Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120431
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Grigalavičienė, Kristina
Title: Artimuosius slaugančių asmenų slaugos prasmės suvokimo ryšys su subjektyvia psichikos sveikata ir socialiniais demografiniais veiksniais
Other Title: Relation Between Perception of Meaning in Nursing Family Members, Self-Rated Mental Health, and Socio-Demographic Characteristics
Extent: 43 p.
Date: 16-Jan-2014
Keywords: slaugos prasmė;artimųjų slaugymas;subjektyvi psichikos sveikata;socialiniai demografiniai veiksniai;meaning in nursing;nursing family members;self-rated mental health;socio-demographic characteristics
Abstract: Tikslas – nustatyti artimuosius slaugančių asmenų slaugos prasmės suvokimo ryšį su subjektyvia psichikos sveikata ir socialiniais demografiniais veiksniais. Tyrimas atliktas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre bei asociacijose, vienijančiose tam tikra liga sergančius asmenis arba jų artimuosius. Tyrime dalyvavo 128 tiriamieji. Subjektyviai psichikos sveikatai įvertinti naudotas D. P. Goldberg Bendrasis Sveikatos klausimynas (Goldberg, 1972). Slaugos prasmė matuota Slaugos įprasminimo skale (angl. Finding Meaning Through Caregiving Scale) (Farran et. al., 1999). Socialiniai demografiniai veiksniai apėmė tiriamųjų amžių, lytį, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, užimtumą, globos trukmę, slaugytoją ir globojamą asmenį siejantį ryšį, slaugomo asmens galimybes pasirūpinti savimi bei pagalbos slaugant šaltinius. Tyrimo rezultatai parodė, jog slaugos prasmės rodikliai siejasi su tiriamųjų amžiumi, lytimi, slaugytoją ir globojamą asmenį siejančiu ryšiu bei slaugomo asmens galimybėmis pasirūpinti savimi. Subjektyviai vertinamos psichikos sveikatos rodikliai buvo susiję su slaugančiųjų amžiumi bei užimtumu. Slaugos prasmės bei subjektyviai vertinamos psichikos sveikatos išraiškos kitų darbe analizuotų socialinių demografinių veiksnių atžvilgiu nesiskyrė. Koreliacinė duomenų analizė leido daryti išvadą, jog slaugos prasmė susijusi su subjektyviai vertinama psichikos sveikata. Tiriamieji, kurie įžvelgė didesnę slaugos prasmę, pasižymėjo geresne subjektyviai vertinama psichikos sveikata.
Aim – to identify the relation between perceptions of meaning in nursing family members, self-rated mental health, and socio-demographic characteristics. The research was performed at Kaunas School for the Deaf and Hearing-Impaired, Education Center for the Blind and Visually Impaired, as well as associations of persons with certain diseases or their relatives. 128 persons participated in the research. The D. P. Goldberg General Health Questionnaire (Goldberg, 1972) was used for evaluation of self-rated mental health. Meaning in nursing was evaluated using the Finding Meaning through Care-giving Scale (Farran et. al., 1999). Socio-demographic characteristics included the surveyed persons’ age, sex, marital status, education, occupation, duration of care-giving, relation between the care-giver and the cared-for person, possibilities of the cared-for persons to take care of themselves, sources of assistance in care-giving. Results of the research disclosed that rates of meaning in nursing are related to age and sex of the surveyed persons, relation between the care-giver and the cared-for person and possibilities of the cared-for persons to take care of themselves. Rates of self-rated mental health were related to age and occupation of the care-givers. Expressions of meaning in nursing and self-rated mental health were not different in respect of other socio-demographic characteristics analyzed in the thesis. Correlative analysis of data showed that meaning in nursing is related to self-rated mental health. Self-rated mental health of the surveyed persons who saw more meaning in nursing was better.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120431
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.