Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120074
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Straleckas, Tadas
Supervisor: Meškys, Linas
Title: Ar pagrįstai Lietuvos administracinių teismų sistemai priskirta kompetencija nagrinėti skundus dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose?
Other Title: Or reasonably Lithuanian administrative judicial system competences examine complaints relating to the administrative offenses decision matters?
Extent: 44 p.
Date: 18-Jun-2009
Keywords: administraciniai teismai;administracinių teisės pažeidimų bylos;kompetencija;administrative courts;administrative law matters;competence
Abstract: Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, apibrėždamas administracinių teismų kompetencijos ribas, numato, kad inter alia šie teismai nagrinėja ir skundus dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose. Tačiau visa administracinių teismų steigimo koncepcija lyg ir leistų teigti, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje. Todėl natūraliai kyla klausimas – ar esant administracinės atsakomybės taikymo santykiams yra ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje, o tai yra administracinių teismų kompetencijos pagrindas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį? Remiantis užsienio valstybių, kur yra specializuotos administracinės justicijos institutas, praktika, panašaus pobūdžio bylų administraciniai teis¬mai nenagrinėja nei Prancūzijoje, nei Vokietijoje, nei Italijoje, nei Austrijoje. Tai yra bendrosios kompetencijos teismo, kuris vadovaujasi specialiaisiais įstatymais dalykas. Todėl šio magistro darbo tikslas – analizuojant administracinių teismų steigimo prielaidas bei kompetencijos ribas, nustatyti ar pagrįstai Lietuvos administracinių teismų sistemai priskirta kompetencija nagrinėti skundus dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose, bei pateikti galimas rekomendacijas galimoms problemoms dėl šių skundų priskirtinumo spręsti. Magistro darbe yra kalbama apie tai, kad dabar galiojanti administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarka yra Lietuvos administracinės justicijos ypatumas, rodantis tam tikrą reformos nebaigtumą ir specifiškumą, palyginti su kitomis valstybėmis. Todėl įstatymų leidėjui siūlytina kompleksiškai reformuoti administracinės atsakomybės institutą. Teisminę administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo ir nuobaudų skyrimo bei apskundimo tvarką siūlytina įgyvendinti tik per bendrosios kompetencijos teismus, numatant juose vidaus specializaciją. Administracinė justicija nebūtų pati veiksmingiausia tokių ginčų nagrinėjimo forma dėl ypatingos šios kategorijos ginčų deliktinės materialinės-teisinės prigimties, taip pat administracinių teisės pažeidimų bylų priskyrimas administraciniams teismams neatitinka administracinių teismų koncepcijos t. y., kad administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje.
Administrative Justice Act Cases of the Republic of Lithuania, defining the limits of administrative jurisdiction, provides that, inter alia, these courts hear appeals of rulings and administrative law matters. However, all the administrative courts, and establishing the concept as if to suggest that the administrative tribunal to decide disputes on the rights of public and internal administration. Therefore, naturally the question arises - whether in the administrative responsibility in the relationship is on the right to dispute the field of public administration, which is the basis for the administrative jurisdiction of cases under the Administrative Justice Act 3 of Article 1? According to foreign countries, where there are specialized administrative Justice Institute, a practice the same kind of cases does not address the administrative courts in France or Germany or Italy, than in Austria. This is the ordinary court, which is guided by specific statutory subject matter. Therefore, the objective of work – the analysis of the administrative courts of the assumptions and limits, or establish a reasonable system of Lithuanian administrative courts competence assigned complaints on rulings by administrative law matters, and provide possible recommendations for potential problems of these complaints assignment. This work deals that the current administrative law case are characteristic of Lithuanian administrative justice, indicating a certain reform at maturity and specificity compared with other countries. Therefore, the legislator should propose a comprehensive reform of the administrative responsibility of the Institute. Judicial administrative law proceedings and penalties, and appeal procedures to propose to implement only through the ordinary courts, with their internal specialization. Administrative justice is not the most effective form of dispute resolution for this particular category of disputes of material non-legal nature, as well as administrative law cases do not meet the designation of the administrative courts Administrative courts of the concept of the administrative courts handle disputes on the rights of public and internal administration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120074
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.