Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120212
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žukauskienė, Jūratė Virginija
Title: Komandinio darbo veiksmingumas vaikų globos namuose
Other Title: Teamwork effectiveness in foster home for children
Extent: 75 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: komanda;darbas;veiksmingumas;team;work;effectiveness
Abstract: Vaiko globa institucijoje vyksta tada, kai nėra galimybių vaiką globoti šeimoje ir jo globėju skiriami vaikų globos namai. Socialinės veiklos proceso organizavimo vaikų globos namuose esmė – nustatytiems institucijos tikslams pasiekti, reikia sukurti organizacinės sistemos struktūras, kuriose būtų numatyti ne tik veiklos tikslai bei sritys, bet ir darbuotojų funkcijos, vaidmenų nustatymas, jų tarpusavio santykių formavimas. Socialinės veiklos proceso organizavime svarbu tinkamai atrinkti specialistus darbui, o svarbiausia – suformuoti iš jų grupes ir padaryti jas veiksmingomis komandomis, kurios drauge siektų institucijos iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Nėra aišku kaip patys darbuotojai, teikiantys paslaugas vaikams globos namuose, apibūdina komandos narių tarpasmeninės sąveikos turinį, veiksmų, siekiant bendro rezultato, suderinamumą, kaip supranta ir vertina komandos darbo veiksmingumą? Dėl šių priežasčių darbo autorė siekia atskleisti komandinio darbo vaikų globos namuose veiksmingumą. Tai pirmasis tyrimas Lietuvoje, siekiantis atskleisti komandinio darbo taikymo vaikų globos namuose galimybes, parodant kaip jį apibūdina ir vertina patys vaikų globos namų darbuotojai. Tyrimo objektas – komandinio darbo veiksmingumas vaikų globos namuose. Tyrimo tikslas – atskleisti komandinio darbo veiksmingumą vaikų globos namuose. Tyrimo tikslui pasiekti buvo keliami tokie uždaviniai: 1) Atskleisti komandos narių veiksmų suderinamumą, siekiant bendro rezultato; 2) Aprašyti komandos narių tarpasmeninės sąveikos turinį; 3) Aprašyti komandos veiklos veiksmingumą. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas. Remtasi interpretuojamąja-konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine bei konstruktyvistine epistemologijos pozicijomis. Kokybiniams duomenims analizuoti buvo taikoma focus grupių metodika. Tyrime dalyvavo 14 vaikų globos namų darbuotojų, teikiančių socialines, pedagogines, psichologines ir kt. paslaugas vaikams, gyvenantiems dviejose vaikų globos namų šeimynose. Šiame tyrime buvo derinami du tyrimo imties nustatymo būdai: pirma- imties kriterijaus atranka, tai -komandos darbo kartu laikas. Pasirinktos dvi darbuotojų grupės: viena kartu dirbanti tris metus, antra- kartu dirbanti tik pirmus metus. Antra- maksimalios variacijos atranka, nes buvo siekiama atskleisti darbuotojų požiūrių, vertybių, siekių įvairovę. Tyrimu atskleista, kad komandinis darbas vaikų globos namuose leidžia pasiekti didesnę organizacijos narių konsolidaciją siekiant bendro tikslo, didina darbuotojų suinteresuotumą savo ir visos organizacijos veiklos rezultatais.
Child’s foster care takes place in the institution if there are no possibilities to foster a child in a family. In such cases foster home is appointed as child caregiver. The core of organizing social activity process in foster home for children is the necessity to create organizational system’s structures. Goals, areas of activity, functions of employees, and description of roles and formation of intercommunication in order to achieve the goals established by the institution have to be apparent in organization structures. It is important to select specialists for the work to organize the process of social activity. The most important fact is the formation of groups and teams of specialists collectively to implement goals and objectives of the institution. It is not clear, how the employees providing services in foster home for children personally describe the content of interpersonal interaction between the team members, the compatibility of actions when seeking the common result and how they understand and estimate the effectiveness of teamwork. Due to the aforementioned reasons the author of the study seeks to reveal the effectiveness of teamwork in foster home for children. In Lithuania, it is the first study with the aim to reveal the possibilities of the application of teamwork in foster home for children by showing how the teamwork is described and evaluated by the foster home employees themselves. The object of study is the teamwork effectiveness in foster home for children. The aim of the study is to reveal the effectiveness of teamwork in foster home for children. The objectives are the following: 1) To reveal the compatibility of team members' actions in seeking the common result; 2) To describe the content of interpersonal interaction between the team members; 3) To describe the efficiency of team activity. The qualitative study was performed in order to achieve the aim of research. The positions of interpretive/constructivist ontology and subjectivist as well as constructivist epistemology were used. The analysis of qualitative data was based on the application of focus group methodology. To participate in the study were invited 14 employees working in foster home for children and providing social, educational, psychological and other services for children living in two families of foster home. The research participants were selected according to criterion: the duration of team working together. Two groups of employees were selected: one group working together for three years and the second one working together for the period of only one year. The study shows that in the foster home for children the teamwork allows to achieve higher consolidation among the members of organization in seeking the common goal, increases employees’ concernment in their own activity results and those of the whole organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120212
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.