Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120217
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Valasevičienė, Rasa
Title: Moterų, auginančių mažamečius vaikus, dalyvavimo neformaliajame suaugusiųjų švietime galimybės
Other Title: Opportunities for Women raising young Children to participate in Non-formal Education
Extent: 65 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: neformalus suaugusiųjų švietimas;nuolatinis mokymasis;savišvieta;non-formal adult education;lifelong learning;self-education
Abstract: Tyrimo problema. Vaikus auginanti moteris švietimo srityje ar darbo rinkoje dažnai nesijaučia lygiavertė vyrams. Ji priversta rinktis kurią nors vieną sferą – arba šeimą, arba mokslus, darbą. Kaip viena iš alternatyvų yra siūloma neformaliojo švietimo paslaugos, kurios vis labiau populiarėja. Tačiau ir šias paslaugas organizuojant ne visada atsižvelgiama kad galėtų dalyvauti moterys auginančios mažamečius vaikus. Todėl gaunasi priešprieša tarp tinkamos aplinkos kūrimo ir realių galimybių renkantis neformaliojo švietimo paslaugas. Probleminiai tyrimo klausimai – Kokie pokyčiai vyksta Lietuvoje siekiant didinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo prieinamumą? Kokie veiksniai daro įtaką moterų (ne)dalyvavimui neformaliajame suaugusiųjų švietime? Kokios yra dalyvavimo neformaliajame suaugusiųjų švietime realios galimybės moterims auginančioms mažamečius vaikus? Tyrimo objektas. Teorinės ir praktinės galimybės dalyvauti moterims auginančioms mažamečius vaikus neformaliajame suaugusiųjų švietime. Tyrimo tikslas. Atskleisti moterų, auginančių mažamečius vaikus, dalyvavimo neformaliajame suaugusiųjų švietime galimybes. Tyrimo metodai. Mokslo šaltinių analizė, Dokumentų analizė, Interviu apklausa. Išvados. Išanalizavus dokumentus reglamentuojančius neformalųjį suaugusiųjų švietimą, galima teigti kad nuo tada kai buvo priimtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas nemažai dėmesio skiriama šiai sričiai. Iš dokumentų analizės galima būtų daryti išvadą, kad mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimas yra sėkmingas ir galimybės tobulėti yra sukuriamos. Tačiau atliktas kitas kokybinis tyrimas – interviu atskleidė, kad realios galimybės moterims auginančioms mažamečius vaikus dalyvauti neformaliajame švietime ir šias sritis suderinti, dar skiriasi nuo kuriamų bei pateikiamų teorinių galimybių įvairiuose dokumentuose. Visų pirma respondentės įvardina kad yra nepakankamai informacijos apie konkrečias teikiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, ir ypač apie valstybės finansuojamas paslaugas, kuriomis būtų galima pasinaudoti nemokamai. Kita esminė problema buvo įvardinta, kad kuriant įvairias programas bei leidžiant įstatymus ar nutarimus susijusius su neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymu nėra apsvarstyta kaip moterys auginančios mažamečius vaikus galėtų dalyvauti neformaliajame suaugusiųjų švietime derindamos šias abi sritis. Nėra įvertinta, kur moterys galėtų palikti savo mažamečius vaikus, kol pačios galėtų mokytis. Ši problema turi būti sprendžiama, kad būtų suteiktos visiems vienodos teisės mokytis bei tobulėti.
Background of research. Women while raising young children in education or labor market often do not feel equal for men. She is forced to choose between any one sphere - family, education, or work. As one of the alternatives are offered non-formal education services, However, these services are not always taken into account at the organization to take part in women raising young children. Therefore trigger opposition between the suitable environment creation and for the opportunities choosing non-formal education. Research questions. What are the changes done in Lithuania in order to increase the availability of non-formal adult education? What factors influence women's for participation in non-formal adult education? What are the real opportunities for women raising young children to participate at the non-formal adult education? Research object. Theoretical and practical opportunities for women raising young children to participate in non-formal adult education. Research aim. Reveal the opportunities of the women raising young children, to participate in non-formal adult education. Methods. Scientific analysis of the sources; analysis of documents; structured interview; Conclusions. After the analysis of the documents regulating the non-formal adult education can be argued that since the non-formal adult education law was passed is given much attention to this area. After the analysis of that documents also might be inferred that the lifelong learning strategy is very successful and the development opportunities are created. But after the interview with respondents it can be said that the real opportunities for women raising young children to participate in non-formal adult education and the harmonization of these areas is really complicated. First of all respondents are identified that is not enough information about specific non- formal services. Another important problem is when the programs and the laws are creating, but not considering how women raising young children cud participate in non-formal adult education and how to align these areas. These problems must be solved to be given equal access for education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120217
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

327
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.