Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120213
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šaltytė, Ugnė
Title: Individualūs ir organizaciniai faktoriai, skatinantys suaugusiųjų mokymąsi iš patirties darbo vietoje
Other Title: Individual and Organizational Factors Encouraging Experiential Adult Learning in the Workplace
Extent: 162 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: suaugusiųjų mokymasis;patirtinis mokymasis;mokymasis darbo vietoje;motyvacija;adult learning;experiential learning;workplace learning;motivation
Abstract: Tyrimo problema. Patirtinio bei darbo vietoje mokymosi formos tampa vis labiau pastebimos suaugusiųjų švietimo teorijose ir praktikose, keliami svarbūs klausimai apie tai, kaip suprasti suaugusiųjų patirtį ir kaip suvokti ryšį tarp suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi darbo vietoje bei kaip patys suaugę besimokantieji suvokia savo patirtį ir kas skatina juos mokytis. Atlikta mokslo šaltinių analizė leidžia teigti, jog stokojama tyrimų apie suaugusiųjų mokymąsi darbo vietose, ypač suaugusiųjų motyvaciją (priežastis, poreikius ir interesus) susijusius su mokymusi visą gyvenimą. Iki šiol sistemiškai ir giliai neanalizuota tema, kurioje siekiama ištirti individualius ir organizacinius faktorius, susijusius su suaugusiųjų mokymusi darbo vietoje ir būtent, - iš patirties. Tyrimo klausimai: Kokie komponentai sudaro individualius ir organizacinius faktorius, susijusius su suaugusiųjų mokymusi darbo vietoje iš patirties? Kurie faktoriai yra skatinantys ir ribojantys suaugusiųjų mokymosi darbo vietoje iš patirties motyvaciją? Ar motyvacija yra esminis faktorius, skatinantis darbuotoją nuolat tobulėti ir mokytis? Tyrimo tikslas – sukurti ir apibūdinti grindžiamąją teoriją apie individualius ir organizacinius faktorius, skatinančius darbuotojų mokymąsi darbo vietoje. Tyrimo objektas - individualūs ir organizaciniai faktoriai, skatinantys suaugusiųjų mokymąsi. Tyrimo imtis. 10 privačių ir valstybinių organizacijų vadovų bei darbuotojų. Apklausti 5 vadovai bei 5 darbuotojai. Tyrimo metodai. Duomenų rinkimo metodas - pusiau struktūruotas individualus interviu. Duomenų analizės metodas – grindžiamoji teorija, taikant kokybinės turinio analizės techniką. Tyrimo rezultatai. Vadovų ir darbuotojų motyvacija mokytis yra skirtinga įvairiuose kontekstuose, motyvaciją skatina tam tikri organizaciniai ir individualūs faktoriai ir naudojamos įvairios darbuotojų skatinimo priemonės. Tyrimo išvados. Patirtinio mokymosi samprata apima daugelį įvairių komponentų, tarp kurių reflektyvus, neformalus bei savaiminis mokymasis. Mokymasis iš patirties išskirtinai siejamas su suaugusiųjų mokymusi, kurio kryptys ir būdai gali būti įvairūs: formalioje įstaigoje, darbo vietoje, veikloje praktiškai, natūralioje aplinkoje savaime. Mokymasis darbo vietoje siejamas su mokymusi visą gyvenimą bei besimokančia organizacija, o šio mokymosi patirtis ir praktika grindžia veiklos tobulėjimą, kadangi darbo vietoje atliekama reali praktinė veikla, komunikavimas su kolegomis, praktinių užduočių, problemų sprendimas, nuolat suteikia darbuotojams naujų patirčių bei suvokimų, kurie skatina tiek asmeninį, tiek organizacinį profesionalumą. Suaugusiųjų mokymosi būdai darbo vietoje gali būti įvairūs - nuo formalaus mokymosi įvairiuose seminaruose iki savarankiško instrukcijų skaitymo. Darbo vietoje dažnai pasitelkiama įvairių mokymų konsultantų, mentorių, tutorių pagalba bei taikomos mokymosi bendradarbiaujant praktikos. Be to, kokybinio tyrimo rezultatai išryškino, kad suaugusiųjų motyvacijos tobulėti bei nuolat mokytis kryptys įvairiuose kontekstuose bei aplinkose yra šios: motyvuojantys faktoriai orientuoti į organizaciją, asmenį, bendradarbius, darbuotojus, visuomenę.
Research issue. The forms of experiential and workplace learning is becoming more evident in adult education theory and practice, therefore important questions, such as how to understand adult experience and how to understand the relationship between adult learning and learning in the workplace, how adult learners themselves perceive their experience and what motivates them to learn, are raised. The analysis of scientific literature suggests that there is still a lack of research on adult learning processes in the workplace, especially on adults’ motivation (reasons, needs and interests) related to lifelong learning. Moreover, the subject of individual and organizational factors related to adult learning in the workplace, especially from experience, is still poorly analyzed. Research questions: 1) What components form individual and organizational factors related to experiential adult learning in the workplace? 2) Which factors encourage and restrict motivation of experiential adult learning in the workplace? Is motivation a key factor that encourages employees to constantly improve and learn? The aim of the research - to create and describe the grounded theory about individual and organizational factors encouraging adult learning in the workplace. Research subject – individual and organizational factors encouraging adult learning. The scope of the research. Ten managers and employees of private and public organizations. Five managers and five employees were interwieved. Research methods: data collection method – semi – structured individual interwiev. Data analysis method – grounded theory using qualitative content analysis technique. Results. The results revealed that both managers and employees’ motivation to learn varies in different contexts. Motivation can be promoted by certain individual and organizational factors and the use of different incentives. Conclusions. Experiential learning concept involves many diverse components, including reflective, non-formal and informal learning. Experiential learning is specifically related to adult learning which directions and methods can be different: in a formal institution, in the workplace, action learning through practice, from the natural environment itself etc. Workplace learning is associated with lifelong learning and the learning organization. Experience and practice at the workplace learning bases the improvement of all the performance. It includes real practice, communication with colleagues, practical exercises, and problem solving that constantly gives employees new experiences and perceptions that encourage both individual and organizational professionalism. Adult learning techniques at the workplace learning can be different from formal training in various seminars to autonomous instructions reading. Workplace learning often has mentors, tutors and use consultation and cooperation practices. In addition, qualitative research results revealed that directions of adult motivation to constantly improve and learn in different contexts and environments include: motivating factors focusing on the organization, person, colleagues, employees and society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120213
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.