Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120244
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Rakutienė, Sima
Title: Europos Sąjungos rytinės kaimynystės politika: viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų tinklaveika
Other Title: Eastern neighbourhood policy of the European Union: networking of supranational and national actors
Extent: 236 p.
Date: 9-Nov-2012
Keywords: ES rytinės kaimynystės politika;ES viršvalstybiniai veikėjai;ES užsienio politika;Lietuvos užsienio politika;Suomijos užsienio politika;EU's eastern neighbourhood policy;EU's supranational actors;EU's foreign policy;Lithuania's foreign policy;Finland's foreign policy
Abstract: Ši disertacija skiriama Europos kaimynystės tyrimui. Tyrime siekiama atsakyti į klausimą kaip ES formuoja ir įgyvendina rytinės kaimynystės politiką? Kokius būdus ES pasitelkia problemoms kaimynystėje spręsti, nebežadėdama efektyviausio instrumento (narystės perspektyvos)? Ar ES valdysenos modelio reprodukcija, kuriant tinklaveikos struktūras, gali tapti alternatyviu būdu ES įtakai kaimynystėje plėsti? Tyrime didžiausias dėmesys skiriamas sąveikos procesui Europos Sąjungoje ir jos rytinėje kaimynystėje, identifikuojant viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų tarpusavio ryšius ir problematiką, sąveikos formas ir būdus. Disertacijoje teigiama, jog formuojant ir įgyvendinant ES kaimynystės politiką įvyksta šių dviejų procesų persiliejimas, abiejuose - politikos formavimo ir įgyvendinimo - etapuose politikos išeiga ir rezultatai priklauso nuo viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų tinklaveikos. Ir nors svarbiausius sprendimus priima valstybės narės, tačiau viršnacionaliniai veikėjai, atitinkamai pagal jų turimus įgaliojimus, atlieka svarbias atstovavimo, vertinimo, dažnai ir politinių sprendimų priėmimo funkcijas. Politikos koncepcijos formavimas, derybų su kaimynais procesas, konkrečių veiksmų ir programų įgyvendinimas vyksta nuolatinėje sąveikoje ir dalyvaujant abiems - viršvalstybiniams ir nacionaliniams veikėjams. Šis tyrimas priskiriamas Europos studijų mokslinių tyrimų laukui, o pagal savo mokslinį objektą apima tarptautinės, europinės ir viešosios politikos mokslinių tyrimų sritis tam, jog būtų adekvačiai pateikiama praktinės politikos tendencija. Ši mokslinė disertacija priskiriama Europos Sąjungos valdysenos mokslinių tyrimų grupei.
This dissertation is dedicated to the European Eastern neighbourhood research. The research seeks to answer the question how the EU develops and implements the policy of eastern neighbourhood. What are the measures, tools, interactional forms addressed by the EU to solve the problems in the neighbourhood, excluding the most effective one – the membership perspective? May the reproduction of the EU’s governance model, creating networking structures become an alternative way of expanding EU influence in the neighbourhood? The research is focussed to the interactions in the EU‘s structures and its eastern neighbourhood by identifying their relationships and complications, the forms and ways of the interaction, and also by shaping the definition of supranational and national actors roles in the EU‘s Eastern neighbourhood policy - making. The dissertation suggests that EU neighbourhood policy formation and implementation blur between these two processes and in these two stages the policy-outcome and results depend on the networking of supranational and national actors. And even though the key decisions are made by the member states, the supranational actors, in accordance to their existing powers, fulfil important functions of representation, evaluation, and even political decision making. The political conception-making, negotiation with the neighbours’ process, the implementation of some specific actions and programs, all happens in their continuous interaction and with the presence of both supranational and national actors. This research is attributed to the European studies research area, and, according to its research object, covers international, European and public policy research in order to meet the practical policy trend adequately.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120244
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.