Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120622
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Virbalis, Alvydas
Title: Bendražmogiškų ir evangelinių vertybių ugdymas (-is) kaip išlikimo strategija tarpmokyklinėje konkurencijoje
Other Title: Education of Human and Evangelical Values as Survival Strategy in Competition Among Schools
Extent: 75 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Evangelinės vertybės;bendražmogiškos vertybės;ugdymas (-is);tarpmokyklinė konkurencija;Evangelical values;human values;education;competition among schools
Abstract: Tyrimo problema. Brandžios asmenybės ugdymas (-is) remiasi aukščiausių vertybių įsisąmoninimu, nes nuo jų turinio priklauso kasdienio elgesio pobūdis. Mokykla yra ne tik žinių perteikimo vieta, bet ir visapusiška asmenybės ugdymo institucija, todėl nuolat kintančioje ir konkurencingoje švietimo sistemos situacijoje mokyklai tenka uždavinys ir iššūkis ugdyti doroviškai atsakingą asmenį. Tačiau visuomenės pragmatizmo ir naudos siekis - esminis kliuvinys, formuojant visapusišką asmenybę. Todėl gilėja takoskyra tarp bendražmogiškų vertybių ugdymo strategijos ir realybės. Dėl šios priežasties mokykloms iškyla problema, kaip išlikti vertybes ugdančia institucija sveikoje konkurencinėje švietimo aplinkoje, kad ugdymo procesas neįgytų vien tik materialaus pagrindo. Tyrimo objektas. Bendražmogiškų ir evangelinių vertybių ugdymas (-is). Tyrimo tikslas. Pagrįsti bendražmogiškų ir evangelinių vertybių ugdymą (-si) kaip išlikimo strategiją tarpmokyklinėje konkurencijoje. Tyrimo metodai. Mokslo šaltinių analizė, apklausa raštu, statistinė duomenų analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad formalioje ir neformalioje mokinių aplinkose socialiniu požiūriu mokiniai vadovaujasi gailestingumo, tiesos, tolerancijos, gėrio, vilties, pagarbos, atsakomybės, orumo ir altruizmo vertybėmis. O mokytojai, bendraudami su kolegomis ir mokiniais, vadovaujasi tiek bendražmogiškomis, tiek evangelinėmis vertybėmis. Socialiniu požiūriu miestelio mokiniai jaučiasi saugiau negu didžiųjų miestų mokiniai. O mokytojai, dirbantys didžiuosiuose miestuose, menkiau atlieka dalyko dėstytojo vaidmenį negu miestelio mokytojai, tačiau saugiau jaučiasi savo darbo vietoje ir labiau sutinka su administracijos reikalavimais. Mokiniai moralinėse situacijose vadovaujasi ne tik bendražmogiškomis, bet ir evangelinėmis vertybėmis. Tačiau jiems sunkiau sekasi vadovautis sąžiningumo ir tikėjimo vertybėmis moraliniu aspektu. Mokytojai moraliniu požiūriu vadovaujasi visomis vertybėmis ir tai parodo, kad mokytojai, dirbantys katalikiškose mokyklose, turi aukštą vertybinį pagrindą ir lemia sėkmę mokinių pasiekimuose. Tačiau moraliniu požiūriu daugeliui mokytojų sunku vadovautis gėrio ir tolerancijos vertybėmis. Teologiniu požiūriu tiek mokiniai, tiek mokytojai vadovaujasi beveik visomis bendražmogiškomis vertybėmis, tačiau mokiniams yra sunku tarp draugų liudyti tikėjimą. Taip pat teologiniu požiūriu mokytojai mažiau išpažįsta tikėjimą Dievu negu mokiniai. Išvados. Bendražmogiškos vertybės ugdymo procese yra pagrindas susiformuoti brandžiai mokinio asmenybei. Dėl sukomercinalizuotos ugdymo sistemos mokyklų pozityvūs siekiniai ugdyti brandžią, pilietišką, dorą ir religingą asmenybę kol kas nėra tvirti, išlieka tik deklaratyvūs. O katalikiškos mokyklos kintančioje ir konkurencinėje situacijoje iš dalies geba išlikti bendražmogiškų ir evangelinių vertybių puoselėtojos, darančios tiesioginį poveikį mokiniams ir mokytojams. Šiose mokyklose pakankamai aukštai reiškiasi pedagoginis mokytojo meistriškumas ir jo asmenybė. Kiek silpniau formalioje ir neformalioje aplinkose tiek tarp mokinių, tiek tarp mokytojų reiškiasi šventumas, tikėjimas ir tolerancija – evangelinės vertybės. Vadinasi, katalikiškos mokyklos nūdienoje yra konkurencingos vertybiniu pobūdžiu, nes geba organizuoti ugdymo veiklas, nenutolstamos nuo bendražmogiškų ir evangelinių vertybių, ir siekia būti atsakinga ir brandi mokymosi institucija.
Research problem. Development of a mature person is based on education of the highest values, because of their content depends on the nature of everyday behaviour. The school is not only the place of giving knowledge, but it is an institution of holistic person’s education. Therefore, in always changing and competition in education system based situation, the school has an objective and issue to educate morally grounded responsible person. However, the strive of public’s pragmatism and benefits becomes a key obstacle in formation of mature person. Therefore, there is an increasing division between education of human values and reality. For this reason, schools have a problem: how to remain the institution of forming human values in environment of competition in education, so that the process of education would not be materially ground. Research focus. Education of human and evangelical values. Research aim. To validate education of human and evangelical values in competition among schools. Research methods. The analysis of scientific sources, the survey in writing, the analysis of statistic of data. Research outcomes showed that in the formal and informal pupils’ environment in social point of view, pupils guide themselves by virtues of mercy, truth, tolerance, goodness, hope, respect, responsibility, dignity and altruism. In social point of view, when communicating with colleagues and pupils, teachers guide themselves by human and evangelical values. In social point of view, pupils from town tend to feel safer than pupils form cities. Likewise teachers who work in cities pay less attention to the role of subject education than teachers who work in town. However, they feel much safer and much more agree with the demands of administration. In moral point of view, pupils guide themselves by human and evangelical values. However, in moral point of view, values of faith and honesty are not rooted in the actions of pupils. Teachers in moral point of view in formal and informal environment ground their actions by all values. This shows that teachers who work in the Catholic schools have a greater value based foundation and it determines success of pupils’ results. However, in moral point of view, for many teachers there is an issue to base their actions and behaviour on goodness and tolerance values. In theological point of view, pupils and teachers base their actions and behaviours on almost all values; however, pupils struggle when they have to witness their faith to friends. Teachers in theological point of view struggle more in professing their faith to God, than pupils. Conclusions. Human values in the process of education are the foundation in formation of holistic pupil’s personality. Because of commertionalised education system, the positive objective of schools to form a mature, civically active, morally and religiously based person is not solid. Therefore, this objective stands only as declaration. However, Catholic schools in always changing and competition based situation partly are capable to spread basic human values making direct impact on pupils and teachers. In those schools teachers are enough pedagogically strong and their personalities are mature enough. However, in formal and informal environments pupils and teachers tend to base their lives on holiness, faith and tolerance values less. This means that Catholic schools today are competitive in the aspect of values, because they are able to organise education activities spreading human and evangelical values and at the same time to strive to be responsible and mature institution of education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120622
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.