Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120486
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Mineikis, Albertas
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Muzikos atlikėjo profesinės karjeros planavimo gebėjimų formavimas studijų proceso metu
Other Title: The formation of a musician‘s professional career planning abilities during the studying process
Extent: 59 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: muzikos atlikėjas;karjeros planavimo gebėjimai;studijų procesas;musician's professional;career planning abilities;studying process
Abstract: Muzikos studijų krypties apraše (2013) teigiama, kad muzikos atlikėjo profesijai nėra būdinga konkreti darbo rinkos pasiūla ar fiksuotos darbo vietos valstybiniame bei privačiame darbo sektoriuje. Rimšaitės, Umbrasienės (2011) pastebėjimu muzikos meno absolventai dažnai neturi tipinių darbo vietų, jie dažniausiai yra ruošiami pedagoginei veiklai, dažnai yra laisvai samdomi menininkai arba patys susikuria unikalias darbo vietas. Aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į susiklosčiusią situaciją darbo rinkoje, turi sudaryti sąlygas būsimiems muzikams įgyti papildomų gebėjimų, kuriuos absolventai galės pritaikyti ieškodami naujų darbo galimybių ar jas kurdami patys. Taigi, šiuolaikiniame darbo rinkos pasaulyje ypač aktualūs tampa profesinės karjeros planavimo gebėjimai bei jų formavimas, o studijuojančiam muzikos atlikėjui, padariusiam svarbų profesinio kelio pasirinkimą tai turi būti ypatingai aktualu. Kadangi jo profesijos pasirinkimas verčia jį būti itin sėkmingu bei konkurencingu. Šio darbo objektas – muzikos atlikėjo profesinės karjeros planavimo gebėjimų formavimas. Nagrinėjant šį objektą sprendžiama tyrimo problema – nepakankamas dėmesys muzikos atlikėjo profesinės karjeros planavimo gebėjimų formavimui studijų proceso metu. Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai - apibūdinti profesinės karjeros sampratą; apibrėžti muzikos atlikėjo gebėjimus formuojamus studijų proceso metu; aptarti profesinės karjeros planavimo švietimo institucijose svarbą; išryškinti studentų požiūrį į profesinės karjeros planavimo gebėjimų formavimą.
In the description of musical studies (2013) it is stated that there is no certain work market supply or fixed work place in governmental or private work sector for the professional musician. According to Rimšaitė, Umbrasienė (2011), graduates of performing arts often do not have typical work places, they are usually prepared for pedagogical work, become freelance artists or create their own unique work places. Considering the current work market situation, universities should provide conditions for the future musicians to gain additional skills, which they could use while looking for new professional opportunities or creating them themselves. So, in the current work market, professional career planning abilities and their formation are very important and for the performance student, who has made an important professional choice, it has to be especially relevant because their professional choice forces them to be competitive to be successful. The object of the research is the formation of professional career planning skills. The problem of the research is the lack of attention given for the formation of career planning skills of performing arts‘ student during the study process. To achieve the aim of the research, these tasks were posed – to describe the concept of a professional career; to define the skills of a performer, formed during the study process andthe prospects their professional career, to discuss the importance of professional career planning in the educational institutions; to highlight the outlook of the students to the professional career ability formation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120486
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.