Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120759
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šlapsevičiūtė, Inga
Title: Suaugusiųjų švietimo prieinamumo traktavimas Lietuvos politinėse ideologijose
Other Title: Accessibility of adult learning in the political ideologies of Lithuania
Extent: 137 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: suaugusiųjų švietimas;švietimo politika;politinė ideologija;accessibility of adult learning;education policy;political ideologies
Abstract: Tyrimo aktualumas. Viena iš didžiausių suaugusiųjų mokymosi praktinių problemų yra mokymosi pasiūlos ir paklausos suderinamumas. Kita vertus, mokymosi (ypač suaugusiųjų) prieinamumas yra savaime problemiškas, nevienodai suprantamas reiškinys.Todėl šios sąvokos vartojimas įgavo platesnį mąstą tik pastaraisiais metais, kai pasirodė esminiai Europos politiniai švietimo dokumentai, visų pirma Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dėl to mokymosi prieinamumo problemas reikia specialiai nagrinėti ir aiškintis. Tai pagrindžia šio darbo tikslą –atskleisti suaugusiųjų mokymosi traktavimą skirtingose švietimo politikos ideologijose. Tyrimo problema. Suaugusiųjų švietimo prieinamumas švietimo politikos diskurse traktuojamas labai įvairiai. Egzistuoja įvairios švietimo prieinamumo sampratos, kuriomis naudojasi švietimo politikos kūrėjai, priklausantys skirtingoms politinėms jėgoms. Suaugusiųjų švietimo prieinamumo traktavimas švietimo politikos diskurse yra svarbus veiksnys, lemiantis šalies švietimo politikos kryptis ir susugusiųjų švietimo prieinamumo raidą. Tačiau kol kas trūksta analitinio palyginamojo žvilgsnio į poltinių partijų nuostatas dėl suaugusiųjų švietimo prieinamumo. Tyrimo objektas. Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas. Tyrimo tikslas: atskleisti suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumo traktavimo įvairovę Lietuvos politinėse ideologijose . Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumą lemiančius veiksnius. 2. Apžvelgti Europos Sąjungos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo politikos dokumentus ir instrumentus , įvertinant, kokiomis nuostatomis suaugusiųjų švietimo prieinamumo atžvilgiu jie yra pagrįsti. 3. Įvertinti Lietuvos politinių partijų rinkimines programas suaugusiųjų švietimo prieinamumo aspektu. 4. Palyginti suaugusiųjų švietimo prieinamumo traktavimą skirtingose politinėse ideologijose. Tyrimo metodai: Darbe taikyta mokslinės ir metodinės literatūros analizė, siekiant tinkamai pagrįsti tiriamos problemos teoriją. Kokybiniai duomenys gauti atliekant struktūruotą apklausą. Raktažodžiai: suaugusiųjų švietimas, švietimo politika, politinė ideologija. Išvados: 1. Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumą lemia subjektyvieji ir objektyvieji veiksniai. Subjektyvieji , priklausantys nuo asmeninių individo savybių, objektyvieji, priklausantys nuo išorinių savybių, kurioms individas neturi įtakos. Subjektyviesiems veiksniams priskiriami individo charakteris, amžius, ankstesnė mokymosi patirtis, pasitikėjimas savimi, jau įgytas išsilavinimas ir t. t. Objektyvieji švietimo prieinamumo veiksniai: teisinis, geografinis, informacinis, finansinis, mokymo turinio aktualumo aspektas, perimamumo ir atskirties grupių veiksnys. 2. Europos Sąjungoje politiniame lygmenyje suaugusiųjų švietimo klausimai yra svarstomi aukščiausiu lygmeniu ir jiems teikiamas ypatingas dėmesys. Kaip viena iš sėkmingo mokymosi visą gyvenimą koncepcijos realizavimo politinių gairių yra įvardijamas suaugusiųjų mokymosi prieinamumas ir jam užtikrinti yra numatomos konkrečios priemonės Europos Komisijos veiksmų plane. Lietuvoje strateginiai suaugusiųjų švietimą reglamentuojantys dokumentai yra parengti, atitinka Europos Sąjungos politikos gaires ir yra nuolat tikslinami ir atnaujinami tam, kad atitiktų šių dienų realijas ir lūkesčius. 