Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120559
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Liesienė, Gerda
Title: Naujų informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka sveikatos komunikacijai: Lietuvos internetinių forumų turinio analizė hiperaktyvumo klausimu
Other Title: The Influence of New Information and Communication Technologies on Health Communication: Content Analysis of Lithuanian Internet Forums on Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Extent: 123 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: naujos technologijos;internetas;sveikatos komunikacija;hiperaktyvumas;sveikatos elgesys;new technologies;Internet;health communication;hyperactivity;health behaviour
Abstract: Sveikatos komunikacija yra viena iš sparčiausiai augančių ir pragmatiškiausių sričių komunikacijos moksle. Tačiau, nors yra vykdomi dideli technologiniai tobulinimai sveikatos priežiūros ir medicinos srityse, dauguma sveikatos sistemos problemų slypi nesugebėjime suteikti adekvačios pagalbos ir sveikatos specialistų nemokėjime arba nesistengime pakelti visuomenės sveikatos raštingumo lygio. Toks profesionalios sveikatos informacijos trūkumas ir sveikatos ekspertų pasyvumas, piliečius skatina naudotis naujomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Burdamiesi į virtualias bendruomenes, socialinius tinklus, internetinius forumus, piliečiai įgauna galimybę sužinoti daugiau apie juos kamuojamą sveikatos sutrikimą, pasidalinti patirtimi su panašias problemas sprendžiančiais asmenimis ir vos ne tą pačią minutę gauti atsakymą ar patarimą bet kokiu klausimu. Šiuolaikinėse visuomenėse, esant itin intensyviam gyvenimo tempui, sparčiai populiarėja psichikos ligos, o Lietuvos internetiniuose forumuose dominuoja hiperaktyvumo, arba kitaip dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo, sutrikimas tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Todėl šiame magistro darbe nuspręsta pažvelgti į Lietuvos visuomenės sveikatos raštingumą hiperaktyvumo tema naujoje, interneto vartotojų kuriamo turinio eroje. Darbo tikslas – ištirti naujų informacinių ir komunikacinių technologijų įtaką sveikatos komunikacijai, analizuojant hiperaktyvumo problemos aptarimą Lietuvos internetiniuose forumuose, ir identifikuojant interneto vartotojų kuriamos sveikatos komunikacijos atsiradimo prielaidas, ypatybes, bei įtaką visuomenės sveikatos elgesiui. Šiam tikslui pasiekti atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos forumų supermama.lt ir depresijosklubas.lt komentarų hiperaktyvumo tema turinio analizė, remiantis autorės sudaryta duomenų kodavimo sistema. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtino išsikeltas hipotezės. Paaiškėjo, kad naujos informacinės ir komunikacinės technologijos daro teigiamą įtaką sveikatos komunikacijai, nes taip į sveikatos komunikacijos procesą yra įtraukiama visuomenė, skatinanti nuomonių balansą, įvairovę bei atviresnį paciento ir sveikatos specialisto bendravimą, o galutiniai sveikatos stiprinimo sprendimai gali tapti kokybiškesni ir labiau apsvarstyti. Taip pat buvo nustatyta, kad sveikatos komunikacijos poveikis visuomenės sveikatos elgesiui egzistuoja, tačiau jis gali reikšti ne tik piliečių sveikatos raštingumo kėlimą, bet ir rimtesnių sveikatos problemų, tokių kaip kiberchondrija, vystymąsi. Tyrimo metu nustatyta ir tai, kad Lietuvoje, norint turėti efektyvią sveikatos komunikaciją, kuri keltų bendrą šalies sveikatos lygį, yra būtinas sveikatos specialistų dalyvavimo viešose piliečių diskusijose sveikatos temomis skatinimas.
Health communication is one of the fastest growing and pragmatic areas of research in the communication science. However, despite vast improvements in healthcare worldwide over the last century, there are a lot of problems in the ability to provide adequate care for everyone and in terms of maximizing efforts to increase the level of public health literacy. Such passivity of health experts and the lack of professional health information encourages citizens to use new information and communication technologies. While gathering together in virtual communities, social networks or online forums, citizens are gaining the opportunity to learn more about their health disorders, to share the experience with the people having similar problems and to get advice or answer to any question at any time. In contemporary societies, where the pace of life is especially intensive, the popularity of mental illnesses is growing fast. Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most dominant theme of discussions in Lithuanian online forums. Therefore, the aim of this work is to analyze the influence of new information and communication technologies on health communication by exploring the problem of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the main Lithuanian Internet forums and by identifying the assumptions of occurrence, properties and impact on public health behavior of Internet user’s generated health communication. For this purpose qualitative and quantitative content analysis of Lithuanian Internet forums’ supermama.lt and depresijosklubas.lt comments was done. The analysis was based on the codebook created by the author of this work. The empirical results of the study confirmed the previously raised hypothesis. It was disclosed that new information and communication technologies made a positive impact on health communication because it included whole society in the process of health communication, stimulated the diversity and balance of opinions and created more honest relationships between patients and healthcare professionals. It was also found that the impact of user-generated content health communication on public health behavior exists, however, it can produce not only the rise of public health literacy but also the development of even more serious health problems, such as cyberchondria. The study revealed that in order to have an effective health communication in Lithuania, it is necessary to promote health professionals’ participation in public health discussions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120559
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.