokia yra pagrindinė suinteresuotų grupių pozicija dvigubos pilietybės atžvilgiu, bei kokie argumentai yra pateikiami remiant vieną ar kitą dvigubos pilietybės idėjos realizavimo projektą. Šiandieniame kitų Europos Sąjungos valstybių kontekste Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kuriose dviguba pilietybė yra griežtai ribojama. Iš to kyla pagrindinė darbo problema, kad yra neaišku, kokios yra esminės priežastys, trukdančios dvigubos pilietybės idėjai būti – realizuotai Lietuvoje. Pagrindiniu darbo objektu laikoma dvigubos pilietybės idėja ir diskusijos dėl jos įgyvendinimo Lietuvoje galimybės. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti pagrindines priežastis, trukdančias dvigubos pilietybės idėjos realizavimui Lietuvoje. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: 1. Aptarti dvigubos pilietybės sąvoką ir jos įgijimo pagrindinius modelius, išsamiau gilinantis į dvigubos pilietybės sampratą. 2. Apžvelgti dvigubos pilietybės įteisinimo skirtingose valstybėse tendencijas. 3. Pristatyti dvigubos pilietybės idėjos įgyvendinimo Lietuvoje problemos genezę. 4. Išnagrinėti suinteresuotų grupių poziciją dėl platesnio dvigubos pilietybės įteisinimo Lietuvoje. 5. Išnanalizuoti dvigubos pilietybės idėjos realizavimo pasiūlymus, perspektyvas Lietuvoje, remiantis suinteresuotų grupių išsakytais argumentais. Siekiant akademiškai bei išsamiai atlikti tyrimą, buvo naudojamos mokslinės literatūros ir šaltinių analizė. Taip pat buvo atliekamas kokybinis tyrimas: respondentai apklausiami naudojant pusiau standartizuoto interviu metodą. Pastarasis metodas papildomas spaudos bei dokumentų analize. Kokybinis tyrimas parodė, kad pagrindinė priežastis, trukdanti dvigubai pilietybei būti plačiai įteisintai Lietuvoje, yra LR Konstitucijos 12 str. 2 d. nuostata. Taip pat atskleista, jog pagrindinės platesnio dvigubos pilietybės įteisinimo siekiančios grupės yra Liberalų sąjūdžio bei Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Tačiau šių suinteresuotų grupių pozicija išsiskiria dėl galimų dvigubos pilietybės problemos sprendimo būdų. Liberalų Sąjūdžio atstovai siekia, jog dviguba pilietybė būtų plačiau įteisinta organizuojant referendumą dėl Konstitucijos 12 str. keitimo kartu su 2016 m. LR Seimo rinkimais. Tuo tarpu, PLB atstovai akcentuoja, prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybės išsaugojimą trečios kartos emigrantams, kurie, pagal dabartinį Pilietybės įstatymą negali išsaugoti LR pilietybės, įgiję kitos valstybės pilietybę. PLB atstovai teigia, jog prigimtinė teisė į Lietuvos pilietybę turi būti išsaugoma keičiant Pilietybės įstatymą, o ne referendumo būdu. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad tik referendumu, pakeitus atitinkamą LR Konstitucijos straipsnį, dvigubos pilietybės galimybė gali būti praplėsta.
,,Dual citizenship idea realization process in Lithuania“ is the research on what problems arise on the purpose to widely legalize dual citizenship in Lithuania, what are the main position of the interest groups towards dual citizenship and what are the main arguments presented on the basis of one or another project of the realization of dual citizenship idea in Lithuania. Nowadays in the context of other European Union countries, Lithuania is one of the few countries, where the dual citizenship is strictly regulated. There the main problem of the research appears, that it is not clear, what are the main causes hindering the realization of dual citizenship idea in Lithuania. The object of study is the idea of dual citizenship and discussions on the possibility of its implementation in Lithuania. The aim of this work is to determine the main causes, hindering the realization of dual citizenship idea in Lithuania. In order to achieve the aim, the following tasks are set: 1. To discuss the concept of citizenship and its basic acquisition patterns, taking more consideration into the concept of dual citizenship. 2. To review the situation of legalization of dual citizenship in various countries. 3. To introduce the genesis of the problem in implementing the idea of dual citizenship in Lithuania. 4. To analyze, what are the main position of interest groups towards the legalization of dual citizesnhip in Lithuania. 5. To analyze, the offers, prospects of the realization of dual citizenship in Lithuania, based on the arguments of interest groups. In order to carry out the research, the scientific literature and sources were analyzed in the first part. In the practical part the research methodology is based on qualitative research: half-standardized interview method as implemented for questioning the respondents. Also in this method the press and documents analysis are added. This study revealed, that the main cause hindering the legalization of dual citizenship in Lithuania is Article 12 provision 2 of the Constitution of Lithuania. Given results demonstrated that the main interest groups seeking the legalization of dual citizenship in Lithuania is the Liberal Movement (Lithuania) and The Lithuanian World Community. However, these interest groups has different positions on the way how to solve dual citizenship legalization problem in Lithuania. The Liberal Movement suggests to call a referendum on dual citizenship alongside parliamentary elections in October 2016. While The Lithuanian World Community wants that dual citizenship issue would be settled by changing the Citizenship Law. Under the current Citizenship Law, dual citizenship is allowed only for those who left Lithuania before March 11, 1990. The Constitutional Court has ruled that expanding the possibility of dual citizenship requires changing the country‘s Constitution, which can only be done by a referendum.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120800
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
karolina_marcinkeviciute_md.pdf1.39 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.