Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120579
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMikalauskas, Arvydas-
dc.contributor.authorJurgilė, Vaida-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:56:50Z-
dc.date.available2020-12-22T20:56:50Z-
dc.date.issued2014-05-28-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120579-
dc.description.abstractValstybės tarnyboje vienas iš pagrindinių viešojo sektoriaus išteklių yra žmogus, todėl bet kokia investicija į žmogų ir jo kvalifikaciją tampa vienu iš prioritetinių tikslų. Taigi, valstybės tarnautojai turi taikytis prie vis didėjančių reikalavimų jų kompetencijai, darbo produktyvumui, našumui ir kokybei. Pristatant pagrindinį darbo aspektą – valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, pagal Valstybės tarnybos įstatymą, svarbu paminėti, kad valstybės tarnautojai turi nuolat gilinti savo darbo įgūdžius. Šio darbo tikslas - ištirti LR valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimo specifiką ir identifikuoti valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimo problemas. Atsižvelgiant į įgyvendintos Valstybės tarnautojų mokymo strategijos gaires, taip pat remiantis ES struktūrinės paramos priemonėmis, siekiama patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą, todėl aktualu ištirti valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimo problemas. Analizuojant valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos teisinę ir institucinę sąrangą, pabrėžta poįstatyminių aktų gausa, pateikiama Lietuvos teisinė bazė, numatanti valstybės tarnautojų mokymąsi, atlikta literatūros šaltinių analizė. Apibūdintas valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimas, vykdant Europos socialinio fondo agentūros koordinuojamus projektus. Norint ištirti valstybės tarnautojų mokymų finansavimo problemas Lietuvoje, atliktas kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Interviu metu apklausiami valstybės politikai, Europos socialinio fondo agentūros atstovai, akademikai/ekspertai bei valstybės tarnautojų mokymo įstaigos atstovas. Anketinė apklausa buvo taikyta personalo skyriaus vadovams, kurie dirba LR ministerijose, bei institucijose prie ministerijų. Valstybės tarnautojų mokymų finansavimo problemas vienareikšmiškai apibrėžė visi apklausti viešojo sektoriaus atstovai. Pagrindinė problema buvo įvardijama, kad apskritai sistema turi labai daug problemų, sistemos nėra arba ji yra labai formali, o visa mokymų finansavimo problema yra paliekama spręsti pačioms institucijoms.lt
dc.description.abstractIn the public sector the main resource of the civil service is human, so any investment in human and their skills is becoming one of the priority objectives. Therefore, civil servants must to meet the increasing requirements of their competence, for the productivity of the work, for the efficiency and of course for the quality. In order to present, the main aspect of the work - funding from the state budget of civil servants' training and professional development, according to the public service act, it is important to note that civil servants must constantly hone your skills. This thesis aims - to investigate the Republic of Lithuanian civil servants' training and funding specifics, on the basis of qualitative and quantitative researches in order to identify the training of civil servants and training funding problems. Given the implementation of civil servants training strategy guidelines, as well as on the basis of EU structural support measures aimed at improving the management of human resources, and explore the relevant civil servants training and professional development funding problems. Analyzing the training of civil servants and qualification development system the legal and institutional framework highlighted the abundance of by-laws, the Lithuanian legal framework providing for civil servants training conducted analysis of the literature. Described civil servants training and qualification development funding through the European Social Fund Agency coordinated projects. In order to research the training of civil servants Lithuania funding problems, were done qualitative and quantitative researches. During the interview, were questioned the politicians of state, representatives the European Social Fund Agency, academics/experts and also the representatives of civil servants' training organization. The questionnaire was applied to the personnel department heads who work in ministries of the republic of Lithuanian, institutions and ministries. Training of civil servants financing problems clearly has defined all the representatives of the public sector. The main problem has been identified, the overall system has a lot of problems, it is very formal, and all training funding issue is left to the individual institutions.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent93 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectvalstybės tarnautojailt
dc.subjectfinansavimaslt
dc.subjectmokymaslt
dc.subjectkvalifikacijos tobulinimaslt
dc.subjectfundingen
dc.subjectcivil servantsen
dc.subjectqualification developmenten
dc.subjecttrainingen
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleLR valstybės tarnautojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimaslt
dc.title.alternativeThe Republic of Lithuanian civil servants' funding of training and qualification developmenten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptViešojo administravimo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.