Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120667
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Laskauskas, Gediminas
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: The U.S. response to the development of China's influence in Latin America: case of Brazil
Other Title: JAV atsakas į Kinijos įtakos plėtrą Lotynų Amerikoje: Brazilijos atvejis
Extent: 122 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Latin America;case of Brazil;China.;Lotynų Amerika;Brazilijos atvejis;Kinija.
Abstract: This paper examines the U.S. response to the development of China's influence in Latin America and in Brazilian case in particular. Latin America is key to the US hegemony and in the last decade its influence in this region is declining. This is explained by global economic crisis and war on terror which distracted US focus on other matters. With the coming of President B. Obama in office, a new foreign policy course has been expected. It should be highlighted that relations with Brazil are very important for the US to pursue its interests in the context of Latin America and globally. However, recently the US economic dominance in Latin America is rivaled by China. Therefore, it is not clear whether the US succeeds in pursuing its strategic interests and opposing China's growing influence in Latin America. Thus the object of the research is U.S. national interests and policy in Latin America since 2009 and rivalry with China. The main purpose of this paper is to analyze the pursuit of the U.S. interests in Latin America region and Brazil in strategic and actual terms in the context of its rivalry with China. The following tasks are raised in order to achieve this goal: to introduce to the theoretical background of political realism in international relations and the role of strategy in foreign policy; to discuss the factors that influence U.S. policy in Latin America and in Brazil in particular; to analyze U.S. and China's national interests in Latin America; to examine the U.S. and China's activities in Latin America region in pursuing its interests; to evaluate the U.S. foreign policy in Latin America and analyze the impact of growing China's influence in this region. The analysis of scientific literature revealed that the US-Latin America relationship historically has been marked by principles of inequality, economic disadvantages and political influence, where the US takes a dominant position. Nevertheless, the context is changing and poses new challenges - China's activities in the region (a clear example is Brazil, because China surpassed the US in trade). The problem is that the US does not reach FTA, despite that US-Brazil relationship include more aspects than with China. Generally, interests by China are more pragmatic, based on its own growth or reach for diplomatic support, while the US is interested in safe, democratic and prosperous neighborhood. It could be argued that US and China's interests collide mainly in economic area. The US response to China's activities is a broader, multi-faceted foreign policy, oriented not only to the presence in the region, but also to the resolution of various problems. Meanwhile China is preoccupied with its ambition to become more important player in the world, to secure a smooth economic growth and etc. Actually, the US president B. Obama continues a controversial foreign policy, intervening into the affairs of Latin American countries, though, it moves toward equal treatment of its partners. The decline of US hegemony in region is likely to continue both for domestic and external reasons. The US and China so far have sought for cooperation rather than confrontation, but there is potential for escalation in future as China takes more firm positions.
Šiame magistro darbe nagrinėjamas JAV atsakas į Kinijos įtakos plėtrą Lotynų Amerikoje, ypač Brazilijos atveju. Lotynų Amerika yra itin svarbi JAV hegemonijai, tačiau pastarąjį dešimtmetį jos įtaka šiame regione mažėja. Prie to prisidėjo pasaulinė ekonominė krizė ir karas su terorizmu, ši veiksniai nukreipė JAV dėmesį į kitus dalykus. Su B. Obamos atėjimu valdžią, buvo tikimasi naujo užsienio politikos kurso. Verta pabrėžti, jog santykiai su Brazilija yra labai svarbūs JAV siekti interesų Lotynų Amerikos kontekste ir visame pasaulyje. Tačiau šiuo metu ekonominiam JAV dominavimui Lotynų Amerikoje sudaro konkurenciją Kinija. Todėl nėra aišku ar JAV pavyksta įgyvendinti savo strateginius interesus ir priešintis augančiai Kinijos įtakai Lotynų Amerikoje. Taigi, tyrimo objektas darbe yra JAV nacionaliniai interesai ir politika Lotynų Amerikoje nuo 2009 m. ir konkurencija su Kinija. Pagrindinis tikslas yra išanalizuoti JAV interesų įgyvendinimą Lotynų Amerikos regione ir Brazilijos atveju strateginiu ir realiu požiūriu konkuruojant su Kinija. Šie uždaviniai keliami pasiekti išsikeltą tikslą: pristatyti teorinį politinio realizmo kontekstą tarptautiniuose santykiuose ir strategijos vaidmenį užsienio politikoje; atarti veiksnius, kurie daro įtaką JAV politikai Lotynų Amerikoje ir Brazilijoje; išanalizuoti JAV ir Kinijos nacionalinius interesus Lotynų Amerikoje; išnagrinėti JAV ir Kinijos veiksmus Lotynų Amerikos regione siekiant savo interesų; įvertinti JAV užsienio politiką Lotynų Amerikoje ir augančios Kinijos įtakos šiame regione poveikį. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad JAV ir Lotynų Amerikos santykiai istoriškai buvo pažymėti nelygybės, ekonominių kliūčių ir politinės įtakos principais, kai JAV užima dominuojančią padėtį. Nepaisant to, kontekstas keičiasi ir kyla naujų iššūkių - pvz. Kinijos veiksmas regione (aiškus pavyzdys yra Brazilija, nes Kinija pralenkė prekyboje JAV). Problema yra ta, kad JAV nepasiekia Laisvosios prekybos sutarties, nepaisant to JAV ir Brazilijos santykiai apima daugiau aspektų nei su Kinija. Apskritai vertinant, Kinijos interesai yra labiau pragmatiški, paremti savo augimo strategija arba siekiu įgyti diplomatinę paramą, tuo tarpu JAV yra suinteresuota saugia, demokratiška ir klestinčia kaimynyste. Galima teigti, jog JAV ir Kinijos interesai daugiausia susikerta ekonominėje srityje. JAV atsakas į Kinijos veiklą yra platesnė, įvairiapusė užsienio politika, orientuota ne tik į buvimą regione, bet ir įvairių problemų sprendimą. Tuo tarpu Kinija yra susirūpinusi savo ambicijomis tapti svarbesniu žaidėju pasaulyje, užsitikrinti sklandų ekonomikos augimą ir t.t. Iš esmės, galima pastebėti, kad JAV prezidentas B. Obama ir toliau vykdo prieštaringą užsienio politiką, besikišančią į Lotynų Amerikos šalių reikalus, vis dėlto, pereinama prie lygiaverčio požiūrio į savo partnerius. JAV hegemonijos nuosmukis regione gali tęstis tiek dėl vidinių, tiek išorinių priežasčių. JAV ir Kinija iki šiol stengėsi bendradarbiauti, o ne konfrontuoti, tačiau egzistuoja tam tikra eskalavimo galimybė ateityje, nes Kinija užima vis tvirtesnes pozicijas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120667
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.