Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120162
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Griškevičius, Domas
Title: Besikeičiančios viešosios ir privačiosios erdvių ribos: didėjantis privačiosios srities veržimasis į viešosios srities diskursą Lietuvoje
Other Title: The shifting boundaries of the public and private spheres: the increasing dominance of private sphere concerns in the public discourse of Lithuania
Extent: 73 p.
Date: 31-May-2011
Keywords: viešoji sritis;privačioji sritis;neoliberalizmas;laisvoji rinka;pilietinė visuomenė;public sphere;private sphere;neoliberalism;free market;civil society
Abstract: Magistro baigiamojo darbo objektas – silpnėjančios viešosios ir privačiosios sričių santykio ribos šiandieninėje Lietuvoje. Darbo tikslas - atskleisti silpnėjančias skiriamąsias viešosios ir privačios sričių ribas Lietuvoje. Pirmoje darbo dalyje, remiantis H. Arendt (2005) ir J. Habermas (1989) viešosios ir privačios sričių aiškinimu ir istorine minėtų sampratų kaita, išskiriami pagrindiniai viešosios ir privačios sričių aspektai. Remiantis N. Klein (2009) neoliberalizmo kritika bei A. Mckee (2005) išskiriamos pagrindinės aplinkybės, lemiančios viešosios srities silpnėjimą postmoderniajame amžiuje. Apžvelgus viešosios ir privačios sričių aspektus ir aplinkybes darančias įtaką viešosios srities silpnėjimui yra atskleidžiamos pagrindinės persipynusių viešosios ir privačios sričių perspektyvos neleidžiančios Lietuvoje suklestėti pilietinei visuomenei. Atlikus atvejų ir tyrimų analizę buvo nustatyta, kad didėjantis viešosios ir privačios sričių persipynimas skatina pirmosios nuosmukį, kuris geriausiai atsiskleidžia per Lietuvos pilietinės visuomenės silpnumą. Tyrimo metu buvo atskleista, kad viešoji sritis yra stipriai priklausoma nuo dominuojančios politinės, ekonominės, kultūrinės ideologijos. Nustatyta, kad dominuojant neoliberalizmo ideologijai viešoji sritis patiria stiprų nuopuolį, nes privačios srities laukas tampa dominuojančiu visuomenės tarpe skleidžiamu diskursu. Empirinio tyrimo rezultatų analizė padėjo atskleisti, kad esama tiesioginio ryšio tarp viešosios srities ir pilietinės visuomenės būklės.
The object of the master thesis – decreasing boundaries of public and private spheres nowadays in Lithuania. The aim is to reveal decreasing differential boundaries of public and private sector in nowadays Lithuania. First part deals with the main aspects of public and private sectors that are distinguished by H. Arendt (2005) and J. Habermas (1989) through the historical concepts changes. Based on N. Klein (2009) critique of neoliberalism and A. Mckee (2005) main factors that decide decreasing of public sphere in postmodern age are accentuated. After surveying aspects of private and public sectors that influence decreasing of the public sphere, main intertwined perspectives of public and private sector that prevent prosperity of civil society in Lithuania are revealed. After case and research analysis the following was discovered, twine of increasing public and private sectors promotes downturn of the first one that is best revealed through weakness of Lithuanian civil society. The empirical research revealed that public sector strongly depends on dominating political, economical and cultural ideology. It was determined that in case of domination of neoliberalism ideology public sector faces strong downturn as a field private sector gets dominant propagated discourse in society. Results of the empirical research helped to reveal that there is relevance among public sphere and state of civil society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120162
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.