Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120578
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Bunevičiūtė, Asta
Supervisor: Mažylis, Liudas
Title: Euro įvedimo strategija ir planavimas Lietuvoje
Other Title: Euro adoption strategy and planning in Lithuania
Extent: 101 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: euras;euro įvedimas;bendroji Europos valiuta;ekonominė ir pinigų sąjunga;euro;introduction of the euro;single European currency;economic and monetary union
Abstract: Lietuva stodama į Europos Sąjungą įsipareigojo ateityje, kuomet atitiks Mastrichto kriterijus, įsivesti bendrąją Europos valiutą. Galima sakyti, kad nuo Lietuvos įstojimo į ES, euro valiutos įvedimas, buvo vienas iš esminių buvusių Lietuvos Vyriausybių prioritetų. Dabartinė Lietuvos vyriausybė paskelbė, kad jos vienas prioritetinių tikslų yra euro valiutos įvedimas nuo 2015 m. sausio 1 d., vertinant pateikiamą informaciją viešojoje erdvėje, rodos, kad šį kartą prisijungimo galimybės yra gana realios. Darbo tikslas: ištirti valstybės institucijų veiksmų koordinavimą bei sąveiką, siekiant įgyvendinti euro įvedimo strategiją Lietuvoje bei identifikuoti problemines sritis. Euro įvedimo procesas yra sudėtingas ir reikalaujantis kruopštaus valstybės institucijų pasirengimo ir atitinkamos kompetencijos. Svarbiausi praktiniai euro įvedimo aspektai: visuomenės informavimas ir vartotojų teisių apsaugos užtikrinimas bei sklandus grynųjų pinigų pakeitimas. Darbas suskirstytas į 4 pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje aptariami teoriniai aspektai, ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimasis bei euro valiutos sukūrimas, teigiami ir neigiami dalyvavimo EPS aspektai bei analizuojama ES sistemos ir jos sprendimų demokratijos ir legitimumo problematika. Antroji darbo dalis skirta Latvijos atvejo analizei, kuria iš esmės siekiama atskleisti Latvijos patirtį, atskleidžiant gerosios praktikos bei probleminių sričių atvejus. Trečioji ir ketvirtoji dalis skirta Lietuvos atvejui. Trečiojoje dalyje apžvelgiama euro įvedimo tvarka, institucijos, koordinuojančios šį procesą, pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys euro įvedimo tvarką, principus, laikotarpius ir kt. praktinius aspektus. Ketvirtojoje darbo dalyje pateikiama kokybinio tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenų analizė atskleidė pagrindines išvadas: euro valiutos įvedimo sprendimas susiduria su legitimumo problemomis Lietuvoje ir nustatyti faktoriai, kurių įtaką kaip įmanoma reiktų mažinti, siekiant visuomenės paramos naujos valiutos atžvilgiu. Pagrindinės problemos visuomenės informavimo srityje susijusios su institucijų, koordinuojančių euro įvedimo procesą, pateikiamos informacijos asimetriškumu, o pasirinktų informacijos sklaidos priemonių (televizija, internetas, radijas, spauda, seminarai, informaciniai leidiniai) efektyvumas neatrodo, kad galės efektyviai užtikrinti tikslinių (pažeidžiamų) visuomenės grupių informavimo klausimą mažuose regionuose ir kaimo vietovėse. Vartotojų teisių apsaugos srityje išryškėjo pagrindinės vartotojų teisių apsaugos priemonės: kainų rodymas dviem (lito ir euro) valiutomis, Geros verslo subjektų praktikos memorandumo iniciatyva, įpareigosianti verslininkus nepiktnaudžiauti kainomis, nepagrįstai jas keliant bei įstatymu patvirtintos nuobaudos, nusižengimų ir piktnaudžiavimų atvejais, taip pat 100 pagrindinių kainų stebėsena ir viešas kainų pokyčių skelbimas. Tyrimo duomenų analizė leido įvertinti minėtų sričių problematiką bei tobulinimo galimybes.
Upon joining the European Union Lithuania committed itself to adopt the single European currency as soon as it meets Maastricht criteria. There can be said, joining to euro zone was one of the main priorities of the former Lithuanian governments, since Lithuania joined EU. Lithuanian government published that joining to the euro zone since 1 January 2015, is the main priority. Accessing the information in the public domain it seems that joining possibilities are quite real this time. The aim of work - investigate coordination and interaction of public authorities, in order to implement of euro adoption strategy in Lithuania and identify problematic aspects. The introduction of the euro is complicated process which requires careful preparation of public authorities and appropriate competence. The main issues of introducing euro are information of society, as well as ensuring the protection of consumer rights and smooth cash changeover and the national currency withdrawal from the circulation. The work is divided into four main parts. The first part deals with theoretical aspects of economic and monetary union and euro currency creation. Either the positive and negative aspects of the participation in the EMU and analyzes the problems of the democracy and legitimacy of the EU system as whole and its separate decisions. The second part is devoted to the analysis of the case of Latvia, which essentially seeks to reveal the experience of Latvia, including best practices and the identification of problem areas. The last two parts is dedicated to the Lithuanian case. In the third part is analyzed the procedure of the adoption of the euro, as well as the authorities coordinating this process, also the main documents regulating the introduction of the euro, principles, periods and other practical aspects. The fourth part is devoted to a qualitative analysis of the survey data. Analysis of the data revealed main conclusions: the introduction of the euro is facing with legitimacy problems in Lithuania and set the main factors that influence should be reduced as much as possible, in order for public support of a new currency. The main problems of public information associated with information asymmetries of institutions which coordinate the changeover process also information measures (television, internet, radio, press, seminars, informative publications) does not seem will be able to ensure information of all groups of society (included vulnerable) in the small regions and rural areas. In the field of consumer protection revealed the main measures: display prices of both currencies (the litas and the euro), Memorandum of business good practice of introducing the euro, which oblige business from unreasonably rising prices. The Law of euro introduction sets sanctions for abuses. Another measure which helps in this field will be monitoring of 100 main prices and public announcement about their changes. Analysis of the data allowed evaluating the problematic aspects of mentioned areas and possibilities for improvement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120578
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.