Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120550
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Jakštaitė, Justina
Title: Kraštotyrinė veikla sovietinio režimo laikotarpiu. Prano Juozapavičiaus atvejis
Other Title: Local Lore Activities under the Soviet Regime. Pranas Juozapavičiaus Case
Extent: 152 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: Pranas Juozapavičius;kraštotyra;kultūros paveldas;turizmas;Pranas Juozapavicius;local lore;heritage;tourism
Abstract: Tiriamojo darbo tema - Kraštotyrinė veikla sovietinio rėžimo laikotarpiu. Prano Juozapavičiaus atvejis. Tema nenagrinėta kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo požiūriu, todėl darbe pasitelkta medžiaga, susijusi su kraštotyrininko Prano Juozapavičiaus, veikla kultūros paveldo ir turizmo srityje, nagrinėti turistiniai maršrutai, atskleidžiantys P. Juozapavičiaus darbuose užkoduotas lietuvybės žinutes. Siekiant tikslumo, buvo sudarytos statistinės lentelės, diagramos, maršrutų trasos, kurios padėjo orientuotis, rengiant tekstą. Šis darbas tai P. Juozapavičiaus darbų studija, siekianti atskleisti kraštotyros ir P. Juozapavičiaus tekstų naudą, kultūros paveldo ir visuomenės informavimo srityje. Darbo tikslas – remiantis kraštotyrininko P. Juozapavičiaus tekstais, parengti statistines lenteles, kuriose atsispindėtų aprašytų visuomenės veikėjų politinė pakraipa, išanalizuoti P. Juozapavičiaus darbus susijusius su turizmu ir ekskursijomis, įvertinti indėlį kultūros paveldo apsaugos srityje ir parengti mini maršrutą, remiantis kraštotyrininko tekstu. Darbo objektas – kraštotyrininko P. Juozapavičiaus straipsnių, turistinių maršrutų ir rankraščių analizė ir tursinio maršruto parengimas. Pagrindiniai darbo uždaviniai: • Pristatyti Prano Juozapavičiaus asmenybę ir kraštotyrinės veiklos ištakas, kritiškai įvertinti P. Juozapavičiaus darbų tematiką. • Išanalizuoti P. Juozapavičiaus darbus, susijusius su turizmu ir ekskursijų rengimu. • Išanalizuoti Prano Juozapavičiaus tekstus, susijusius su kultūros paveldo apsaugos tema. • Pristatyti rankraštį „Istorinis - revoliucinis Kaunas(iki tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje)“ ir remiantis jame pateiktu lankytinų vietų sąrašu, parengti linijinį – pažintinį maršrutą Kauno senamiestyje Darbas susideda iš keturių stambių dalių: Prano Juozapavičiaus asmenybė ir kraštotyrinė veikla, Prano Juozapavičiaus asmenybė ir turizmas, Prano Juozapavičiaus darbai, sietini su kultūros paveldo apsauga, Prano Juozapavičiaus teksto pristatymas ir jo panauda rengiant ekskursinį maršrutą.
The topic of the research work - Local lore activity during the Soviet regime. The case of Pranas Juozapavičius. Topic is unstudied from cultural heritage and cultural tourism perspective, therefore study invokes material related to ethnographers Pranas Juozapavičius activities of cultural heritage and tourism, tourist routes were examined which reveals Lithuanian identity encoded in P. Juozapavičius work. To be more precise statistical tables, charts, routing tracks were composed which helped to focus while preparing a study. This text is a study of P. Juozapavičius work and seeks to reveal benefits of local lore and P. Juozapavičius texts in cultural heritage and public awareness context. The aim of the study – Based on the texts of P. Juozapavičius prepare statistical tables, which would reflect political views of public figures described by Juozapavičius. Also the study aims to analyse P. Juozapavičius work related to tourism and excursions and to evaluate his input in protection of cultural heritage, prepare mini route based on ethnographer texts. The object of the study – Analysis of ethnographer P. Juozapavičius articles, touristic routes and manuscripts, preparation of the touristic route. The main tasks of the study: • Present personality of Pranas Juozapavičius as well as roots of ethnographical activity, critically evaluate topics of P. Juozapavičius work. • Analyse works of P. Juozapavičius which are related to tourism and preparation of excursions. • Analyse texts of Pranas Juozapavičius which are related to the topic of cultural heritage protection. • Present manuscript „Istorinis - revoliucinis Kaunas (iki tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje)“ and based on the points of interests in it, prepare linear – cognitive route in Kaunas old town. Study includes four parts: Personality of Pranas Juozapavičius and his ethnographical activity, Pranas Juozapavičius and tourism, Pranas Juozapavičius work related to cultural heritage protection, Pranas Juozapavičius texts presentation and their utilization while preparing excursion route.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120550
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

56
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.