3. Siekiant įvertini Lietuvos politinių partijų pagal ideologijas rinkimines programas buvo pasrinkti trys kriterijai pagal kuriuos vertinamos visos politinių ideologijų programos, tai: a) švietimo prieinamumas, b) kaip vertybės traktavimas; c) suaugusiųjų švietimas - viešoji gėrybė ar rinkoje perkama parduodama paslauga; valstybės vaidmuo suaugusiųjų švietimo srityje: finansavimas, organizavimas, kontrolė. Įvertinus Lietuvos politinių partijų rinkimines programas suaugusiųjų švietimo prieinamumo aspektu atskleista, kad: a) suaugusiųjų švietimo prieinamumas traktuojamas kaip vertybė ar siekiamybė visose politinėse ideologijose. Lietuvos socialdemokratai suaugusiųjų švietimo prieinamumą traktuoja kaip sąlygą užtikrinti socialiniam teisingumui. Liberalai prieinamumą supranta tik kaip vieną iš siekiamybių, derinamą su ekonominio efektyvumo ir konkurencingumo siekiais. Konservatoriai prieinamumą traktuoja kaip galimybę laisvai pasirinkti ir gauti švietimo paslaugas. b) Nuomonės išsiskiria tuomet, kai kalbama apie suaugusiųjų švietimo traktavimą kaip visuomeninę gėrybę arba kaip perkamą ir parduodamą paslaugą. Socialdemokratai už tai, kad suaugusiųjų švietimas yra viešoji gėrybė, užtikrinanti visuomenės ekonominę ir socialinę plėtrą. Panašus požiūris ir konservatorių jų partijos programoje apskritai visas švietimas traktuojamas kaip būtina visuotinė gėrybė. Suaugusiųjų švietimą kaip paslaugą traktuoja liberalai, jie suaugusiųjų švietimą mato kaip paslaugą kuri teikia naudą visuomeninei ekonomikai. c) Suaugusiųjų švietimo finansavimas svarbus veiksnys siekiant švietimo prieinamumo. Visos trys politinės partijos pasisako už tai, jog valstybė turi finansuoti švietimą, tačiau suaugusiųjų švietimo finansavimo klausimas nėra akcentuotas. 4. Suaugusiųjų švietimo prieinamumo traktavimas politinėse ideologijose tyrimas atskleidė, kad : a) Liberalioji ideologija traktuoja suaugusiųjų švietimą ir jo prieinamumą: • kaip rinkoje perkamą ar parduodamą prekę, kuri turi nešti finansinę naudą valstybei. • mokymąsi turi finansuoti pats suaugusysis. • Nacionaliniam švietimo politikos tikslui pagrindinis kriterijus yra kokybės užtikrinimas. • Liberalai yra už decentralizuotą švietimo politikos sistemą. b) Socialdemokratai suaugusiųjų švietimą ir jo prieinamumą traktuoja kaip: • viešają valstybės gėrybę ir siekiamybę. • Didmesčiuose suaugusiųjų švietimo pasiūla ir paklausa yra didesni, nes didmiesčiuose darbo vietos yra reikalaujančios nuolatinio suaugusiųjų profesinio tobulėjimo. • Švietimo paslaugų finansavimą turėtų pasidalinti valstybė ir darbovietė. • Nacionalinio švietimo politikos tikslo prioritetais laiko kokybės užtikrinimą, švietimo kaip vertybės ugdymą ir gabiųjų finansinį palaikymą. • Socialdemokratai pasisako už centralizuotą ir mišrią švietimo politikos sistemą. c) Konservatoriai suaugusiųjų švietimą ir jo prieinamumą traktuoja kaip: • viešają vasltybės vertybę ir siekiamybę. • Informuoti apie suaugusiųjų švietimo paslaugas turi valstybinės institucijos. • Formuojant nacionalinės švietimo politikos tikslą prioritetai yra kokybės užtikrinimas, švietimo kaip vertybės ugdymas visuomenėje, valstybės kontrolės atsakomybė švietime, lygių galimybių siekti išsilavinimo užtikrinimas. • Konservatoriai pasisako už centralizuotą švietimo politikos sistemą ir kryptingą švietimo paslaugų organizavimą. Rekomendacijos: Darbe pateikiamos rekomendacijos savivaldybėms, suaugusiųjų švietimo paslaugų institucijoms (tiekėjams), siekti gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę, prieinamumą, informavimą, bei politinėms partijoms nuosekliau apibūdinti nuostaus apie suaugusiųjų švietimą.
