Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120297
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bajorūnienė, Roberta
Title: Integrated Assessment of Sustainable Development by Using Multi-Criteria Methods
Other Title: Kompleksinis darnaus vystymosi vertinimas taikant daugiakriterius metodus
Extent: 36 p.
Date: 8-Jun-2012
Keywords: sustainable development;institutions;multi-criteria methods;darnus vystymasis;institucijos;daugiakriteriai metodai
Abstract: Nowadays, when new economic problems are emerging, social interest groups are lobbying, environmental standards are raised, global institutional networks built sustainable development becomes an integral part of a democratic society and is a particularly relevant object of scientific investigations. Striving to reveal its in-depth nature the issue is and should be studied from an assessment viewpoint. Thus, with the aim to assess sustainable development as a system and analyse it comprehensively particular indicators must be established. A systemic analysis of the sustainable development concept was performed in the thesis: key problems in terminology were identified and, focusing on a complex nature, the fourth, institutional, dimension of sustainable development was singled out revealing its significance in sustainable development assessment. The concept of sustainable development was re-designed to encompass four dimensions. A complex model of sustainable development assessment was developed and tested in real life settings by using multi-criteria methods. The model encompasses: four dimensions of sustainable development, research stages during which a final set of sustainable development indicators and their weighted coefficients were established, the process of sustainable development assessment during which multi-criteria methods were used and the result of the model – the integrated index of sustainable development. The model, the rationale of its development, mathematical algorithms can be employed as multipurpose tools to analyze sustainable development in a country. It was established in empirical research and expert reflections that the methods used are operational and the obtained data are valid.
Kylant vis daugiau ekonominių problemų, veikiant socialinių grupių interesams, didėjant aplinkosauginiams reikalavimams, formuojantis pasauliniams instituciniams tinklams, darnus vystymasis tampa neatsiejama šiuolaikinės demokratinės visuomenės dalimi ir ypač aktualiu mokslinių tyrimų objektu. Toks objektas yra ir turėtų būti nagrinėjamas ir per vertinimo prizmę, siekiant atskleisti jo giluminį vaizdą. Vadinasi, darnaus vystymosi kaip sistemos (komplekso) vertinimas reikalauja nustatyti konkrečius indikatorius, leidžiančius išanalizuoti sistemą iš esmės. Disertaciniame darbe atlikta darnaus vystymosi sampratos sisteminė analizė, identifikuojant pagrindines terminijos problemas ir akcentuojant jos kompleksiškumą, išskiriama ketvirtoji – institucinė – darnaus vystymosi dimensija, nurodant jos svarbą vertinant darnų vystymąsi. Iš naujo suformuluota nauja darnaus vystymosi sąvoka, kompleksiškai apimanti keturias dimensijas. Sudarytas kompleksinis darnaus vystymosi vertinimo modelis ir patikrintas realiomis sąlygomis, panaudojant pagrindinius daugiakriterius metodus. Modelis apima: keturias darnaus vystymosi dimensijas, tyrimo etapus, kuriais remiantis yra sudaromas galutinis darnaus vystymosi rodiklių rinkinys bei svoriniai koeficientai, darnaus vystymosi vertinimo procesą, kurio metu taikomi daugiakriteriai metodai, bei modelio rezultatą – integruotą darnaus vystymosi indeksą. Modelis, jo sudarymo logika, matematinis mechanizmas gali būti taikomi kaip universalios priemonės, analizuojant darnų vystymąsi tam tikroje šalyje. Empiriniu tyrimu nustatytas ir ekspertų refleksija patvirtintas naudojamų metodų pritaikomumas bei gautų duomenų pagrįstumas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120297
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.