Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120547
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Jasėnas, Justas
Title: Marijinio pamaldumo vaidmuo naujojoje evangelizacijoje: Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija Panevėžio vyskupijoje
Other Title: The Role of Religious Devotion to the Blessed Virgin Mary in the New Evangelization: The Living Rosary of Our Lady Society in the Diocese of Panevėžys
Extent: 100 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: Marijinis pamaldumas;naujoji evangelizacija;Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija;the blessed Virgin Mary;new evangelization;Living Rosary of Our Lady society
Abstract: Darbo tikslas: pasižiūrėti ar Panevėžio vyskupijoje veikiančios Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos narių pamaldumas ir veikla atitinka draugijos įstatus ir ar tinkamai prisideda prie Panevėžio vyskupijos evangelizacinės programos išpildymo. Darbo objektas: Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos misija ir sąlyčio taškai su Panevėžio vyskupijos evangelizacine programa Darbo uždaviniai: surinkti šaltinius, kt. dokumentinę medžiagą, kurie būtų susiję su Panevėžio vyskupijoje veikiančios Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos ištakomis, istorija, struktūra ir veikla. Apibrėžti Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos vaidmenį vyskupijos evangelizacinėje programoje. Išskirti Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos veikimo tikslą/tikslus. Atskleisti galimybes dalyvauti Panevėžio vyskupijos evangelizacinėje veikloje ir prisidėti prie visuotinės misijos išpildymo. Darbo metodai: aprašomasis, tiriamasis, analitinis, sintetinis. Gyvojo Rožinio maldininkų draugija buvo įkurta 1822 m. ir popiežiaus Pijaus VII apdovanota ypatingomis privilegijomis. 1928 m. popiežius Pijus XI nustatė sąlygas laimėti visuotinius atlaidus, kalbant rožinį. Nepriklausomos Lietuvos metais (1918 – 1940) rožinis buvo labai paplitusi maldos forma. Sovietmečiu aktyviai ir viešai veikti drausta, tad rožinis būdavo slaptai ir privačiai kalbamas namuose. Atspirties tašku galėtume laikyti 1979 m., kuomet vienoje Panevėžio vyskupijos parapijoje tikintieji išgyveno Dievo įkvėptą troškimą – malda gelbėti savąją tautą. Taip slapta organizuoti maldos būreliai, rekolekcijos. Dabartinė Panevėžio vyskupijoje veikianti Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija atkurta 2003 m. gruodžio 9 d. Ji turi savo narių įstatus, aiškią organizacinę struktūrą, atmintinę, misiją, atributiką. Nė vienoje Panevėžio vyskupijos parapijoje neliko net mažiausios parapijos, kur nebūtų bent vieno rožinio kalbėtojų būrelio. Šiuo metu draugijai priklauso 7212 narių. Tai pati skaitlingiausia, gerai organizuota religinė bendruomenė visoje Panevėžio vyskupijoje. Šiame darbe apžvelgiama rožinio maldos istorija, aptariamas Popiežiškojo Magisteriumo mokymas šia tema, pateikiamas biblinis šios maldos pagrindas bei dabartinė jos struktūra, dinamika, variacijos. Toliau kalbama apie Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugiją: istoriją, struktūrą, veiklą – maldą, kongresus, piligrimines keliones, laikraščio leidybą, vyskupų bei Dvasios Tėvo indėlį plėtrai bei evangelizacinės misijos išpildymui. Aptariamas marijinis pamaldumas naujosios evangelizacijos šviesoje.
Objectives: to investigate if the religious devotion practised and activities carried out by members of the Living Rosary of Our Lady Society in the diocese of Panevėžys comply with the regulations of the society and whether they contribute appropriately to the fulfilment of the evangelization programme launched in the diocese of Panevėžys. Object: mission of the Living Rosary of Our Lady Society and its relevance to the evangelization programme conducted in the diocese of Panevėžys. Goals: - to collect the sources as well as other necessary documents, all related to the foundation, history, structure and activities of the Living Rosary of Our Lady Society in the diocese of Panevėžys; - to determine the role which the Living Rosary of Our Lady Society plays within the evangelization programme of the diocese; - to identify the objective/objectives of the action carried out by the Living Rosary of Our Lady Society; - to reveal the possibilities for the society to participate in the evangelization process conducted in the diocese of Panevėžys and thus contribute to the fulfilment of the overall mission. Methods: description, investigation, analysis, synthesis. The Living Rosary of Our Lady Society was established in 1822 and granted with extraordinary privileges by Pope Pius VII. In 1928 Pope Pius XI determined the necessary conditions by which a person can be entitled to the general grants of indulgence through praying the rosary. Between the wars (1918 – 1940), in Lithuania the rosary was a very wide-spread form of prayer. In the Soviet era, the active and public practice of this kind of prayer was prohibited, therefore it merely remained a prayer said privately and in secret by the faithful at home. The breakthrough came in 1979, when in one of the parishes of the diocese of Panevėžys the faithful experienced the desire inspired by God – to save their own nation through praying. Following this desire, secret clubs of prayers were set up and meetings of spiritual retreat were held. The current Living Rosary of Our Lady Society in the diocese of Panevėžys was restored on December 9, 2003. It has its own regulations for its members to follow, a clear structure of organization, memorandum, mission and attributes. There is hardly a parish left in the diocese of Panevėžys that still has not a single club of rosary prayers. Currently, the society has 7,212 members. This is the largest and best organised religious community in the entire diocese. This academic work is intended for an outline of the history of rosary praying, brief summary of the teaching of the Magisterium on the subject, provision of a biblical basis for this form of prayer as well as its present structure, dynamics and variations. The theses then deal with the Living Rosary of Our Lady Society in the diocese of Panevėžys: its history, structure and action, that is - praying practice, congresses, pilgrimage, publishing a newspaper and the contribution made by both the Bishops and the society's Spiritual Guide to the fulfilment of the evangelization mission. As well as that, the work discusses the religious devotion to the Blessed Virgin Mary in the light of the New Evangelization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120547
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.