Rationale of the research. One of the biggest problems of adult learning is compatibility of supply and demand. On the one hand, accessibility of learning (especially of adults) is problematic and irregularly understandable phenomenon. Therefore, the use of this concept has been taken into account when fundamental European documents of education policy appeared, first of all a Memorandum on Lifelong Learning. Because of that, problems of accessibility of education need to be researched and explained. That justifies the aim of the research - to reveal the treat of accessibility of adult learning variety in the Lithuanian political ideologies. The problem of the research. Accessibility of adult learning in the education policy is treated very differently. There are varied conceptions of accessibility of education, which are used by creators of policy of education, who depend on different policy trends. The treat of accessibility of adult learning in education policy is an important factor, which determines a trend of education policy and development of accessibility of adult learning. However, analytical comparable aspect for accessibility of adult learning is lacking. The object of research: accessibility of adult learning. The aim: to reveal the treat of accessibility of adult learning variety in the Lithuanian political ideologies. Objectives of the research: 1. To define the factors that determine accessibility of adult learning. 2. To review the European Union and Lithuanian documents of adult education in order to assess the attitudes of accessibility of adult learning that they are justified. 3. To assess electoral programs of Lithuanian political parties for factors of accessibility of adult learning. 4. To compare the treat of accessibility of adult learning in different Lithuanian political ideologies. Method of analysis. Scientific and methodical literature analysis was used with the aim to ground theory of research problem. Qualitative data obtained through structured inquiry. Keywords: accessibility of adult learning, education policy, political ideologies. Conclusions: 1. Adult learning accessibility is determined by subjective and objective factors. Individual’s character, age, prior learning experience, self-confidence, acquired educational background, and etc. are attributed to subjective factors. Objective factors are divided into political, socio economical, legal, geographic, and marginalization of group factors. 2. On the political agenda of the European Union adult education issues are discussed at the highest level and receive particular attention. Accessibility to adult leaning is named as one of the political landmarks of successful lifelong learning conception realization and concrete measures are outlined in the Action plan, launched by the European Commission. In Lithuania, strategic documents that regulate adult education have already been designed; they correspond to the guidelines of the European Union policy and are constantly improved and renewed to meet the reality and expectations of modern life. 3. In order to assess electoral programs of Lithuanian political parties of different ideologies three parameters were chosen: a) accessibility of education treated as a value; b) adult education– public good or service of market for buying and selling; c) the role of state for adult education area: sponsorship, organization, control. Electoral programs of Lithuanian political parties define the accessibility of adult education in the following ways : a) Accessibility of adult education is treated like a worth in all political ideologies. Social-democratic ideology accessibility of adult education treats as a condition to make social justice. Liberal ideology understands accessibility just as one of purpose, combined whit economical efficiency and objective of competitive ability. Conservative ideology accessibility treats as possibility to choose and get freely learning service. b) Opinions of ideologies differ when we talk about treat of adult education as - public boon or service of market for buying and selling. Social-democratic ideology is for an adult education as a public good, securing public economical and social development. Similar opinions are taken by Conservative ideology. In their electoral programs education is treated as essential public good. As a service of market adult education is treated by Liberal ideology, they see education as a service which makes benefit for public economy. c) Funding of adult education is important factor on purpose of accessibility of education. All tree ideologies agree that a state should finance education, but aspect of funding of adult education isn’t emphasized. 4. Research of the treat of accessibility of adult learning in the Lithuanian political ideologies reveal, that: a) Liberal ideology treat adult education and accessibility: • as a service of market for buying and selling, which should make finance benefit for country; • as an area which adult should finance himself; • the principal factor of national education policy trait is to secure quality; • emphasizes decentralized system of education policy. b) Social-democratic ideology treat adult education and accessibility: • as public good and purpose; • in big cities supply and demand of adult education are bigger because workplaces require permanent professional perfection for adults; • financing of education service must be shared by state and employer. • the principal factor of national education policy trait is to secure quality, training of education as a boon and finance support of talented people. • for centralized and mixed system of education policy. c) Conservative ideology treats adult education and accessibility: • as public good and purpose; • public institutions should inform about adult education services; • the principal factor of national education policy trait is to secure quality, training of education as a boon, state control in education, equality of rights to reach education; • emphasized centralized system of education policy. Recommendations: The study includes recommendations for local government, agency of adult education service to inprove in quality of education, accessibility , information, and for political parties to describe coherently political regulation for adult education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120759
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.