Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120592
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Laučienė, Indrė
Title: Darbo migracijos politika ir procesai naujose ES valstybėse: Lietuvos ir Čekijos analizė
Other Title: Labour migration policy and processes in new EU countries: cases of Lithuania and Czech Republic
Extent: 74 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: migracija;darbo jėgos migracija;migracija Lietuvoje ir Čekijoje;ES migracijos reglamentavimas;Mėlynoji kortelė;migration;labour force migration;imigration;the EU's migration regulation;the Blue Card
Abstract: Tarptautinė migracija yra svarbus ir visiškai neišvengiamas reiškinys šiuolaikinėje demokratinėje ir kosmopolitiškoje visuomenėje. Darbo jėgos migracija yra viena iš galimų migracijos formų, ypač dažnai šiandien pasitaikanti dėl ekonominių ir socialinių priežasčių. Kiekvienai valstybei darbo jėgos migracijos problema nuolat išlieka aktuali, todėl svarbu sekti ir reguliuoti migracijos srautus, nes jie turi pasėkmes valstybių politiniam, ekonominiam, kultūriniam, socialiniam gyvenimui. Taip pat šie procesai gali turėti neigiamos įtakos, nesėkmingas šios srities administravimas gali sukelti socialinių ir kultūrinių problemų. Dažniausiai problemos labiausiai jaučiamos vietinių gyventojų ir sukelia nepasitenkinimą tarp valstybės piliečių. Darbo tikslas yra supažindinti su tarptautine darbo jėgos migracija. Išsiaiškinti esamą darbo migracijos situaciją, tendencijas visoje ES ir situaciją konkrečiose Lietuvos ir Čekijos valstybėse. Pagrindiniai darbo uždaviniai yra aptarti tarptautinės migracijos ir darbo migracijos sampratas ir srautus, migracijos reglamentavimą ES valstybėse; įvardinti pagrindines problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria analizuojamos valstybės, valdydamos darbo migracijos procesus. Darbe atliekami du tyrimai. Pirmas tai Europos Sąjungos, o antras Lietuvos ir Čekijos darbo migracijos politikos analizė. Pagrindiniai naudojami metodai yra aprašymas ir statistinių duomenų bei dokumentų analizė. Rašant darbą, remtasi skirtingų Lietuvos ir užsienio autorių literatūra bei mokslo darbais apie darbo jėgos migraciją, taip pat statistine įvairių institucijų pateikiama medžiaga bei informacija, pateikta internete.
International migration is an important and absolutely necessary in contemporary democratic and cosmopolitan society. Labour migration is one of the possible forms of migration, especially today for common economic and social reasons. Each state labour migration problem remains relevant, this is why it is important to monitor and regulate migration flows, as they have consequences for public political, economic, cultural and social life. Also, these processes can have a negative impact, the failure of the administration in this area may lead to social and cultural issues. The most common problems are particularly felt in the local population and causing frustration among citizens of the state . The aim is to introduce international labour migration. Analize current situation of labour migration trends in the EU and the situation in the Czech Republic and Lithuania as specific countries. The main objectives of this thesis is to discuss international migration and labour migration concepts and flow of migration, regulation in EU countries; to identify the key issues and challenges the analyzed countries are facing in managing labour migration processes. The work carries out in the two studies . The first is the European Union analysis, and the second Lithuanian and Czech labour migration policy analysis . The main methods used in the description of the data and the analysis of documents . To complete the thesis it was based on the different Lithuanian and foreign authors, literature and scientific works on labour migration, as well as various statistical authorities in the material and information available on the internet .
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120592
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.