Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120158
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVečkienė, Nijolė-
dc.contributor.authorPuzinova, Vera-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:30:00Z-
dc.date.available2020-12-22T20:30:00Z-
dc.date.issued2011-06-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120158-
dc.description.abstractVaiko raidai didžiausią įtaką turi kelios esminės sritys, tai yra šeima, mokykla ir visuomenė. Kalbant apie mokyklą, keičiantis šeimai ir visuomenei mokykla tampa tarsi jų jungiamoji grandis, kuri turi būti pajėgi ne tik suteikti žinių, bet ir padėti įveikti mokiniams socialines jų problemas. Bendradarbiavimas turi būti vienas iš esminių pedagogų tarpusavio bendravimo būdų, kuris užtikrintų, kad tiek pedagogai, tiek mokiniai bei administracija palaikys tarpusavio ryšius ir sugebės bendrai spręsti mokiniams iškilusias problemas. Vienas iš būdų pasiekti efektyvesnį pedagogų bendradarbiavimą, sprendžiant socialines mokinių problemas yra tarpdisciplininės komandos buvimas, kurią sudarytų įvairių sričių specialistai. Tyrimo problema – pedagogų bendradarbiavimo raiška, sprendžiant socialines mokinių problemas. Šio darbo tikslas – atskleisti įvairiapusiško pedagogų bendradarbiavimo galimybes ir trukdžius, sprendžiant socialines mokinių problemas. Kad būtų pasiektas tikslas buvo išsikelti keturi uždaviniai: 1. Remiantis konceptualiomis socialinio kapitalo ir tarpdisciplininės komandos sampratomis apibrėžti pedagogų bendradarbiavimo svarbą įgalinant mokinius spręsti socialines problemas. 2. Išanalizuoti pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą ugdymo procese. 3. Nustatyti pedagogų bendradarbiavimo, sprendžiant socialines mokinių problemas, trukdžius. 4. Išryškinti prielaidas, leidžiančias skatinti didesnį pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, sprendžiant socialines mokinių problemas. Tiriant pedagogų bendradarbiavimą sprendžiant socialines mokinių problemas buvo atliktas kokybinis tyrimas, duomenys analizuojami remiantis temų analizės metodu, tyrime dalyvavo dešimt Kauno X mokyklos pedagogų, kurie interviu metu pasidalino asmenine pedagoginio darbo patirtimi. Tyrimo duomenys parodė, kad pedagogai pritaria idėjai dirbti bendrai kaip komandai. Tačiau pedagogai nevienodai suvokia bendradarbiavimo svarbą, sprendžiant socialines mokinių problemas. Tyrimo dalyviai pateikia keletą esminių mokinių socialinių problemų, kurių sprendimu jie rūpinasi: mokyklos lankomumo problemos, konfliktai klasėje, nesutarimai su mokytojais. Tačiau dauguma tyrimo dalyvių akcentuoja, kad problemas turėtų spręsti specialistai, o jiems trūksta laiko, išteklių bei žinių. Vienas iš būdų padėti pedagogams apsispręsti bendradarbiauti – tai būtų išorinės motyvacijos didinimas, kas įtakotų ir vidinės motyvacijos didėjimą, padėti mokiniams išspręsti jiems iškylančias problemas.lt
dc.description.abstractSeveral basic spheres has the biggest influence on the child‘s development. These spheres are the following: a family, a school and a society. If to speak about a school, it becomes as a connecting- link between a family and a society while they are changing. It must be able to give not only knowledge but help students to overcome their social problems. Cooperation must be one of the basic means of communication among pedagogues. It must warrant that pedagogues, pupils and an administration cultivate and are able to solve pupils’ problems together. One of the means to reach the most effective cooperation among pedagogues in solving social problems of pupils is a presence of an interdisciplinary team, which consists of specialists of various spheres. It would let to develop the right social fund of pupils through pupils’ empowerment to help themselves. The aim of the work- to reveal the various opportunities and interference of cooperation of pedagogues in solving social problems of pupils. There were made four tasks to reach the aim: 1. With reference to conceptual conceptions of social fund and interdisciplinary team, to define the importance of pedagogues‘ cooperation enabling pupils to solve social problems. 2. To analyze the cooperation of pedagogues in the process of training. 3. To estimate the interference of cooperation of pedagogues in solving pupils’ social problems. 4. To highlight assumptions that let to promote better cooperation of pedagogues in solving social problems of pupils. There was made a qualitative research while studying the cooperation of pedagogues in solving social problems of pupils. The data is analyzed referring the method of theme analysis. Ten pedagogues took part in Kaunas X school. They shared the personal experience of pedagogical work during the interview. The data of research showed that pedagogues agree the idea to work commonly as a team. However, pedagogues realize the importance of cooperation differently in solving social problems of pupils. The participants of the research give some basic social problems of pupils in solving which they care: the problems of attendance of a school, conflicts in the classroom, disagreements with students. However, a lot of participants of the research emphasize that problems must be solved by specialist as they lack time, resources and knowledge. One mean in helping pedagogues in making a decision to cooperate- that is the increase of outside motivation which would interfere the increase of inner motivation to help pupils to solve their problems.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent71 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectbendradarbiavimaslt
dc.subjectmokiniailt
dc.subjectpedagogailt
dc.subjectsocialinės problemoslt
dc.subjectcooperationen
dc.subjectpedagoguesen
dc.subjectpupilsen
dc.subjectsocial problemsen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePedagogų bendradarbiavimas, sprendžiant socialines mokinių problemaslt
dc.title.alternativeThe cooperation of pedagogues in solving social problems of pupilsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.