Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120568
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Huang, Fengyi
Title: Community-based social work with the elderly in a chosen province of China: experiences of social workers
Other Title: Socialinis darbas su pagyvenusiais asmenimis pasirinktoje Kinijos provincijos bendruomenėje: socialinių darbuotojų patirtis
Extent: 78 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: community based;social work;elderly;socialinis darbas;bendruomenė;pagyvenusieji
Abstract: China is experiencing an inevitable trend of an ageing society. A transitive Chinese society further complicates the ageing situation. The elderly in China now are facing challenges which have not been encountered by their previous generations. In recent years, social work has been highly promoted by the government; a few policies and instructions were issued regarding social work in which community-based social work with the elderly is one of its emphases. This research aims at exploring community-based social work practice with the elderly in a Chinese political, social policy and cultural context. This study tries to find out 1) what the social work service and practice methods with the elderly are in a chosen region of China; 2) how social work is knowledge based and 3) how social workers construct their functions in the process of community-based social work with the elderly. Social work and social welfare development in China, and the characteristics of ageing in China are presented in order to give a clear picture of Chinese political, social policy and cultural context. The theoretical framework of social work practice, social work with elderly, and community-based social work are also reviewed. Charmaz’s constructivist grounded theory methodology is utilized for this study. The research is conducted in S province of China. All social workers work in suburban communities. Five social workers from four community organizations are engaged in semi-structured interviews. The interviews are conducted through two synchronous online interview methods: voices over internet protocol and one-to-one chat-room. A total of eight interviews are collected. Data analysis is based on the tenets of constructivist grounded theory. The research indicates that four social work practice methods are often employed in the chosen region of research: casework, group work, community activities and elderly committee or elderly volunteer groups. Community-based social worker’s practices with the elderly are based on three kinds of knowledge. The social workers interviewed are involved in two levels of practice and in different level, they have different functions. It is also found out what challenges the social workers encounter and how those challenges affect their practice.
Šiuolaikinė Kinijos visuomenė patiria senėjimo tendenciją. Pereinamojoje Kinijos visuomenėje senyvo amžiaus asmenys susiduria su iššūkiais, kuriais praėjusioms kartoms dar neteko susidurti. Pastaraisiais metais Vyriausybė skyrė ypač didelį dėmesį socialinio darbo plėtrai. Buvo sukurta keletą strategijų ir nurodymų, susijusių su socialinio darbo gerinimo kokybe, akcentuojant socialinio darbo su pagyvenusiais asmenimis svarbą. Šio darbo tikslas yra ištirti socialinio darbo praktiką su senyvo amžiaus asmenimis bendruomenėse bei Kinijos politiniame, socialinės apsaugos ir kultūriniame kontekste. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti: 1) kokios yra taikomos socialinio darbo paslaugos ir praktika senyvo amžiaus asmenims pasirinktuose Kinijos regionuose; 2) kaip socialinio darbo teorinės žinios yra pritaikomos praktinėje veikloje; 3) kaip socialiniai darbuotojai naudoja savo įgūdžius dirbant su senyvo amžiaus asmenimis bendruomenėse. Besivystančios socialinės gerovės ir socialinio darbo bruožai Kinijoje yra naudojami siekiant aiškiai perteikti šiuolaikinės Kinijos politinę ir socialinę apsaugą bei kultūrinį kontekstą. Šiame darbe apžvelgiamas teorinis ir praktinis socalinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis bendruomenėse. Šis tiriamasis darbas buvo atliktas Kinijos provincijoje. Jame panaudota Charmaz įkurta konstruktyvistinė teorijos metodologija. Tyrime dalyvavo atrankos būdu atrinkti penki socialiniai darbuotojai iš keturių skirtingų bendruomeninių organizacijų. Tyrimui buvo panaudotas pusiau struktūrizuotas interviu, vadovaujantis dvejais sinchroniškais internetiniais metodais: pokalbiai vykdomi naudojantis internetiniais protokolais ir internetinėmis pokalbių svetainėmis, kur interviu vyksta akis į akį. Šiam tyrimui buvo surinkti ir panaudoti aštuoni interviu. Duomenų analizė remiasi įkurtos konstruktyvistinės doktrinos teorijos principais. Remiantis tyrimo rezultatais, atskleista, kad socialiniame darbe su senyvo mažiaus žmonėmis akcentuojami keturi socialinio darbo praktikos metodai, kurie dažniausiai pritaikomi tam tikruose pasirinktuose tyrimo regionuose: socialinė rūpyba, grupinis darbas, bendruomenės veikla ir senyvo amžiaus asmenų komitetas ar senyvo amžiaus asmenų savanorių grupės. Socialinio darbo praktikai panaudotos trijų tipų žinios. Socialiniai darbuotojai interviu metu buvo įtraukti į dvi skirtingas praktikos pakopas ir atliko skirtingas pareigas. Tiriamojo darbo metu taip pat paaiškėjo su kokiais iššūkiais tenka susidurti socialiniams darbuotojams ir kaip šie iššūkiai paveikia jų praktikos kokybę.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120568
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.