Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120048
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Maskalėnaitė, Ilona
Title: W. Zahorskio palikimas: Vilniaus sakralinės architektūros ikonografija ir tyrimai
Other Title: The heritage of W. Zahorski: the iconography and reasearch of ecclesiastic Vilniaus architecture
Extent: 71 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: Władysławo Zahorskio archyvinis palikimas;Vilniaus sakralinė architektūra;Vadovas po Vilnių;Vilniaus sacral architekture;W. Zahorski;the heritage of W. Zahorski
Abstract: Šio darbo tikslas – ištirti Władysławo Zahorskio archyvinį palikimą Vilniaus sakralinės architektūros aspektu. Šiam darbui mes pasitelkėme W. Zahorskio asmeninį archyvą, saugomą Lietuvos valstybės istorijos archyve Vilniuje, paskelbtas publikacijas ir jo leidinį ,,Vadovas po Vilnių“, kuriame yra pateikta mūsų šiandienai vertinga medžiaga. W. Zahorskis buvo gydytojas, tačiau visuomenėje jis geriau žinomas kaip literatas ir visuomenės veikėjas. Jis kartu su keliais autoritetingais asmenimis įkūrė Vilniaus mokslo bičiulių draugiją, kuri plėtojo plačią mokslinę, kultūrinę ir leidybinę veiklą. W. Zahorskis pats tyrinėjo Lietuvos istoriją, prisidėjo tiesiogiai prie Vilniaus Katedros, Šv. Dvasios bažnyčios požemių tyrimų. Vienas iš jo tikslų buvo užfiksuoti, įamžinti bei kitus supažindinti su vertingu Vilniaus sakraliniu paveldu. Reikia pripažinti, kad W. Zahorskio nuopelnai mokslui bei kultūrai buvo milžiniški. W. Zahorskis paskelbė studiją ,,Vadovas po Vilnių“. Tai buvo vertingas leidinys, kurį galėjo naudoti tiek vietos gyventojas kaip miesto žemėlapį, tiek turistas  kaip ekskursijos maršrutą, tiek ir šių dienų tyrinėtojas, besidominantis senuoju Vilniumi. W. Zahorskis sužymėjo Vilniaus miesto plane visas svarbiausias vietas, pradedant ligonine ir baigiant stotimi ar policijos nuovada. Turistams autorius ypač siūlė aplankyti miesto bažnyčias, todėl kelionės maršrutas dažniausiai prasidėdavo prie vienos bažnyčios ir baigdavosi prie kitos. Apžvelgiant W. Zahorskio ,,Vadovo po Vilnių“ skyrių apie Vilniaus bažnyčias, plačiau aptariant Švento Stanislovo ir Švento Vladislovo arkikatedros bazilikos, Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios ir bernardinių vienuolyno, Švento Mikalojaus bažnyčios, Švento Jono bažnyčios bei Šventosios Dvasios bažnyčios ir Dominikonų vienuolyno pateiktus aprašus, galima pastebėti, kad autorius labiau stengiasi pabrėžti pastato interjerą ir sakralines vertybes, kurioms skyrė ypatingą dėmesį. W. Zahorskis mini bažnyčių fundatorius, ypač akcentavo tai, kad bažnyčios buvo po kelis kartus griautos ir atstatinėjamos. Tačiau pagrindinis tikslas, kalbant apie šiuos sakralinius paminklus, buvo pabrėžti jų išskirtinumą, svarbą Vilniaus miestui bei jo gyventojams, didybę bei ilgaamžiškumą. Neįmanoma išskirti Lietuvos valstybinio istorijos archyvo saugyklose W. Zahorskio asmeninio fondo bylose vertingiausios informacijos, kadangi visi jose pateikti faktai yra vertingi tiek Vilniaus miestui, tiek Lietuvos kultūros paveldo tyrimams, tiek ir medžiagai apie paties W. Zahorskio asmeninį gyvenimą. Tai nėra vien tik rašytinė medžiaga, tai ir piešti W. Zahorskio eskizai, Vilniaus miesto planai, grafikos kūriniai, fotonuotraukos ir kt. Iš visos tos medžiagos mes galėtume susidaryti daug detalesnį vaizdą apie tuometinį Vilnių bei geriau jį pažinti.
The aim of this paper – to explore the archival heritage of Wladislaw Zahorski facing ecclesiastic architecture. The personal archive of Vladislav Zahorski, stored in Lithuanian history archive in Vilnius, was used to write this paper as well as disclosed publications and his edition of ,,Vilnius guide” with valuable information. W. Zahorski was a physician, doctor by profession, however publicly more known as a writer and person involved in different social movements. Together with some authoritative people Zahorski have established ,,The Society of Friends of Science in Vilnius” which developed extensive scientific, cultural and publishing movement. W. Zahorski himself has studied and explored Lithuanian history. W. Zahorski has contributed to the exploration of the Vilnius Cathedral and Church of the holy Spirit vaults. One of his main goals was to render and memorialize the valuable ecclesiastic heritage of Vilnius. Important to acknowledge, that W. Zahorski has made a great impact on culture and science. The study ,,Vilnius guide” by W. Zahorski was a valuable publication which was used either by local people as a map of the city or by tourist as a sightseeing guide. The publication is useful and valuable for researchers and explorers of the old Vilnius. W. Zahorski has noted all important places on the map of Vilnius. You can find there all main hospitals, train stations and even Police stations. The author of the guide suggested to visit in particular city churches, therefore the tourist’s route would usually start from visiting some church and end with exploring one more church. We can notice that author of ,,Vilnius guide” in his chapter about city churches accentuates very much the interior of the building and ecclesiastic values. Analysing portrayal of Cathedral basilica of St. Stanislav and St. Vladislav, the St. Archangel Michael church, The Bernardine monastery, St. Michael church, Dominican monastery, St. John and church of the holy Spirit, one can observe the importance of ecclesiastic values in author’s works. W. Zahorski is mentioning the founders of churches in his publication as well as the facts that churches were destroyed and rebuilt several times. The fact that all the information provided by author in his publications is so important to the Vilnius city and antiquity of Lithuania makes it impossible to distinguish the most valuable information from the personal W. Zahorski files stored in Lithuanian National Historical Archive. W. Zahorski works consist not only of written publications but also we can find many graphics, sketches of the city maps, photos and many more. The amount of written and graphic material gives us possibility to investigate and see Vilnius of the past times in a more detailed way, providing the great opportunity to see the picture of our history.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120048
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.