Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120491
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Karpavičienė, Gabija
Supervisor: Šuliakaitė, Algė
Title: Personalo motyvavimo švietimo organizacijose įvertinimas Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavyzdžiu
Other Title: The Rating of Staff Motivation in Education Institutions by Example of Kaunas Pre-School Education Institutions
Extent: 66 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: švietimo;organizacijose;darbuotojų;motyvacija;educational;organizations;employee's;motivation
Abstract: Darbuotojų motyvacija yra susijusi su bendra šalies ekonomine padėtimi, darbdavių kultūros lygiu ir kt. Motyvuotas darbas gali turėti labai didelę įtakai pačiai įmonei, o žvelgiant šalies mąstu ir šalies ekonomikai. Tačiau, dėmesys Lietuvos švietimo organizacijose dirbančių darbuotojų motyvacijai nėra pakankamas: vykdoma per mažai mokslinių tyrimų, kurie leistų suprasti, kaip veikia motyvavimo sistema šioje srityje. Darbo tikslas – apibendrinus darbuotojų darbo motyvavimo patirtį Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose, numatyti personalo motyvavimo gerinimo galimybes. Magistro darbe išnagrinėti personalo motyvavimo teoriniai aspektai. Atskleista motyvavimo samprata, apžvelgtos motyvacijos teorijos bei darbo motyvavimo švietimo organizacijose ypatumai. Atliktas empirinis tyrimas, kurio instrumentas – anketa, paremtas F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Anketinė apklausa buvo atlikta tam, kad apibendrinus darbo motyvavimo patirtį Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose, būtų galima numatyti jo tobulinimo galimybes. Apklausti 107 Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai, turintys pedagoginį išsilavinimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad egzistuojanti motyvavimo sistema Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose netenkina daugelio respondentų. Atlikto tyrimo dėka nustatyti pagrindiniai motyvuojantys veiksniai, kurie, kaip paaiškėjo atlikus tyrimo rezultatų analizę, yra materialiniai. Šio darbo tyrimo rezultatai gali būti naudingi sudarant darbuotojų motyvavimo sistemas įvairiose švietimo organizacijose.
Employee motivation is related to the general economic situation of the country, level of employers’ culture, etc. Motivation at work can have a very strong impact on the company and, from the countrywide perspective, on the economy of the whole country. However, the focus of Lithuanian educational organizations employees' motivation is not enough: place too little research that is possible to understand how the motivation system in the area. The aim - summarizing employee motivation Kaunas experience in pre-school institutions in the establishment of reasoning improvement opportunities. Master's thesis examined the theoretical aspects of staff motivation. Revealed motivation concept, outlines the theory of motivation and work motivation in educational organizations discussed. An empirical study of the instrument - a questionnaire based on F. Herzberg two-factor theory. A questionnaire survey was conducted in order to summarize work experience in Kaunas motivation pre-school institutions, to determine its potential for improvement. Interviewed 107 pre-school staff with an academic education in Kaunas. The results showed that the existing system of reasoning Kaunas pre-schools fail to meet many of the respondents. Thanks study identified the main motivating factors, as shown in the analysis of the survey, results are tangible. The working results of the study may be useful in the context of employee motivation systems in the various educational organizations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120491
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.