Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120560
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Mickevičiūtė, Gintarė
Title: Išėjimas į pensiją: statutinių pareigūnų asmeninė patirtis ir pagalbos jiems projektavimas socialinio darbo požiūriu
Other Title: Retirement: the experiences of statutory officers and designing support for them based on social work perspective
Extent: 68 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: pensija;statutiniai pareigūnai;pagalba;retirement;statutory officers;social work
Abstract: Pagrindinė socialinio darbo idėja – ginti žmogų kaip individualybę ir vertybę, puoselėti jo teisę į apsisprendimą ir savirealizaciją. Darbas teikia ne tik finansinį saugumą, sudaro galimybių užmegzti socialinius kontaktus, bet ir didina asmens savigarbą. Išėjimas į pensiją aktualus kiekvienam žmogui ir siejamas su daugeliui psichologinių ir socialinių sunkumų bei praradimų. Ankstyvas statutinių pareigūnų išėjimas į pensiją svarbus pačiam asmeniui ir visai jo šeimai dėl psichologinių ir socialinių priežasčių. Šiuo laikotarpiu tampa aktualios profesinės reabilitacijos galimybės, naujų savo gebėjimų paieškos, susitaikymas su naujais vaidmenimis. Statutinių pareigūnų, kaip klientų grupės, pažinimas, jų situacijos analizė, suteikia socialiniam darbui reikalingų žinių apie klientą ir sukuria prielaidas jo problemų sprendimui. Tyrimo objektas: statutinių pareigūnų asmeninė patirtis planuojant išėjimą į pensiją ir pagalbos jiems projektavimas socialinio darbo požiūriu. Tyrimo tikslas: atskleisti statutinių pareigūnų patiriamus išgyvenimus planuojant išėjimą į pensiją ir numatyti galimą pagalbą jiems pasiruošimo išeiti į pensiją laikotarpiu socialinio darbo požiūriu. Tyrime iškelti šie uždaviniai: atskleisti darbo reikšmę statutinių pareigūnų gyvenime, remiantis į pensiją besiruošiančių išeiti pareigūnų pasakojimais apie darbą; aprašyti, kokios pensinio laikotarpio asociatyvios prielaidos išsiskiria statutinių pareigūnų pasakojimuose apie pasirengimą išeiti į pensiją; aprašyti, galinčias iškilti problemas, susijusias su išėjimu į pensiją, ir jų sprendimo galimybes, remiantis į pensiją besiruošiančių išeiti statutinių pareigūnų pasakojimais; suprojektuoti statutinių tarnautojų išėjimo į pensiją problemų sprendimo pagalbos modelį socialinio darbo požiūriu. Atliekant tyrimą taikyti teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai: teorinė mokslinės ir teisinės literatūros analizė, kokybinis tyrimas, paremtas konstruktyvistinės ontologijos postulatais. Tyrimo dalyviai - statutiniai pareigūnai, atskleidžiantys savo asmenines patirtis, susijusias su ankstyvu išėjimu į pensiją.
The main idea of social work is to defend the person like individuality and value, nurture his right to self-determination and delf-realization. The work provides financial security and possibilities to form social relations and increases the persons self-esteem. Retirement is important for everyone and is related with psychological and social difficulties and losses. The early retirement of statutory officers is important to them and to their families because of psychological and social reasons. The possibilities of reabilitation, searching for new skills and accepting new roles becomes actual in this period. The knowledge of statutory officers, like clients group, gives significant information about client and his problems and creates assumption of their solution. The object of the research: the personal experience of statutory officers and designing support for them based on social work perspective. The aim of the research: to find out the experiences of statutory officers preparing for retirement and foresee support model in this period according the social work perspective. The objectives of the research: to disclose the significance of the work in the life of statutory officers based on their experiences; to describe the associative assumptions of the statutory officers in their experience preparing for retirement; to describe the problems, related with retirement, and their solution, based on statutory officers stories; to make the project of support solving problems of statutory officers based on social work perspective. In the research were used theoretical and empirical methods of the research: theoretical analysis of the scientific and legal literature, qualitative research, based on constructive ontology postulates. The participants of the research - statutory officers, revealing their experiences related with the early retirement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120560
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.