Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120502
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tamošiūnienė, Jurgita
Supervisor: Šuliakaitė, Algė
Title: Tėvų savanorystės galimybės ikimokyklinėje įstaigoje
Other Title: Opportunities of volunteering at preschool facilities for parents
Extent: 63 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: savanorystė;bendradarbiavimas;ugdymo įstaiga;volunteering;collaboration;pedagogical organizing
Abstract: Darbe atlikta teorinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo galimybių apžvalga. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas kurio tikslas - atskleisti tėvų savanorystės organizavimo galimybes ikimokyklinėje įstaigoje. Uždaviniai: 1. Išryškinti pedagoginio bendradarbiavimo organizavimo galimybes. 2. Atskleisti savanoriškos veiklos ypatumus. 3. Atskleisti tėvų savanorystės galimybes ikimokyklinėje įstaigoje. Tyrime dalyvavo 18 pedagogų ir 148 ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai. Empirinėje dalyje nagrinėjama ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo situacija. Svarbiausios empirinio tyrimo išvados: 1. Pedagoginio bendradarbiavimo kaip sistemos pagrindas santykiai. Pedagoginio bendradarbiavimo sistema apima ir kitas ugdymo procesui mokykloje įtakos turinčias sąveikas: mokinio ir mokinių bendruomenės, mokinio šeimos ir klasės bei mokyklos tėvų bendruomenės, taip pat pačių pedagogų bendruomenės: mokytojų tarpusavyje ir mokytojų – mokyklos administracijos. 2. Savanoriška veikla yra pelno nesiekianti, be piniginio atlygio ir neprofesinė veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje teikia naudą tėvams, mokykloms, vaikams ir bendruomenei. Tėvų savanoriavimas gali būti suskirstytas į metodinę, ūkinę, socialinę ir kūrybinę sritį. 3. Tyrimo duomenys atskleidė, kad ugdytinių tėvai savanoriauti galėtų visose keturiose veiklos srityse; metodinėje, ūkinėje, socialinėje ir kūrybinėje. Ryškių tendencijų kurioje veiklos srityje tėvai galėtų daugiausiai savanoriauti tyrimo metu neatsiskleidė. Neženklius skirtumus galima išsskirti pastebint, kad tėvams priimtiniausias dalyvavimas ūkinėje veikloje – talkose, grupės remonto darbuose. Taip pat tėvai norėtų dalyvauti socialinėje veikloje. Kūrybinėje veikloje – fotografavime įvairių grupės bei įstaigos renginių metu. Mažiausiai tėvai pageidauja dalyvauti metodinėje veikloje. Gali būti, kad tėvai nenorėtų dalyvauti, nes jie yra mažiausiai susipažinę su šiuo veiklos sritimi. Kaip didžiausią kliūtį dalyvauti savanoriškoje įstaigos veikloje tėvai įvardino laiko trūkumą. Dauguma respondentų paminėjo, kad veiklą įstaigoje galėtų atlikti vakare arba savaitgaliais, įstaigoms derėtų derintis prie tėvų galimybių siekiant, kad vyktų savanoriška veikla.
In this work an academic survey on possibilities of collaboration between preschool educators and parents was carried out. Using a questionnaire we tried to analyse the possibility for parents to organize volunteering activities in a preschool facility. Tasks: 1. To highlight the possibilities of pedagogical collaboration organizing. 2. To educe the characteristics of volunteering. 3. To find out the possibility for parents to volunteer at preschool facilities. 18 preschool educators and 148 parents of children attending a preschool facility took part in this survey. In the empirical part of this survey the situation of collaboration between parents and preschool educators was discussed. The most important conclusions of this survey are these: 1. The foundation of pedagogical collaboration system is relationships. This system is as well based on the relationship between one scholar and the rest of the class, between scholar’s family and other parents of the class and school, also the relationships between educators themselves, and between educators and school’s administration. 2. Volunteering is a non-profitable, unprofessional activity without any payment, and conditions are based upon the agreement between a volunteer and the organiser of such activity. Parents’ participation in school’s activities provides benefits for the parents themselves, for schools, children and school’s community as well. Parents can volunteer in these sections: methodical, economic, social and creative. 3. Survey’s results have revealed that scholars’ parents could volunteer in all four sections: methodical, economic, social and creative. Survey results do not show a clear tendency in which section could parents volunteer the most. However, a small tendency towards economic activity, such as cleaning or class repair work, is seen. Parents would also like to participate in social activities. Creative activities – such as taking pictures during various class and other events. Parents are the least interested in methodical activities, might be because they are not very familiar with it. The biggest setback for volunteering was said to be the lack of time. Most of the respondents answered, that they would like to volunteer in the evenings or on the weekends, and in order to organise volunteering activities, the responsible facilities should try to adjust their schedules to the parents’.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120502
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.