Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120715
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kašėtaitė, Laura
Title: Aukštos kvalifikacijos imigracija iš trečiųjų šalių: teisinis reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Other Title: The Immigration of Highly Qualified Workforce from the Third Countries: Legal Regulation and Implementation in Lithuania
Extent: 112 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Migracija;imigracija;imigracijos politika.;Migration;immigration;immigration policy.
Abstract: Migracijai tampant vis aktualesnei pasaulyje, stebimi prieštaringi, emocijomis paremti šio reiškinio vertinimai, todėl moksliniai tyrimai šioje srityje yra itin reikalingi. Migracija, kaip daugiaaspektis procesas, tampa vis labiau neatsiejama moderniosios visuomenės dalimi. Vis daugiau valstybių įsilieja į tarptautinį migracijos tinklą. Ne išimtis ir ES, kuriai dėl senėjančios visuomenės ir mažo gimstamumo reikia pritraukiančių sąlygų darbuotojams iš trečiųjų šalių. Lietuvoje taip pat gyventojų imigracijos klausimai jau kurį laiką yra tapę aktualūs, tačiau ne visi aspektai ir iškelti tikslai sulaukia adekvataus mokslininkų ir politikų dėmesio. Darbo objektas: aukštos kvalifikacijos imigrantų iš trečiųjų šalių reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Šio darbo tikslas: ištirti aukštos kvalifikacijos iš trečiųjų šalių reglamentavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į Europos Sąjungos nustatytus standartus ir reglamentavimą. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti darbo imigracijos valdymo teorinį modelį, kuris gali būti taikomas kvalifikuotos darbo jėgos valdymo analizei. Išanalizuoti bendrą ES imigracijos politiką ir ES direktyvas, susijusias su aukštos kvalifikacijos imigracijos politika. Aptarti D. Britanijos ir Vokietijos aukštos kvalifikacijos imigracijos praktikas kaip imigracijos valstybių gerąją patirtį. Išanalizuoti aukštos kvalifikacijos imigracijos iš trečiųjų šalių teisinį reglamentavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje. Remiantis kokybiniu tyrimu, kalbinant ekspertus įvertinti Lietuvos aukštos kvalifikacijos imigracijos įgyvendinimo problematiką ES kontekste. Tyrimo metodai –siekiant įgyvendinti darbo tikslą ir uždavinius naudojamai šie darbo metodai: literatūros, mokslinių straipsnių, dokumentų bei teisės aktų turinio analizės metodai, kokybinis interviu, kurie leidžia identifikuoti politinius prioritetus ir deklaruojamas nuostatas. Pirmosios, teorinės dalies, tikslas yra apžvelgti tarptautinės migracijos teorijos ir imigracijos procesų valdymą. Antrojoje darbo dalyje plačiau aprašoma imigracijos politikos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje ir aukštos kvalifikacijos iš trečiųjų šalių imigracijos raida. Taip pat pateikimi statistiniai duomenys ir įžvalgos apie Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje naudojamą imigracijos politiką ir reglamentavimas kaip geroji partirtis. Trečiojoje darbo dalyje pristatoma Lietuvos imigracijos politika ir analizuojamas teisinis imigracijos politikos reglamentavimas ir aukštos kvalifikacijos imigrantų atvykimas ir įsidarbinimas Lietuvoje. Darbe atlikus tyrimą bei išanalizavus teisės aktus ir literatūrą buvo padarytos tokios svarbiausios ir pagrindinės išvados: siekiant užtikrinti migrantų saugumą Europos Bendrija tobulina ir papildo įstatyminę bazę, atsižvelgiant į valstybių narių interesus. Lietuvos imigracijos politikos tiksluose siekiama aktyviai ir kryptingai dalyvauti ES imigracijos formavimo procese dėl aukštos kvalifikacijos, plėtoti politinį ir praktinį bendradarbiavimą.
While migration becomes more and more popular nowadays, opposite and emotional-based reactions are noticed on behalf this topic in the world. That is the reason why research should be elaborated in this field. Migration, being an multi-complexed process, has became inherent from a mordern life. More and more countries open themselves to international migration web. The perfect egzample here is EU – where, because of senescent generation and low numbers of birth rate, foreigners from the third countries are welcome. Migration has been an important issue in Lithuania too, though it has not gotten enough political and social attention just yet. Target of the project: regulation and implementation of highly-skilled immigrants from the third countries, who come to Lithuania. Purpose: to investigate the regulation and implementation of highly-skilled immigrants from the third countries, based on standards and regulations in EU. Work tasks: examine the theoretical model of management, which could be applied for analysis of qualified workforce. Establish a common EU migration policy and EU directives related to the highly skilled immigration policy. Analyze the British and German high-skilled immigration, regulatory and administrative cases as examples of good practice. Examine the high-skilled immigration from third countries, the legal framework and the implementation of Lithuania. Based on a qualitative study, assess the Lithuanian highly skilled immigration problems implementing EU. Materials and methods: in order to implement the objectives and tasks, the following working methods were used: literature, scientific articles, documents and legislative content analysis methods, qualitative interviews, which allowed the identification of political priorities and the provisions declared. The aim of the first, theoretical part, is to review the theory of international migration and immigration process management. The second part describes legal immigration policy regulation in the European Union and the highly qualified third-country immigration developments. It also provides statistical data and insights of Germany and the United Kingdom policies and regulations on behalf immigration as good practise. The third part presents the Lithuanian immigration policy and analysis of the legal immigration policy and regulation of highly skilled immigrants, and employment in Lithuania. Conclusions: in order to ensure immigrants from third countries safety, the European Community develops and complements the legal framework, regarding the interests of member states. Lithuanian immigration policy is intended to be actively involved in shaping the EU's immigration process for highly qualified workforce, and to develop the political and practical cooperation with member states.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120715
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
laura_kasetaite_md.pdf1.28 MBAdobe PDF   Until 2021-05-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.