Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120728
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Paulauskaitė, Jurgita
Title: Vadovų ir pedagogų bendradarbiavimo iššūkiai dirbant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo daugiafunkciuose centruose
Other Title: The Collaboration Challenges Between the Heads of Centers and the Teachers in Preschool and Reception Class Multifunctional Centers
Extent: 54 p.
Date: 26-May-2016
Keywords: Bendradarbiavimas;iššūkiai;ikimokyklinis ugdymas;daugiafunkciai centrai.;Collaboration;preschool education;multifunctional centers;challenges.
Abstract: Tyrimo temos aktualumas: Kiekvieno kolektyvo bendradarbiavimo santykiai priklauso nuo jos bendruomenės. Skirtingų žmonių derinys kiekvienoje ugdymo(si) įstaigos bendruomenėje turi didžiulės įtakos darbo procesui. Daugiafunkciuose centruose, skirtingai nei tradicinėse ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose atsiranda dar viena bendruomenės dalis, todėl bendradarbiavimo procesas tampa, kur kas sudėtingesnis, nes socialinė erdvė išsiplečia, tad vadovams atsiranda naujų bendradarbiavimo iššūkių bendradarbiaujant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais. Tyrimo probleminis klausimas: kokie bendradarbiavimo iššūkiai atsiranda daugiafunkcių centrų vadovams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams? Tyrimo objektas: vadovų ir pedagogų bendradarbiavimo iššūkiai dirbant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo daugiafunkciuose centruose. Tyrimo tikslas: ištirti kokius bendradarbiavimo iššūkius kelia daugiafunkciai centrai vadovams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Tyrimo uždaviniai: 1. Išskirti daugiafunkcių centrų sampratą bei paskirtį. 2. Aptarti daugiafunkcių centrų vadovų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo procesą. 3. Nustatyti vadovų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų dirbančių daugiafunkciuose centruose bendradarbiavimo iššūkius. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė. Kiekybinis tyrimas – apklausa raštu. Statistinė duomenų analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad: didžioji dalis respondentų tiek daugiafunkcių centrų vadovai, tiek centruose dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susiduria su bendradarbiavimo iššūkiais, tokiais, kaip: vadovų atsakomybių suvokimas ir prisiėmimas; bendrų tikslų išsikėlimas, komunikavimas ir užduočių formulavimas; darbuotojų veiklos vertinimo sistemos - grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Taip pat išryškėjo dėl ko dažniausiai kyla bendradarbiavimo problemos.
The importance of the research problem: the collaboration of every collective depends on the community of the specific collective. The combination of different people in every educational institution has a big impact on the work process. In multifunctional centers, differently from traditional preschool and reception class institutions, there is one more part of a community, and the collaboration process becomes significantly complicated. The social space spreads and the heads of centers have new challenges in collaboration with the teachers of preschool and reception class. The research question: what are the collaboration challenges for the heads of centers and the teachers working in preschool and reception class multifunctional centers? The research object: the collaboration challenges for the heads of centers and the teachers in preschool and reception class multifunctional centers. The aim of the research: to analyze the collaboration challenges that are present in multifunctional centers for the heads of these centers and the teachers of preschool and reception class. The research objectives: 1. To explain the concept and purpose of multifunctional centers. 2. To discuss the collaboration process between the heads of multifunctional centers and the teachers of preschool and reception class. 3. To establish the collaboration challenges between the heads of centers and preschool and reception class teachers who work in multifunctional centers. The research methodology: the analysis of scientific literature and documents. Quantitative analysis such as a written survey. The statistical analysis of the data. The research results reveal that the biggest part of the respondents, including the heads of multifunctional centers and preschool and reception class teachers working in these centers, have collaboration challenges, such as the comprehension and fulfillment of the center head's responsibilities; the establishment of common goals, the communication and formulation of tasks; the assurance of the feedback from the staff evaluation system. Moreover, the reasons for the collaboration problems are revealed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120728
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
jurgita_paulauskaite_md.pdf1.19 MBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.