Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠuliakaitė, Algė-
dc.contributor.authorSvitojus, Gediminas-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:51:51Z-
dc.date.available2020-12-22T20:51:51Z-
dc.date.issued2014-06-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120500-
dc.description.abstractNeformalusis jaunimo švietimas yra viena iš svarbiausių Lietuvos švietimo sistemos dalis, kuri padeda jaunimui sėkmingai integruotis į visuomeninį gyvenimą, suprasti gyvenimo principus ugdyti išsilavinusią ir kompetentingą asmenybę. Tačiau, kad visi šie procesai vyktų efektyviai reikalingas gerai organizuotas jaunimo neformalusis ugdymas ir laisvalaikio užimtumo didinimas. Nors jaunimo centrai tampa vis populiaresni, tačiau per mažas dėmesys yra skiriamas jaunimo centrų steigimui mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Kadangi jaunimo užimtumo didinimas turėtų būti prieinamas visur, tiek dideliuose Lietuvos miestuose, tiek ir mažesniuose miesteliuose bei kaimo vietovėse, todėl turėtų būti sudarytos kuo palankesnės sąlygos jaunimo užimtumui didinti ir jaunimo centrų kūrimuisi mažesniuose Lietuvos miesteliuose bei kaimuose. Darbo tikslas yra išryškinti efektyvius kuriamo jaunimo dienos centro veiklos ypatumus, bei parengti veiklos planą kuriamam jaunimo dienos centrui, remiantis X jaunimo centro steigimo atveju. Pirmoje darbo dalyje apibrėžiama neformaliojo jaunimo švietimo esmė. Kadangi jaunimo neformalusis švietimas remiasi Lietuvoje nustatytais teisiniais aktais, darbe analizuojama neformaliojo jaunimo švietimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje bei tarpžinybinis bendradarbiavimas įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje. Antroje darbo dalyje analizuojama atviro darbo su jaunimu teisinis reglamentavimas, apžvelgiama atvirų jaunimo centrų ir erdvių konsepcija, jaunimo kompetencijų ugdymas bei saviraiškos poreikiai. Trečiojoje darbo dalyje, remiantis atliktu kokybiniu tyrimu, parengiant veiklos planą kuriamam jaunimo dienos centrui yra atskleidžiami pagrindiniai efektyvūs, kuriamo jaunimo dienos centro veiklos ypatumai. Nustatyta, kad X jaunimo centro veikla yra orentuojama į tris tikslines grupes, t.y. vaikai nuo 8 iki 14 metų, jaunimas nuo 14 iki 29 metų ir jaunos šeimos. X jaunimo centro pagrindinė veikla yra orentuojama į darbą su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis. X jaunimo dienos centras, skatinant jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, organizuoja veiklas reikalingas sėkmingai integracijai į darbo rinką, teikia prevencines priemones, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms ir kt. Pagrindinis X centro tikslas sudaryti jaunimui palankias sąlygas saugiai ir naudingai praleisti lasvalaikį, ugdyti gebėjimus ir komptencijas.lt
dc.description.abstractNon-formal education for youth is the most important part of the Lithuanian education system, which helps young people to successfully integrate into the society, to understand the principles of life, to develop an educated and competent personality. However, that all these processes would be implemented effectively, it is necessary to have well-organized non-formal education for youth and youth free time activities. While youth centers are becoming more popular, but not enough attention is paid for establishment of youth centers in smaller towns in Lithuania. Increase of youth employment should be available everywhere, both in large cities as well as in smaller towns and rural areas in Lithuania. Therefore conditions for youth centers establishment in smaller towns and rural areas in Lithuania, must be created. The aim of this thesis is to highlight most effective activities for youth day center that is created, and prepare plan of actions for this center. The first part of this paper defines the essence of non-formal education for youth. As the youth non-formal education refers to Lithuania set of legal acts, this paper analyzes the non-formal education for youth legal regulations in Lithuania, as well as inter-agency cooperation in the implementation of the youth policy in Lithuania. The second part of the paper analyzes the open work with youth legal regulations, also it includes an overview of open youth spaces and centers concept, and needs of youth competencies and self-expression. The third part of this paper reveals main effective activities of created youth day center, based on qualitative research, it also includes action plan of creating such center. It was found that youth center activities are oriented towards the three target groups, such as: children 8 to 14 years, young people from 14 to 29 years and a young families. Main activities of youth centre are oriented towards work with youth groups, as well as work with individuals. Youth day centre organizes activities to promote young people's motivation and skills necessary for successful integration into the labor market, providing preventive measures of social and psychological crisis intervention and support services for young people and others. The main objective of the youth day center is to create favorable conditions for young people in a safe and useful way to spend free time, to develop the skills and competences.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent50 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectneformalus švietimaslt
dc.subjectjaunimo politikalt
dc.subjectatviras jaunimo centraslt
dc.subjectnon-formal educationen
dc.subjectyouth policyen
dc.subjectyouth centreen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleJaunimo neformalaus mokymosi prieinamumo didinimo galimybės kaimo vietovėse. Jaunimo centro steigimo atvejislt
dc.title.alternativeIncreasing possibilities for non-formal education accessibility in rural areas. A case of youth centre establishmenten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinių mokslų fakultetas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.