Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120717
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Mačiulaitis, Tomas
Title: Ar bausmės teismų skiriamos už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą?
Other Title: Do penalties, imposed by courts for the criminal acts to civil service and public interests corresponds for implementation of principle of justice?
Extent: 37 p.
Date: 12-Jan-2017
Keywords: Bausmė;teisingumo principas;nusikaltimas valstybės tarnybai;teismas.;Penalty;criminal policy;offence for civil service;court.
Abstract: Lietuvos valstybė, kaip ir bet kuri demokratinė šalis, siekdama baudžiamosios politikos tikslų, į nusikalstamą elgesį reaguoja skiriant bausmes ar kitas prievartos priemones. Skiriant bausmes atsižvelgiama į baudžiamosios teisės principus. Vienas iš pagrindinių principų skiriant bausmę yra teisingumo principas. Teismui netaikant šio principo nusikaltama veika padariusiam asmeniui bausmė gali būti paskirta per švelni arba per griežta. Tokiu atveju, bausmės tikslai nebus pasiekti ir teismai praras visuomenės pasitikėjimą. Ši reakcija yra sąlygojama įvairiausių objektyvių ir subjektyvių aplinkybių. Tačiau reikia pastebėti, jog priimami sprendimai ir jų įgyvendinimas ne visuomet atitinka visuomenės lūkesčius, viešojoje erdvėje girdimos nuomonės, jog teismai Lietuvoje yra šališki ir priima sprendimus, kurie neatitinka įstatymo ar baudžiamosios teisės principų. Dažnai baudžiamosios teisės doktrinoje nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams tapatinamos su korupcija. „Korupcija kelia grėsmę teisinei valstybei, žmogaus teisėms, trukdo plėtoti ekonomiką, sąžiningą konkurenciją, valdymą ir demokratinių institucijų stabilumą. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos įgauna ir kelia pavojų visos tarptautinės bendruomenės interesams.“ Todėl bausmės, numatytos už nusikaltimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, turėtų būti griežtos. Teismų praktikos analizė pagal BK 225 straipsnį leis nustatyti, ar bausmės, teismų skiriamos už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą. Baudžiamumo už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams problematika mažai nagrinėta moksliniuose darbuose, todėl šiame darbe atlikta analizė, atsakant į klausimą, ar bausmės, teismų skiriamos už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą. Darbo pirmoje dalyje išanalizuota bausmių už nusikaltimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams sistema, palyginant ją su kitų pasaulio bei Europos Sąjungos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtintomis nuostatomis dėl panašių nusikalstamų veikų. Darbo antroje dalyje atliktas teismų praktikos skiriant bausmes už nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams tyrimas pagal BK 225 straipsnį.. Atliktas tyrimas leido padaryti išvadą, kad teismai, už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas dažniausiai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, arba laisvės atėmimo bausmę atidedant, motyvavus tuo, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.
The State of Lithuania, as other democratic states, is reaching criminal policy goals, reacting to the offences by giving penalties and other constraining measures. This reaction is caused by different objective and subjective reasons. It should be noted, that accepted decision and their implementation not always match each other and satisfy the expectations of society, often (usually) relying on the symbolic meaning of the decisions accepted. More often in the doctrine of criminal law, a criminal offence to civil service and public relations is identified with corruption. Corruption is the threat to juridical state, threat to democracy and human rights. Corruption interfere in developing of economics, honest competition, undermine suitable management and democratic institution stability, distort social justice. Criminal offences of corruption assume international character, raises the danger to the interest of all international community. Considering seriousness of the crime, penalties provided for criminal offences to civil service and public relations, should be the most strictest. Analysis of court practice will determine, whether penalties, given by the court to civil service and public relations meet the goals of Lithuanian criminal policy. Problem (question) regarding criminality for felonious offences to civil service and public relations is not investigated widely in the studies. For this reason, this study analysis is made, answering the question, do penalties which are given by the court for criminal acts to civil service and public relations meet the targets of Lithuanian criminal policy. The analysis of the system, regarding the penalties for crimes to civil services and public relations, is made in the first part of this study. In comparison with regulations of European Union countries and the rest of the world, which are stated in the criminal law for similar criminal offences. Research regarding court practice on penalties for criminal offences to civil service and public relations is made in the second part of the study. Research which was made led to the conclusions, that courts, taking into account purposes of Lithuanian criminal policy, for corruption offences usually give penalties, which have nothing in common with terms of imprisonment. Or in other way, terms of imprisonment are postponed, reasoning that, goals of penalties would be reached without any real imprisonment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120717
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
tomas_maciulaitis_md.pdf804.88 kBAdobe PDF   Until 2022-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.