Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120688
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Grigaliūnaitė, Gabrielė
Title: Šeimai palankios politikos formavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Other Title: Family-friendly policy formation and implementation in Lithuania
Extent: 116 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Šeimai palanki politika Lietuvoje;formavimas;įgyvendinimas.;Family-friendly policy in Lithuania;formation;implemention.
Abstract: Šiame darbe siekiama atskleisti, kaip Lietuvoje yra formuojama ir įgyvendinama šeimai palanki politika. Siekiant užsibrėžto darbo tikslo, iškelti šie uždaviniai: 1. Apibrėžti teorinius šeimai palankios politikos, kaip viešosios politikos, formavimo ir įgyvendinimo analizės aspektus; 2. Išanalizuoti šeimai palankios politikos priemonių teisinį reglamentavimą ir jų išplėtojimą Europos Sąjungoje; 3. Išnagrinėti šeimai palankios politikos priemonių teisinį reglamentavimą Lietuvoje; 4. Identifikuoti institucijas atsakingas už šeimai palankios politikos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje; 5. Ištyrinėti šeimai palankios politikos formavimą LR Vyriausybės programose; 6. Remiantis atliktu empiriniu tyrimu, identifikuoti problemas, trukdančias šeimai palankios politikos formavimui bei įgyvendinimui Lietuvoje. Siekiant atskleisti šeimai palankios politikos formavimo ir įgyvendinimo problemines sritis pasirinktas kokybinis tyrimas (atlikta 10 pusiau struktūruotų interviu). Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė, kad Lietuvoje didžiausias dėmesys skiriamas socialinės rizikos šeimų problemoms spręsti, todėl darbo ir šeimos sferų derinimas nėra laikomas šeimos politikos prioritetu. Šeimai palankios politikos efektyvumui taip pat trukdo nepakankamas skirtingų valdžios lygių tarpusavio bendradarbiavimas bei politikos įgyvendinimas remiantis „iš viršaus į apačią“ strategija. Šeimai palankios politikos formavimo ir įgyvendinimo procese nevyriausybinės organizacijos pasižymi sąlyginai silpnu vaidmeniu, todėl jų galios daryti įtaką politiniams sprendimas yra gana ribotos. Politikos neefektyvumą taip pat lemia priemonių nuoseklumo ir kompleksiškumo spragos bei netinkamai atliekama šeimai palankios politikos priemonių sistemos stebėsena ir vertinimas.
This paper aims to reveal how family-friendly policies are developed and implemented in Lithuania. In order to achieve the study objective, the following tasks are raised: 1. To define the theoretical aspects of the analysis of family-friendly policy, as public policy, development and implementation; 2. To analyse the legal regulation of family-friendly policy measures and their development in the EU; 3. To examine the legal regulation of family-friendly policy measures in Lithuania; 4. To identify the institutions responsible for the development and implementation of family-friendly policies in Lithuania; 5. To investigate the formation of family-friendly policies in the programmes of the Government of the Republic of Lithuania; 6. To identify, on the basis of an empirical research, the problems that hinder the development and implementation of family-friendly policies in Lithuania. In order to disclose the problem areas of family-friendly policy development and implementation, qualitative research was selected (10 semi-structured interview were taken). The study findings revealed that the major focus in Lithuania is concentrated on the solution of problems faced by social risk families. This is why the harmonization of work and family spheres is not considered to be the main priority in family policies. The effectiveness of family-friendly policies is also impeded by the lack of cooperation among different levels of government and policy implementation based a top-down strategy. Non-governmental organizations play a relatively weak role in family-friendly policy development and implementation; therefore, their powers to influence political decisions are rather limited. The ineffectiveness of policies is also determined by gaps in coherence and complexity of policy measures, and improperly performed monitoring and assessment of the family-friendly policy system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120688
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.