Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120533
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Maršantaitė, Indrė
Title: Socio - terapinio teatro metodikų taikymas darbe su mažiau galimybių turinčiu jaunimu
Other Title: The application of Socio-therapic theatre methods in work on youngsters with fewer opportunities
Extent: 71 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: terapinis teatras;socialinis teatras;mažiau galimybių turintis jaunimas;therapy theatre;social theatre;youngsters with fewer opportunities
Abstract: Socio – terapinis teatras apibrėžiamas kaip kryptingas įvairių teatro technikų bei metodų naudojimas, siekiant paveikti dalyvių asmeninį ugdymąsi grupinio proceso metu ar įgalinti juos reflektatyviai spręsti socialines problemas. Tokio tipo teatre dingsta riba tarp žiūrovo ir aktoriaus. Visi teatrinio veiksmo dalyviai turi teisę pasisakyti ir būti išklausyti. Socio – terapiniame teatre siekiama akcentuoti ne tik mąstymą, bet ir veiksmą. Ypač veiksmingai šis teatras gali pasitarnauti įvairių, pačių pažeidžiamiausių tikslinių grupių ugdymui, socialinių gebėjimų lavinimui bei, kaip jau minėta, įgalinimui spręsti problemas. Viena svarbiausių tokių grupių dabartiniame pasalyje yra jaunimas. Pastaraisiai metais socialiniame darbe bei neformalaus ugdymo srityje imta vis dažniau minėti mažiau galimybių turintį jaunimą, tačiau ši tikslinė grupė tiesiogiai nebuvo apibrėžiama, tad vis dažniau kildavo klausimas, kas Lietuvoje yra laikoma „mažiau galimybių turinčiu jaunimu“. Darbo tikslas – ištirti socio – terapinio teatro metodikų panaudojimo galimybes bei poveikį mažiau galimybių turinčiam jaunimu išvadose pateikiant išsamų teatrologinį vertinimą. Kadangi tema remiasi socio – terapinio teatro metodikomis Lietuvoje, būtina aptarti istorinę šio teatro raidą mūsų šalyje bei tiksliai apibrėžti metodologiją. Taip pat svarbu pateikti mažiau galimybių turinčio jaunimo apibrėžimą. Siekant kuo tiksliau pasiekti išsikeltą tiksla, įvykdytas dviejų dalių praktinis tyrimas, kurio metu išsiaiškinta socio – terapinio teatro praktikų ir dalyvavusių jaunuolių požiūris, lūkesčiai, problemų sprendimo bei socialinių kompetencijų ugdymo galimybės objekto perspektyvoje. Įrodyta, jog metodikos leidžia dalyviams ne tik spręsti visuomenines socialines problemas, bet, per patyrimą bei įsijautimą, įgalina spręsti asmenines, mokytis socialinių kompetencijų ar tiesiog, išgyvenant įvairias situacijas susidaryti problemų sprendimo veiksmų planus, padėsiančius ateityje. Penkiuose baigiamojo darbo skyruose yra chronologiškai apžvelgiama ir pristatoma socio – terapinio teatro istorija bei raida Lietuvoje, pamininkt teoretikus bei praktikus, kurie savo veikaluose užsiminė apie ugdymą teatru, pateikiamas socio – terapinio teatro ir mažiau galimybių turinčio jaunimo apibrėžimas. Taip pat apžvelgiamos dažniausiai Lietuvoje naudojamos socio – terapinio teatro metodikos (PlayBack teatras, Psichodrama, Proceso drama, Forumo teatras, “Troškimų vaivorykštė”). Atlikus kokybinį tyrimą pateikiami rezultatai, nusakantys šio tipo teatro metodikų teigiamą poveikį mažiau galimybių turinčiam jaunimui.
Socio – therapic theatre is defined as purposeful usage of different theatrical techniques and methods in order to affect participants personal learning during the group process as well as empower them creatively solve various problems of society. This theatre might be very effective in work with diverse target groups, especially the most vulnerable. Methods of this kind of theatre could serve in a training of developing social skills and different competences. In our days one of the most sensitive target group is youth. Since Lithuania joined the European Union, in a field of social work or non – formal education, definition youth with fewer opportunities started being mentioned increasingly. However, this target group has not been directly determined and there was often an open matter of what is considered as “fewer opportunities” in Lithuania. The aim of this final paper work is to discuss the impact and potentiality of the methods of socio – therapic theatre on a youth with fewer opportunities and give comprehensive theatre research evaluation of the subject. Since the theme is based on socio – therapic theatre techniques in Lithuania, it is necessary to present the historical development of this theatre in our country as well as specify the methodology. It is also very important to provide a definition of youth with fewer opportunities. Seeking to carry out detailed investigation and justify the goal, two practical researches were performed. It has been done in order to ascertain the opinion, expectations possibilities of problems solving and social skills development opportunities of practitioners and participants. It has been proven that methods of socio – therapic theatre allows target group not only deal with public social problems, but through experience and empathy enables young people to learn and improve social skills, reherse problem solving situations for their own life in a future. Five chapters of this paperwork provide chronological overview of socio – therapic theatre history and development in Lithuania, overlooks practitioners and theatre theorists who mentioned theatre education in their work, gives the definition of youth with fewer opportunities as well as provides an overview of different methods and techniques of socio – therapic theatre in Lithuania (PlayBack theatre, Psychodrama, Process drama, Forum theatre and “Rainbow of desire”). The qualitative research helps to confirm that theatre methods mentioned above make a positive impact on youth with fewer opportunities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120533
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.