Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120253
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Dolmantienė, Edita
Title: Bendruomenės centrų vaidmuo socialinių paslaugų sistemoje
Other Title: The role of community centers in the system of social services
Extent: 80 p.
Date: 13-Jan-2009
Keywords: bendruomenė;bendruomenės centras;socialinės paslaugos;community;community center;social services
Abstract: Viena iš efektyviausių ir pasaulyje sėkmingai socialinių paslaugų veiklą vykdančių trečiojo sektoriaus organizacija – bendruomenės centras. Bendruomenė ir bendruomenės centras kaip organizacija gali nuimti nemažą dalį socialinių paslaugų naštos nuo valstybės pečių, bendradarbiaudama su valstybinėmis institucijomis kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, perimdama kai kurias funkcijas ir būdama tarpininku tarp individo ir vykdomos politikos. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, socialinė apsauga bei socialinių paslaugų teikimas yra visada aktuali valstybės politikos dalis. Valstybinės institucijos ne visada pajėgios efektyviai teikti socialines paslaugas, juo labiau, socialinių problemų šaltinių atsiranda vis naujų – migracijos sukeltos problemos, priklausomybių ligos ir kt. Bendruomenės centrai, kaip artimiausioji institucija, esanti arčiausiai individo bei jo šeimos, gali orientuotis ne tik į jau įvykusių reiškinių pasekmių likvidavimą, bet ir vykdyti prevenciją, užkirsdama kelią socialinės problemos vystymuisi ir išvengti pasekmių ateityje, vykdyti kompleksinį darbą, apimantį visas visuomenėje veikiančias socialiai silpnas grupes. Šio darbo tikslas – identifikuoti bendruomenės centrų vaidmenį Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų sistemoje, paslaugų gavėjų nuomone. Darbo objektas – bendruomenės centrų vaidmuo socialinių paslaugų sistemoje. Tikslui pasiekti šiame darbe naudojamas kiekybinio tipo tyrimas. Bendruomenės lygmenyje socialinių poreikių ir lūkesčių vertinimas yra labai svarbus, nes juo remiantis galima prognozuoti bendruomenės plėtrą ir nustatyti paslaugų teikimo gaires. Tyrimo rezultatai parodė, kad bendruomenės centrai, respondentų nuomone, yra svarbi socialinių paslaugų sistemos dalis, taip pat didžioji dalis respondentų lauktų iš bendruomenės socialinių paslaugų teikimo. Tačiau tyrimas atskleidė, kad respondentai yra nepatenkinti esama bendruomenės centrų padėtimi socialinių paslaugų sistemoje, mano, kad bendruomenės centrų vaidmuo yra nepakankamas, jį reikėtų tobulinti. Taip pat beveik visi respondentai sutiko, kad pačią socialinių paslaugų sistemą Kaune reikėtų gerinti. Bendruomenės centrų plėtra socialinių paslaugų sistemoje gali pagerinti socialinių paslaugų sistemos efektyvumą. Tačiau iš tyrimo matosi, kad bendruomenės veikla yra neišgryninta, apie ją informacijos mažai, iš apklaustųjų retas priklauso bendruomenės centrui, o teikiamomis bendruomenės centro paslaugomis naudojasi tik penktadalis apklaustųjų. Apibendrinant tyrimą galima teigti, kad bendruomenės centrai turėtų teikti tarpininkavimo, konsultavimo ir užimtumo paslaugas, nes respondentams šios paslaugos yra reikalingiausios bendruomenės centre.
One of the most effective third sector organizations working in the social services is a community centre. Community centre as an organization can take a great load of social work from government, collaborating with governmental institutions and other nongovernmental organizations, by absorbing some functions and becoming an intermediate between the individual and the governmental policy. In Lithuania as in the whole world social security and social services is a relevant part of governmental policy. Governmental institutions are not always capable to provide effective social service care, especially when new sources of social problems occur – migration problems, addiction problems and other. Community centers as the closest institution to the individual may be oriented into the prevention, preventing the social problem from developing and not the liquidation of the consequences, to present the complex work that include all the groups of risk in society. The purpose of this work is to identify the role of the community centers in Kaunas social service’s system according to the opinion of the recipients. The subject of this work is the role of the community centers in social services’ system. To achieve the purpose a quantitative analysis was used. In the community level the evaluation of the social needs and expectations is very important, because it is the base, a community development can be constructed and the guidelines of the social services can be prognosticated. The results of the research revealed that the community centers, according to the respondents’ opinion, is an important element of the social security and major part of the respondents would prefer the community center’s contribution to the social services. Also the research showed that the respondents were not satisfied with the role of the community center in the social security system and needs to be improved. The development of the community centers can improve the effectiveness of the social security system. Though the research revealed that the work of the community centers is not clear and there is not enough information about its work and not many of the respondents are the members of the community center and only one of five respondents receives services in the community center. In conclusion, community centers, according to the results of the research, should provide the services of intermediation, consultation and occupation, because respondents named it the most required services in the community center.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120253
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.