Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120104
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Banienė, Irina
Title: Moterų, sergančių krūties vėžiu, asmenybės bruožų bei streso, susijusio su liga, įveikimo strategijų sąsajos su sveikata susijusia gyvenimo kokybe
Other Title: Women with breast cancer personality traits and stress of caused illness coping strategies coherency with health life quality
Extent: 76 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: moterys;krūties vėžys;asmenybės bruožai;streso įveikimo strategijos;su sveikata susijusi gyvenimo kokybė;women;breast cancer;personality traits;stress coping strategies;health-related quality of life
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti moterų, sergančių krūties vėžiu, asmenybės bruožų bei streso, susijusio su liga, įveikimo strategijų sąsajas su sveikata susijusia gyvenimo kokybe. Tyrime dalyvavo 102 krūties vėžiu sergančios moterys, besigydančios Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Respondentėms atrinkti naudota tikslinė patogioji atranka. Tyrimo dalyvės buvo atrenkamos pagal šiuos kriterijus: moteriška lytis; nustatyta I – II krūties vėžio stadija; prieš 1-2 mėnesius atliktas operacinis gydymas; prieš operacinį gydymą nėra atliktas chemoterapinis ar spindulinis gydymas; dėl vėžio ligos gydosi pirmą kartą; sutikusios dalyvauti tyrime. Tiriamųjų apklausai naudoti šie klausimynai: lietuviškas H. ir S. Eysenck asmenybės klausimynas (EPI); Stresogeninių situacijų įveikos klausimynas COPE (angl. Coping Orientation of Problem Experience); Europos vėžio gydymo ir tyrimo organizacijos (angl. EORTC Quality of Life Group) gyvenimo kokybės klausimynas EORTC QLQ - C30 ir jo modulis EORTC QLQ - BR23. Bendriesiems duomenims apie tiriamuosius surinkti naudojama I.Banienės sukurta anketa. Tyrimo rezultatai parodė, kad krūties vėžiu sergančios moterys, pasižyminčios aukštesniais ekstraversiškumo rodikliais dažniau linkusios naudoti adaptyvias streso įveikimo strategijas: socialinės emocinės paramos ieškojimo, humoro bei bendrą į problemą nukreiptą ir bendrą į emocijas nukreipta įveikimą, palyginus su moterimis, pasižyminčiomis aukštesniais neurotiškumo bei psichotiškumo rodikliais. Jaunesnio amžiaus, aukštąjį išsilavinimą turinčios, gyvenančios su partneriu ir dirbančios krūties vėžiu sergančios moterys dažniau naudoja adaptyvias streso įveikimo strategijas, palyginus su vyresnio amžiaus, žemesnį už aukštąjį išsilavinimą turinčiomis, gyvenančiomis be partnerio ir nedirbančiomis moterimis. Krūties vėžiu sergančios moterys, pasižyminčios aukštesniais ekstraversiškumo rodikliais savo bendrą su sveikata susijusią gyvenimo kokybę bei seksualinį funkcionavimą suvokia kaip geresnį, palyginus su moterimis, pasižyminčiomis aukštesniais neurotiškumo bei psichotiškumo rodikliais. Moterys, dažniau naudojančios adaptyvias streso įveikimo strategijas, savo bendrą su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, emocinį, kognityvinį bei seksualinį funkcionavimą vertiną kaip geresnius ir jaučia mažesnę baimę dėl ateities, palyginus su moterimis dažniau naudojančiomis mažiau adaptyvias įveikimo strategijas. Krūties vėžiu sergančių moterų geresnę bendrą su sveikata susijusią gyvenimo kokybę paaiškina dažnesnis adaptyvaus į emocijas nukreipto įveikimo bei retesnis mažiau adaptyvaus įveikimo naudojimas.
The aim of research - to identify woman with breast cancer coping with stress strategies, caused by the illness, and it’s coherency with health-related quality of life. In this research were participating 102 women who have breast cancer, at this time treated in Vilnius university’s Oncological institute Physical medicine and health department. Respondents selected by selection of handy target. Respondents were selected by these criterions: female, I or II stage of cancer diagnosed, operational treatment was made 1 or 2 months ago, before operational treatment no chemotherapy or radiation therapy were made, first time treated for cancer illness, agreed on participating in research. In this research it was used these questionnaires: H. and S. Eisenck personality test translated in Lithuanian (EPI), Coping Orientation of Problem Experience test (COPE), EORTC Quality of Life Grouplife quality test EORTC QLQ - C30 and it‘s module EORTC QLQ - BR23. The questionnaire made by I.Baniene was used to collect general features of participants. The results of research shown, that women with breast cancer, who‘s extraversion is characterized with higher rates, are more tend to use adaptive coping with stress strategies: searching for social emotional support, humor and common directed to problem or common directed to emotions defeats, comparing with women distinguish by higher neurotic and psychotic indicators. Women who are younger age, with higher education, living with partner and working, are more tend to use adaptive stress coping strategies comparing with older women who have less than higher education, not living with partner and not working. Women with breast cancer, who‘s extraversion is characterized with higher rates, perceive their overall health-related quality of life and sexual functions as better ones, comparing with women distinguish by higher neurotic and psychotic indicators. Women who are using adaptive stress coping strategies their overall health-related quality of life, emotional, cognitive and sexual behavior perceived as better and feel less fear about future comparing with women who are using less adaptive stress coping strategies. Better overall health-related quality of life of women with breast cancer is explained by using adaptive directed to emotions defeat more often and less often using less adaptive defeat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120104
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.